ČR: Dassault Systèmes SolidWorks Corp. vyhlásila víťaza súťaže Green Design

Tři vítězo­vé hlav­ních cen v ko­mer­ční ka­te­go­rii a me­zi vzdělá­va­cí­mi in­sti­tu­ce­mi si nej­lé­pe po­ra­di­li s eko­lo­gic­ky šetr­ným návr­hem le­tiš­tních se­da­del

Po něko­li­ka měsí­cích soutěžní­ho klá­ní návr­hářů z ce­lé­ho svě­ta, kteří mě­li uva­žo­vat mi­mo za­je­té ko­le­je a v rám­ci zá­sad tr­va­le udr­ži­tel­né­ho navr­ho­vá­ní, spo­leč­nost Das­sault Systèmes So­lidWorksofi­ciálně vy­hlá­si­la vůbec pr­vní vítěze hlav­ních cen a dal­ší oceněné v soutěži Green De­sign (Ze­le­ný návrh).

Soutěž, kte­rá by­la za­há­je­na 22. dub­na na Den Země, od soutěží­cích po­ža­do­va­la vy­tvoření návr­hu se­dad­la pro le­tiš­tní ter­mi­nál s níz­kým do­pa­dem na ži­vot­ní prostředí, přip­ra­ve­né­ho s po­mo­cí 3D CAD řeše­ní So­lidWorks. Soutěží­cí navrh­li se­dad­la pro no­vé, fik­tiv­ní a eko­lo­gic­ky zod­povědné aero­lin­ky - tak, aby šla ma­sově vy­rábět a vy­uží­vat na le­tiš­tních ter­mi­ná­lech. Jed­nou z pod­mí­nek by­ly tes­ty návrhů v ap­li­ka­ci So­lidWorks Sus­tai­na­bi­li­tyXpress, softwaru pro vy­hod­no­ce­ní do­pa­du na ži­vot­ní prostředí, kte­rý je sou­čás­tí li­cen­ce CAD řeše­ní So­lidWorks. Soutěží­cí by­li po­žá­dá­ni, aby v ap­li­ka­ci So­lidWorks Sus­tai­na­bi­li­tyXpress sta­no­vi­li uh­lí­ko­vou sto­pu návr­hu, do­pa­dy na ov­zdu­ší a vod­ní zdro­je i spotřebu ener­gie během ži­vot­ní­ho cyk­lu vý­rob­ku. Kromě testů udr­ži­tel­nos­ti mu­sel být kaž­dý návrh ana­ly­zo­ván s po­mo­cí softwaru So­lidWorks Si­mu­la­tionXpress, jed­no­ho z ana­ly­tic­kých nás­trojů in­teg­ro­va­ných v So­lidWor­ksu, kte­rý měl po­mo­ci za­jis­tit, aby návrh se­dad­la vy­dr­žel kaž­do­den­ní za­tí­že­ní.

„Ta­to soutěž sku­tečně před­sta­vi­la někte­ré mi­mořádně krea­tiv­ní a ta­len­to­va­né návr­háře, kteří pro­ká­za­li vel­ký cit pro mož­nos­ti různých tvarů a ma­te­riálů," proh­lá­sil As­heen Phan­sey, pro­duk­to­vý ma­na­žer pro dlou­ho­době udr­ži­tel­né navr­ho­vá­ní spo­leč­nos­ti Das­sault Systèmes So­lidWorks. „Prostřed­nic­tvím před­lo­že­ných návrhů jsme si ověři­li zna­los­ti ko­mu­ni­ty uži­va­telů So­lidWor­ksu u fak­tu, že pr­vním kro­kem k eko­lo­gic­ky šetrnějším vý­robkům je ele­men­tár­ní po­cho­pe­ní a do­cenění efek­tiv­ní­ho navr­ho­vá­ní."

Za návrh se­dad­la Leaf se Rus­sell Do­no­van z no­vo­zé­lan­dské­ho Auc­klan­du, vítěz hlav­ní ce­ny v ko­mer­ční ka­te­go­rii, vy­dá do deš­tné­ho pra­le­sa Chaa Creek v eko­lo­gic­kém rek­reač­ním středis­ku v Be­li­ze. Dal­ší úspěšní návr­háři v ko­mer­ční ka­te­go­rii, kteří ta­ké vy­hrá­va­jí iPad:

  • Mi­chael Ka­li, USA,
  • Xiang Ma, USA,
  • Ro­nald Ma­jewski, USA,
  • Gra­ham No­lan, Vel­ká Bri­tá­nie,
  • Dallas Win­spear, Aus­trá­lie.

V ka­te­go­rii vzdělá­va­cích in­sti­tu­cí obdr­ží hlav­ní ce­nu dva vítězo­vé: Ge­rard Lib­by z Wor­ces­ter­ské­ho po­ly­tech­nic­ké­ho in­sti­tu­tu se svým se­dad­lem Air­foil a Elias Chá­vez z ka­li­for­nské Fon­ta­ny se svým bam­bu­so­vým křes­lem připo­mí­na­jí­cím přírod­ní obyd­lí. Oba bu­dou za své návr­hy poz­vá­ni na kon­fe­ren­ci So­lidWorks World. Dal­ší fi­na­lis­té ve vzdělá­va­cí ka­te­go­rii rovněž obdr­ží iPa­dy:

  • Ka­ran Ambwani, BITS, Pi­la­ni - Du­baj (Spo­je­né arab­ské emi­rá­ty),
  • KS Go­pa­la Kris­hnan, Tech­no­lo­gic­ký in­sti­tut Vello­re (In­die),
  • Ian Jut­ras, Po­ly­tech­nic­ký in­sti­tut Wor­ces­ter (USA),
  • Vig­nes­hku­mar Kan­nan, Tech­no­lo­gic­ká fa­kul­ta So­na (In­die),
  • Ra­hul Su­ren­dran, Tech­no­lo­gic­ká fa­kul­ta So­na (In­die).

Po­ro­ta tvořená od­bor­ní­ky z průmys­lo­vých oborů a exper­ty na software So­lidWorks zhod­no­ti­la kaž­dý návrh a soutěžní pro­jekt v sou­la­du s hod­no­tí­cí­mi kri­té­rii - pod­le dlou­ho­do­bé udr­ži­tel­nos­ti, „ze­le­né" es­te­ti­ky, krea­ti­vi­ty a vy­ro­bi­tel­nos­ti. Po­ro­ta za­se­da­la ve slo­že­ní Al Dean, šéf­re­dak­tor ča­so­pisů De­ve­lo­p3D a De­ve­lo­p3D Sus­tai­na­bi­li­ty; Josh Mings, re­dak­tor po­pu­lár­ní­ho blo­gu So­lid­Smack blog; So­lo­mon Di­amond, od­bor­ný asis­tent, Thayero­va stroj­ní ško­la na Dar­tmouth Colle­gee; Mark Buc­kley, vice­pre­zi­dent pro zá­le­ži­tos­ti ži­vot­ní­ho prostředí ve Stap­les Inc. K hod­no­ce­ní přispě­li ta­ké za­městnan­ci spo­leč­nos­ti Das­sault Systèmes So­lidWorks - Step­hen En­der­sby, pro­duk­to­vý ma­na­žer pro si­mu­la­ce, As­heen Phan­sey, pro­duk­to­vý ma­na­žer pro udr­ži­tel­nost, a Rick Chin, ředi­tel pro­duk­to­vých ino­va­cí.

„Dlou­ho­době udr­ži­tel­né navr­ho­vá­ní je vel­mi kom­plexní té­ma. Je tak těžké po­cho­pit a ome­zit nepříz­ni­vé do­pa­dy na ži­vot­ní prostředí, kte­ré nemůže­me sle­do­vat kaž­dý den," do­dal Phan­sey. „Spon­zo­ro­va­li jsme soutěž Green De­sign s cí­lem vy­vo­lat větší povědo­mí o tom, jak může So­lidWorks Sus­tai­na­bi­li­ty po­mo­ci uži­va­telům za­čle­nit ži­vot­ní cyk­lus vý­rob­ku do je­jich návrhů a hma­ta­telně sní­žit do­pa­dy na ži­vot­ní prostředí."

Chce­te-li se po­dí­vat na vítězné návr­hy ne­bo se dozvědět ví­ce o oceněních v soutěži Green De­sign, nav­štiv­te webo­vou strán­ku www.so­lidworks.com/sw/pro­ducts/green-de­sign-con­test.htm.

Zdroj: Dassault Systèmes SolidWorks Corp.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter