ZlavaDna.sk obslúžila za prvý rok svojho pôsobenia 80.000 zákazníkov

Naj­nav­šte­vo­va­nej­ší por­tál ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia Zla­vaD­na.sk bi­lan­cu­je pr­vý rok svoj­ho pô­so­be­nia na Slo­ven­sku

Jed­not­ka na tr­hu ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia, por­tál Zla­vaD­na.sk, os­la­vu­je v tých­to dňoch pr­vý rok svoj­ho pô­so­be­nia. Lea­der v poč­te zreali­zo­va­ných ob­jed­ná­vok ob­slú­žil za to­to ob­do­bie na ce­lom Slo­ven­sku tak­mer 80 000 zá­kaz­ní­kov, kto­rým ušet­ril viac ako osem mi­lió­nov euro. Zla­vaD­na.sk oh­lá­si­la na zá­kla­de ús­pe­chov zís­ka­ných na do­má­com tr­hu ro­ko­va­nia o vstu­pe na priľ­ah­lé tr­hy a to do kon­ca ro­ka 2011.

Zla­vaD­na.sk pat­rí me­dzi je­den z pr­vých por­tá­lov, kto­ré na je­seň mi­nu­lé­ho ro­ka pri­nies­li na Slo­ven­sko mi­mo­riad­ne ús­peš­ný kon­cept ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia. Za to­to ob­do­bie spros­tred­ko­va­la svo­jim zá­kaz­ní­kom cel­ko­vo viac ako 1 600 po­núk v dva­nás­tich ka­te­gó­riách, z kto­rých sú me­dzi Slo­vák­mi stá­le naj­ob­ľú­be­nej­šie gas­tro­no­mic­ké služ­by a služ­by v ob­las­ti krá­sy. Tie­to sú zá­ro­veň pre­dá­va­né z naj­vyš­šou prie­mer­nou pos­kyt­nu­tou zľa­vou, kto­rá je 60%.

Služ­by ako ta­ké tvo­ria viac ako trištvr­ti­nu z cel­ko­vé­ho ob­je­mu po­núk na Zla­vaD­na.sk. Mi­mo­riad­ny zá­ujem však vy­vo­la­li aj via­ce­ré pro­duk­to­vé po­nu­ky napr. pred­plat­né tla­čo­vých mé­dií, pou­káž­ky na ná­kup v e-sho­poch ale­bo na ná­kup znač­ko­vé­ho ob­le­če­nia. Zla­vaD­na.sk si zá­ro­veň stá­le dr­ží pr­ven­stvo v naj­vyš­šom poč­te pre­da­ných ku­pó­nov na Slo­ven­sku, keď pre­da­la viac ako 7 a pol ti­síc vstu­pe­niek do Tro­pi­ca­ria Bu­da­pešť.

„Po­zí­ciu tr­ho­vé­ho lead­ra vní­ma­me ako veľ­ký zá­vä­zok vo­či na­šim zá­kaz­ní­kom, pre­to v Zla­vaD­na,sk neus­tá­le dbá­me na dôs­led­ný vý­ber do­dá­va­te­ľov a jed­not­li­vých po­núk z ob­las­ti gas­tro­nó­mie, zdra­via, krá­sy, ces­to­va­nia a ďal­ších. V let­nom ob­do­bí rov­na­ko preš­la re­di­zaj­nom na­ša web strán­ka, kto­rá sa sta­la preh­ľad­nej­šou a in­tui­tív­nej­šou pre na­šich zá­kaz­ní­kov, kto­rých má­me v da­ta­bá­ze viac ako 100 ti­síc. Pra­vi­del­ne tiež ko­mu­ni­ku­je­me a prip­ra­vu­je­me ak­cie pre na­šich fa­nú­ši­kov na Fa­ce­boo­ku. Ve­rím, že všet­ky tie­to kro­ky po­ve­dú k ďal­šie­mu upev­ňo­va­niu na­šej po­zí­cie lead­ra na tr­hu, ho­vo­rí Zden­ko Hos­chek, ko­na­teľ por­tá­lu Zla­vaD­na.sk.

Kon­cept ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia za­zna­me­ná­va ús­pech aj na oko­li­tých tr­hoch, kto­ré ako ko­men­tu­je ďa­lej Hos­chek sa pos­tup­ne dos­tá­va­jú do zor­né­ho po­la tr­ho­vé­ho lead­ra. „Stre­doeuróp­sky re­gión vní­ma­me ako je­den re­gión, v kto­rom mô­že­me vy­uží­vať exis­tu­jú­ce syn­er­gie napr. v po­do­be po­núk z ob­las­ti ces­to­va­nia. Pre­to sme už za­ča­li dis­ku­sie o expan­zii na priľ­ah­lé tr­hy ako je Čes­ko a Ma­ďar­sko s cie­ľom pos­ky­to­vať čo naj­väč­šie­mu poč­tu ľu­dí at­rak­tív­ne po­nu­ky."

Zdroj: ZlavaDna.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter