Sony plánuje kúpiť Ericsson

sonyericsson.jpg Dô­vo­dom by ma­lo byť ak­tuál­ne pos­ta­ve­nie spo­loč­nos­ti So­ny na tr­hu s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi, naj­mä v po­rov­na­ní so Sam­sun­gom ale­bo Ap­plom.

Mo­men­tál­ne sa pod hla­vič­kou So­ny na tr­hu ob­ja­vu­jú her­né za­ria­de­nia (PSP, čos­ko­ro aj PS Vi­ta), spot­reb­ná elek­tro­ni­ka a tab­le­ty. In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny sa na trh uvá­dza­jú pod hla­vič­kou So­ny Eric­sson, kto­rá vznik­la prib­liž­ne pred 10 rok­mi spo­je­ním od­lú­če­nej di­ví­zie mo­bil­ných te­le­fó­nov So­ny a spo­loč­nos­ti Eric­sson. Obe spo­loč­nos­ti ma­jú v So­ny Eric­sson po­diel 50 % a pos­led­ných pár týž­dňov pre­bie­ha­jú ro­ko­va­nia, či spo­lup­rá­cu predĺžiť ale­bo nie.

So­ny chce pod­ľa všet­ké­ho kú­piť zvyš­ných 50 %, pri­čom ce­na sa od­ha­du­je prib­liž­ne na 1,3 mi­liar­dy USD v zá­vis­los­ti od vzá­jom­nej do­ho­dy v otáz­ke te­le­ko­mu­ni­kač­ných pa­ten­tov Eric­sso­nu. Je zrej­mé, že prí­pad­ná ak­vi­zí­cia by znač­ne po­sil­ni­la znač­ku So­ny na tr­hu s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi.

Zdroj: fu­dzil­la.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter