ZyXEL predstavuje nový N-kový Wi-Fi router za 16,80 euro

Spo­loč­nosť ZyXEL pred­sta­vu­je no­vý WiFi rou­ter NBG-416N pre do­má­ce sie­te. Naj­väč­ším be­ne­fi­tom pro­duk­tu je ved­ľa kva­li­ty, nad­štan­dar­dnej 3 roč­nej zá­ru­ky a lo­ka­li­zá­cie do slo­ven­či­ny, je­ho bez­kon­ku­ren­čná ce­na, a to 16,80 euro (od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na bez DPH).

Ag­re­sív­na ce­na mie­ri naj­mä do seg­men­tu do­má­cich uží­va­te­ľov, kto­rí čas­to vo­lia pro­dukt len pod­ľa ce­ny bez oh­ľa­du na kva­li­tu vý­rob­ku, či lo­kál­nu pod­po­ru vý­rob­cu. Te­raz už ne­mu­sia vo­liť kom­pro­mis - ZyXEL NBG-416N po­nú­ka A-kva­li­tu pod­po­re­nú 3 roč­nou zá­ru­kou a skve­lou ce­nou. Pro­dukt je na­vy­še kom­plet­ne lo­ka­li­zo­va­ný do slo­ven­ské­ho ja­zy­ka.

Rou­ter NBG-416N umož­ňu­je vďa­ka tech­no­ló­gii 802.11n až troj­ná­sob­ne rých­lej­ší bez­drô­to­vý pre­nos dát, ako star­šia tech­no­ló­gia 802.11g. Rých­losť inter­ne­tu, ko­pí­ro­va­nie dát a preh­rá­va­nia mul­ti­mé­dií je tak om­no­ho rých­lej­šie a sta­bil­nej­šie. Ok­rem to­ho zís­ka­te pl­nú kom­pa­ti­bi­li­tu so sie­ťa­mi 802.11b/g.

Pre naj­lep­šie mož­né preh­rá­va­nie hud­by a vi­dea cez bez­drô­to­vé pri­po­je­nie je k dis­po­zí­cii tech­no­ló­gia WMM QoS, kto­rá umož­ňu­je dy­na­mic­ky pri­de­ľo­vať pros­tried­ky všet­kým účas­tní­kom v sie­ti, vďa­ka čo­mu sa ne­bu­de spo­ma­ľo­vať rých­losť inter­ne­tu v prí­pa­de, keď cez sieť preh­rá­va­te nap­rík­lad film.

Ako všet­ky sie­ťo­vé za­ria­de­nia od ZyXE­Lu, tak aj rou­ter NBG-416N dis­po­nu­je kva­lit­nou tech­no­ló­giou pre bez­peč­nú pre­vádz­ku. Svo­ju sieť mô­že­te za­bez­pe­čiť po­mo­cou WEP, WPA a WPA2.

No­vý Wi-Fi rou­ter NBG-416N od ZyXE­Lu tak po­nú­ka všet­kým uží­va­te­ľom mo­der­nú tech­no­ló­giu za skve­lú ce­nu.

Zdroj: ZyXEL


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter