Naživo: Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“ 2011 už dnes večer!

ITG-slide01.jpg Poz­ri­te si aj vy spo­lo­čen­ský ve­čer IT GA­LA 2011 zo zá­zna­mu. Na ga­la­ve­če­re sa od­ov­zdá­va­jú pres­tíž­ne oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA a IT PRO­JEKT ro­ka 2011. Ce­ny ude­ľu­je ne­for­mál­ne zdru­že­nie slo­ven­ských žur­na­lis­tov a čle­nov pro­fe­sij­ných zdru­že­ní v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Tra­dí­cia ude­ľo­va­nia tých­to pres­tíž­nych oce­ne­ní pok­ra­ču­je už je­de­nás­ty rok. Cie­ľom je oce­niť od­bor­né a ma­na­žér­ske úsi­lie osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií, oce­niť naj­výz­nam­nej­šie pro­jek­ty, reali­zo­va­né v da­nom ro­ku. Od­bor­ná ko­mi­sia zos­ta­vi­la aj ten­to rok šir­šiu no­mi­ná­ciu viac ako 130 osob­nos­tí, fi­riem a pro­jek­tov z ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií.

Klik­nu­tím na player umies­tne­ný niž­šie v tom­to člán­ku sa spus­tí zá­znam z ga­la­ve­če­ra IT GA­LA 2011.

V ka­te­gó­rii IT OSOB­NOSŤ ro­ka 2011 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):
Mar­tin Ku­ba­la (ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia, s. r. o.)
Mi­lan Du­bec (pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, Azet.sk, a. s.)
On­drej Smo­lár (vý­kon­ný ria­di­teľ, SOIT­RON, a. s.)
Pe­ter Če­reš­ník (ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, Mic­ro­soft Slo­va­kia, s. r. o.)
Ri­chard Mar­ko (ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, ESET, spol. s r. o.)

V ka­te­gó­rii IT FIR­MA ro­ka 2011 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):
ESET, spol. s r. o.
Po­sAm, spol. s r. o.
Res­co, spol. s r. o.
Sy­gic, a. s.
T-Sys­tems Slo­va­kia s. r. o.

V ka­te­gó­rii IT PRO­JEKT ro­ka 2011 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí) nas­le­du­jú­ce pro­jek­ty:
ZNa­sich­Da­ni.sk
Ci­vi­tas.sk - Elek­tro­nic­ké služ­by sa­mos­práv v clou­de
Mo­der­ni­zá­cia vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su pros­tred­níc­tvom mul­ti­me­diál­nych IKT
Di­gi­ta­li­zo­va­ný pod­pis
Elek­tro­nic­ký stráž­ca se­nio­rov

Po­du­ja­tie IT GA­LA or­ga­ni­zač­ne za­bez­pe­čil ITAS, PC RE­VUE a IN­FOWARE. Strea­mo­va­ný ži­vý pre­nos za­bez­pe­či­la fir­ma Exwex.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter