Minúť prostriedky na informatizáciu sa podľa ITAS nemusí podariť

informatizacia-big.jpg IT aso­ciá­cia Slo­ven­ska (ITAS) vi­dí veľ­ké ri­zi­ká, že sa ne­po­da­rí spl­niť plá­ny na čer­pa­nie pros­tried­kov z Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS). Ako na štvr­tko­vom IT Sum­mi­te uvie­dol jej pre­zi­dent Ju­raj Sa­ba­ka, za os­tat­ných 16 me­sia­cov od nás­tu­pu no­vej vlá­dy na ve­rej­nos­ti ne­vid­no žiad­ne zrý­chle­nie čer­pa­nia pros­tried­kov ur­če­ných na in­for­ma­ti­zá­ciu. „Nes­po­chyb­ňu­je­me, že sú­čas­né ve­de­nie mi­nis­ter­stva fi­nan­cií a úra­du vlá­dy zde­di­lo po svo­jich pred­chod­coch veľ­mi zlo­ži­tú si­tuáciu, ale po 16 me­sia­coch je pot­reb­né to­to od­lo­žiť na­bok a za­čať sa po­ze­rať dop­re­du a hod­no­tiť to, čo ro­bia ľu­dia te­raz," po­ve­dal Sa­ba­ka. Pod­ľa je­ho ná­zo­ru je IT ko­mu­ni­ta na Slo­ven­sku pri poh­ľa­de do bu­dúc­nos­ti skôr skep­tic­ká, keď vi­dí veľ­ké ri­zi­ká pri pl­ne­ní plá­nov sta­no­ve­ných vlá­dou.

Hlav­ný prob­lém je pod­ľa Sa­ba­ku ne­dos­ta­tok od­bor­ných ka­pa­cít na stra­ne mi­nis­ter­stva fi­nan­cií a úra­du vlá­dy, ako aj kom­pli­ko­va­nosť ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia. „Ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie je príl­iš kom­pli­ko­va­né a množ­stvo pra­vi­diel dá­va množ­stvo dô­vo­dov na to, aby bo­lo spo­chyb­ne­né ale­bo za­sta­ve­né," po­ve­dal Sa­ba­ka. Ak to­tiž ob­sta­rá­va­teľ nech­ce fé­ro­vú sú­ťaž, tak mu v tom pod­ľa je­ho slov ne­zab­rá­nia ani tie naj­kom­pli­ko­va­nej­šie a naj­prep­ra­co­va­nej­šie pra­vid­lá. Prob­le­ma­tic­kou sa na­vy­še pod­ľa ne­ho zdá aj orien­tá­cia ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia na čo naj­niž­šiu ce­nu. Ako prík­lad uvie­dol kon­zul­tač­né ale­bo práv­nic­ké služ­by, kde naj­niž­šia ce­na ako roz­ho­du­jú­ce kri­té­rium nie je vô­bec vhod­ná. „Ak sa k to­mu všet­ké­mu pri­dá eš­te tres­tnop­ráv­na zod­po­ved­nosť úrad­ní­kov za svo­je roz­hod­nu­tie, má­me po­cit, že tá kom­pli­ko­va­nosť pra­vi­diel, kto­rá sa do ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia dos­ta­la, bu­de váž­nou pre­káž­kou, aby sa ob­sta­ra­li nie­len no­vé pro­jek­ty, ale aj zme­ny v exis­tu­jú­cich sys­té­moch sú­vi­sia­ce so zme­nou le­gis­la­tí­vy," kon­šta­to­val Sa­ba­ka.

Spl­no­moc­ne­nec vlá­dy SR pre ve­do­mos­tnú eko­no­mi­ku Mar­tin Brun­cko však ne­vi­dí si­tuáciu tak kri­tic­ky. Pod­ľa je­ho slov mu­sel tak re­zort fi­nan­cií, ako aj úrad vlá­dy uro­biť po­ria­dok v OPIS-e, keď­že pre­doš­lá vlá­da schva­ľo­va­la pred­ra­že­né pro­jek­ty, kde efek­ti­vi­ta vý­dav­kov bo­la veľ­mi níz­ka a ria­de­nie bo­lo ne­kon­cep­čné. „V pr­vom ko­le sme sa sús­tre­di­li na od­strá­ne­nie tých­to hlav­ných prob­lé­mov. OPIS sa to­tiž prak­tic­ky ne­čer­pal, keď za šty­ri ro­ky pred­chá­dza­jú­ca vlá­da vy­čer­pa­la len 7 mil. eur," uvie­dol Brun­cko s tým, že ku kon­cu sep­tem­bra toh­to ro­ka je už vy­čer­pa­ných viac ako 70 mil. eur. „Nie je to ne­ja­ká ho­ri­bil­ná su­ma, ale je to su­ma, kto­rá je po­rov­na­teľ­ná s os­tat­ný­mi ope­rač­ný­mi prog­ra­ma­mi," do­dal Brun­cko. No­vé ve­de­nie mu­se­lo pod­ľa ne­ho pre­hod­no­tiť stav a ria­de­nie pro­jek­tov, čo sí­ce tr­va­lo trištvr­te ro­ka, no bo­lo to ne­vyh­nut­né, aby prog­ram mo­hol pok­ra­čo­vať a Slo­ven­sko ne­mu­se­lo v bu­dúc­nos­ti vra­cať pe­nia­ze EÚ.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter