Slovensko môže prísť o 20 mil. eur určených na informatizáciu

2008/informatizaciaverejnysektor.jpg Slo­ven­sko mô­že prísť zhru­ba o 20 mil. eur z pros­tried­kov vy­čle­ne­ných Európ­skou úniou na in­for­ma­ti­zá­ciu. Európ­ska ko­mi­sia to­tiž v le­te toh­to ro­ka za­sta­vi­la vy­plá­ca­nie pe­ňa­zí na pro­jek­ty v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS). Ako na štvr­tko­vej kon­fe­ren­cii IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska uvie­dol spl­no­moc­ne­nec vlá­dy SR pre in­for­mač­nú spo­loč­nosť Ro­land Sill, ak sa do kon­ca no­vem­bra toh­to ro­ka ne­po­da­rí od­strá­niť ne­dos­tat­ky, kto­ré nám EÚ v prog­ra­me vy­čí­ta­la, bu­de mu­sieť Slo­ven­sko už roz­beh­nu­té pro­jek­ty za­pla­tiť zo štát­ne­ho roz­poč­tu.

Európ­ska ko­mi­sia za­blo­ko­va­la cer­ti­fi­ká­ciu pla­tieb po tom, ako vlád­ny audit skon­šta­to­val pri pro­jek­toch v OPIS-e do­ved­na 55 po­chy­be­ní, z čo­ho ko­mi­sia vy­hod­no­ti­la dve ako kri­tic­ké. „Asi naj­väč­ší prob­lém bol v tom, že v ur­či­tých pro­jek­toch bo­li ap­li­ko­va­né zlé vý­be­ro­vé kri­té­riá a ur­či­té pro­jek­ty bo­li vy­hod­no­te­né ako nee­fek­tív­ne," kon­šta­to­val Sill s tým, že chy­by sa tý­ka­li pro­jek­tov roz­beh­nu­tých za bý­va­lej vlá­dy.

Pod­ľa spl­no­moc­nen­ca vlá­dy SR pre ve­do­mos­tnú eko­no­mi­ku Mar­ti­na Brun­cka za pred­chá­dza­jú­cej vlá­dy sa v rám­ci OPIS-u schva­ľo­va­li pred­ra­že­né pro­jek­ty, kde efek­ti­vi­ta vý­dav­kov bo­la veľ­mi níz­ka. „To, že je dnes za­sta­ve­né čer­pa­nie OPIS-u, to nie je o tom, že my sme nie­čo uro­bi­li zle. To je pros­te dôs­le­dok to­ho, ako fun­go­val OPIS za pred­chá­dza­jú­cej vlá­dy," kon­šta­to­val Brun­cko.

Po­chy­be­nia, kto­ré audit pri pro­jek­toch zis­til, už však bo­li pod­ľa Sil­la od­strá­ne­né, a pre­to oča­ká­va, že do kon­ca ok­tób­ra toh­to ro­ka Bru­sel plat­by od­blo­ku­je. „Ja som hl­bo­ko pres­ved­če­ný, že bo­li od­strá­ne­né všet­ky ne­dos­tat­ky, kto­ré nám EK vy­čí­ta­la. Oča­ká­va sa, že kon­com me­sia­ca dôj­de k od­blo­ko­va­niu," do­dal Sill.

Zdroj: sita.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter