Generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko IT osobnosťou roka

Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET Ri­chard Mar­ko bol vče­ra na sláv­nos­tnom po­du­ja­tí IT ga­la oce­ne­ný ako slo­ven­ská IT osob­nosť ro­ka 2011. Ko­mi­sia zos­ta­ve­ná z IT no­vi­ná­rov a zá­stup­cov pro­fe­sij­ných tech­no­lo­gic­kých or­ga­ni­zá­cií vy­be­ra­la v jed­not­li­vých ka­te­gó­riách spo­me­dzi pia­tich no­mi­no­va­ných. ESET sú­pe­ril aj v ka­te­gó­rii IT fir­ma ro­ka.

„Mám ra­dosť, že pa­nel od­bor­ní­kov z na­šej bran­dže oce­nil aj prá­cu sto­viek za­mes­tnan­cov ESE­Tu po ce­lom sve­te. Oce­ne­nie IT osob­nosť ro­ka je to­tiž vý­sled­kom na­šej spo­loč­nej sna­hy. ESET je za­lo­že­ný na ľud­skom ka­pi­tá­le a naj­lep­ších ta­len­toch, čo mu umož­ňu­je vy­rá­bať glo­bál­ne ús­peš­né pro­duk­ty a do­sa­ho­vať no­vé míľ­ni­ky na po­li ino­vá­cií. Veľ­mi si ce­ním, že som čle­nom toh­to tí­mu," zdô­raz­nil ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Ri­chard Mar­ko.

Ri­chard Mar­ko pô­so­bil v ESE­Te už na po­zí­ciách hlav­né­ho sof­tvé­ro­vé­ho ar­chi­tek­ta a tech­no­lo­gic­ké­ho ria­di­te­ľa, od ja­nuá­ra 2011 je ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom. Je spo­lut­vor­com anti­ví­ru­so­vé­ho sys­té­mu ESET NO­D32 a prog­ra­má­tor­ským spo­luauto­rom tzv. pok­ro­či­lej heu­ris­ti­ky, kto­rá v ro­ku 2002 zna­me­na­la tech­no­lo­gic­ký zlom v de­tek­cii malware. Re­dak­cia pop­red­né­ho me­dzi­ná­rod­né­ho pe­rio­di­ka CRN z ob­las­ti IT biz­ni­su za­ra­di­la Ri­char­da Mar­ka me­dzi 25 naj­výz­nam­nej­ších ideo­vých líd­rov v ob­las­ti IT za rok 2010. Na kon­fe­ren­cii Vi­rus Bulle­tin bol za svo­ju prá­cu na heu­ris­tic­kej ana­lý­ze no­mi­no­va­ný v ka­te­gó­rii Naj­ino­va­tív­nej­šia idea v ob­las­ti bo­ja s malwarom za pos­led­ných 10 ro­kov.

Osob­nos­ti, kto­ré pri­ja­li no­mi­ná­ciu, hod­no­ti­la po­ro­ta z poh­ľa­du prí­no­su k tech­nic­ké­mu roz­vo­ju, k roz­vo­ju IT biz­ni­su na Slo­ven­sku. V prí­pa­de fi­riem sa hod­no­til vý­voj uni­kát­nych pro­duk­tov, uve­de­nie no­vých slu­žieb, vý­voz pro­duk­tov s vy­so­kým ob­sa­hom vlas­tnej pri­da­nej hod­no­ty, roz­voj no­vých tr­ho­vých seg­men­tov, in­ves­tí­cie do roz­vo­ja fir­my, spo­lup­rá­ca s aka­de­mic­kou sfé­rou a vý­skum­ný­mi ús­tav­mi či ve­rej­nop­ros­peš­né pro­jek­ty. Aj v tej­to ka­te­gó­rii bol ESET ten­to rok no­mi­no­va­ný, na vý­roč­nom IT ga­la 2009 pri­tom zís­kal špe­ciál­ne oce­ne­nie Zla­tá dos­ka a bol uve­de­ný do sie­ne slá­vy.

Vý­roč­né po­du­ja­tie slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií IT ga­la or­ga­ni­zu­jú IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska - ITAS a Di­gi­tal Vi­sions - vy­da­va­teľ ma­ga­zí­nov PC Re­vue, In­foware a por­tá­lu IT­news.sk.

Zdroj: EsetOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter