GIGABYTE uvádza utilitu pre optimalizáciu siete LAN

GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca zá­klad­ných do­siek a gra­fic­kých ka­riet, ozná­mil uve­de­nie ob­služ­né­ho prog­ra­mu (uti­li­ty) pre op­ti­ma­li­zá­ciu sie­te LAN (LAN Op­ti­mi­zer), čo je bez­plat­ná sof­tvé­ro­vá ap­li­ká­cia, po­nú­ka­jú­ca pou­ží­va­teľ­sky pria­teľ­skú a in­te­li­gen­tnú sprá­vu sie­te. Up­red­nos­tňu­júc ap­li­ká­cie cit­li­vé na sie­te, ako je ob­sah strea­min­go­vých mé­dií, ko­mu­ni­ká­cie a on­li­ne her­né ap­li­ká­cie, LAN Op­ti­mi­zer in­te­li­gen­tne spra­vu­je sieť tak, aby pos­kyt­la op­ti­mál­ny zá­ži­tok z pre­vádz­ky on­li­ne.

"LAN Op­ti­mi­zer je vý­ni­moč­ná a exklu­zív­na ap­li­ká­cia spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE, kto­rá na­šim zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je zís­kať ten naj­lep­ší zá­ži­tok on­li­ne tým, že pre­vez­me sta­rosť o ich šír­ku inter­ne­to­vé­ho pás­ma spô­so­bom, kto­rý bol do­te­raz dos­tup­ný len u rie­še­ní tej naj­vyš­šej trie­dy," po­ve­dal Hen­ry Kao, vice­pre­zi­dent ob­chod­nej jed­not­ky pre zá­klad­né dos­ky spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE. "Pou­ží­va­te­lia zá­klad­ných do­siek GI­GA­BY­TE ma­jú od­te­raz mož­nosť in­te­li­gen­tnej sprá­vy rôz­nych dru­hov pre­máv­ky po sie­ti stla­če­ním je­di­né­ho tla­čid­la, čím dy­na­mic­ky op­ti­ma­li­zu­jú svo­ju do­má­cu sieť v sú­la­de so svo­ji­mi pot­re­ba­mi."

Prog­ram GI­GA­BY­TE LAN Op­ti­mi­zer
LAN Op­ti­mi­zer pos­ky­tu­je in­te­li­gen­tnú a adap­tív­nu ana­lý­zu sie­te a jej sprá­vu pre všet­ky dru­hy pre­máv­ky po sie­ti. Auto­ma­tic­ké up­red­nos­tňo­va­nie dá­to­vých prú­dov (streams) z on­li­ne hier, ob­sa­hu strea­min­go­vých mé­dií a preh­ľa­dá­va­nia po webe po­má­ha za­brá­niť to­mu, aby bo­la va­ša sieť ob­me­dzo­va­ná in­ten­zív­nou sie­ťo­vou pre­máv­kou, kto­rú pred­sta­vu­jú nap­rík­lad roz­siah­le pre­be­ra­nia úda­jov. To zna­me­ná, že pou­ží­va­te­lia te­raz mô­žu vy­chut­ná­vať op­ti­ma­li­zo­va­né pri­po­je­nie na her­né ap­li­ká­cie, ko­mu­ni­ká­ciu a zá­ba­vu, pri­čom mô­žu sú­čas­ne vy­ko­ná­vať via­ce­ré úlo­hy on­li­ne. V prí­pa­doch, ke­dy je inter­ne­to­vé pri­po­je­nie zdie­ľa­né, prog­ram LAN Op­ti­mi­zer za­bez­pe­čí, že ce­lá ro­di­na si bu­de môcť vy­chut­nať dos­ta­toč­nú šír­ku sie­ťo­vé­ho pás­ma na všet­kých pri­po­je­ných za­ria­de­niach.

Kľú­čo­vé fun­kcie
LAN Op­ti­mi­zer je voľ­ne ší­ri­teľ­ná sof­tvé­ro­vá ap­li­ká­cia, kto­rá pra­cu­je spo­loč­ne s ria­dia­cou jed­not­kou Real­tek 8111E Network LAN za úče­lom mo­ni­to­ro­va­nia a sprá­vy cho­va­nia sa sie­te váš­ho PC. Ide o jed­no­du­ché pou­ží­va­teľ­ská roz­hra­nie, kto­ré vám umož­ňu­je zvo­liť si ty­py pre­vádz­ky po sie­ti, kto­ré chce­te up­red­nos­tniť, vrá­ta­ne her­ných ap­li­ká­cií, strea­mo­va­nia mé­dií, ko­mu­ni­ká­cie či pre­ze­ra­niu si úda­jov na webe. Mô­že­te sa tiež cie­le­ne ob­rá­tiť na špe­ci­fic­ké ap­li­ká­cie, pri­čom si pod­ľa pot­re­by vy­be­rie­te up­red­nos­tne­nie ale­bo blo­ko­va­nie. LAN Op­ti­mi­zer má tiež fun­kciu vo­lieb auto­ma­tic­kej sprá­vy, kto­rá pou­ží­va adap­tív­nu in­te­li­gen­ciu sie­te pre za­bez­pe­če­nie to­ho, aby ste zís­ka­li naj­vyš­šiu mož­nú kva­li­tu na sie­ti.

Poz­ri­te si prog­ram GI­GA­BY­TE LAN Op­ti­mi­zer v čin­nos­ti na ka­ná­le Mo­boTV Youtu­be spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE': http://www.youtu­be.com/watch?v=LjX3f­r3LM­lU

LAN Op­ti­mi­zer je voľ­ne ší­ri­teľ­ný sof­tvér pre zá­kaz­ní­kov zá­klad­ných do­siek spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE a fun­gu­je na vy­ho­vu­jú­cich mo­de­loch zá­klad­ných do­siek. Naj­nov­šie ver­zie zís­ka­te na ad­re­se: http://www.gi­ga­by­te.com/sup­port-downloads/Uti­li­ty.aspx.

Zdroj: Gigabyte Technology Co. Ltd.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter