ITAS: Internet reguláciu nepotrebuje

itas_logo.jpg IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska s ne­vô­ľou za­re­gis­tro­va­la návrh no­ve­ly zá­ko­na, kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č.171/2005 Z. z. o ha­zar­dných hrách. Ana­lý­za návr­hu, kto­rý sa dos­tal do me­dzi­re­zor­tné­ho pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia, to­tiž uka­zu­je, že ok­rem de­fi­ní­cie ha­zar­dných hier a za­ve­de­nia špe­ciál­nych li­cen­cií na ich pre­vádz­ku umož­ňu­je zá­kon ob­me­dziť ich dos­tup­nosť cez inter­net. Blo­ko­va­nie „ne­že­la­ných" ha­zar­dných hier si pri­tom vy­nu­cu­je od pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia, či­že od tre­tích strán, ďal­šie nák­la­dy.

Pos­ky­to­va­te­lia inter­ne­tu by pod­ľa návr­hu ma­li byť po­vin­ní blo­ko­vať prís­tup ve­rej­nos­ti k vy­bra­ným webo­vým strán­kam, kto­rých zoz­nam má byť zve­rej­ne­ný a pra­vi­del­ne dvak­rát me­sač­ne ak­tua­li­zo­va­ný na webo­vej strán­ke Da­ňo­vé­ho ria­di­teľ­stva v Bra­tis­la­ve. Bez súd­ne­ho roz­hod­nu­tia. „ Re­gu­lá­cia inter­ne­tu je veľ­mi váž­na vec, pre­to­že ide o zá­sah do slo­bo­dy ší­re­nia in­for­má­cií," ho­vo­rí Ju­raj Sa­ba­ka, pre­zi­dent IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska. Na­priek to­mu, že v návr­hu zá­ko­na je uve­de­né, aby zoz­nam za­ká­za­ných po­núk zos­ta­vo­val pres­ne da­ný or­gán do­zo­ru v Bra­tis­la­ve, otáz­kou je, kto bu­de sku­toč­ne schop­ný kva­li­fi­ko­va­ne po­su­dzo­vať, kto­ré strán­ky/po­nu­ky sú le­gál­ne a kto­ré nie. To mô­že pod­ľa náš­ho ná­zo­ru iba súd, a nie iba do­zor­ný or­gán. Nech­ce­me ni­ja­ko ob­ha­jo­vať pre­vádz­ku po­dob­ných server­ov, no ri­zi­ko zneu­ži­tia je príl­iš vy­so­ké. Pre­to po­va­žu­je­me po­vin­nosť súd­ne­ho roz­hod­nu­tia v tej­to ob­las­ti za zá­sad­nú," do­dá­va Ju­raj Sa­ba­ka.

Návrh zá­ko­na umož­ňu­je ob­me­dziť dos­tup­nosť ha­zar­dných hier cez inter­net. Blo­ko­va­nie „ne­že­la­ných" ha­zar­dných hier si pri­tom vy­nu­cu­je od pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia či­že od tre­tích strán. IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska má za to, že navr­hnu­té us­ta­no­ve­nie pre­la­mu­je do­te­raz plat­nú zá­sa­du, pod­ľa kto­rej služ­by pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu nie sú za­bez­pe­če­ním ale­bo vy­ko­ná­va­ním re­dak­čné­ho doh­ľa­du nad pre­ná­ša­ným ob­sa­hom. Pod­ľa smer­ni­ce o elek­tro­nic­kom ob­cho­de ES2000/31 ha­zar­dné hry sú vy­ňa­té z pô­sob­nos­ti smer­ni­ce, a te­da na ha­zar­dné hry sa nev­zťa­hu­je člá­nok 3 - Vnú­tor­ný trh, ta­kis­to ope­rá­to­ri a inter­ne­to­ví pos­ky­to­va­te­lia sú pod­ľa člán­ku 12-15 smer­ni­ce vy­ňa­tí zo zod­po­ved­nos­ti za pre­ná­ša­ný ob­sah, zá­kaz filtrá­cie a mo­ni­to­ring. Navr­ho­va­né us­ta­no­ve­nie je tak pod­ľa IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska v roz­po­re s prá­vom EÚ. Na­vy­še navr­hnu­tá úp­ra­va mu­sí byť no­ti­fi­ko­va­ná aj Európ­skou ko­mi­siou v sú­la­de s tzv. no­ti­fi­kač­nou smer­ni­cou 98/48.

Je tiež pot­reb­né brať do úva­hy, že ob­sah na inter­ne­te bý­va zmie­ša­ný a hro­zí ri­zi­ko, že spo­lu s ne­le­gál­nym ha­zar­dom bu­de za­blo­ko­va­ný i neš­kod­ný ob­sah.Návrh zá­ko­na ne­rie­ši, ako v ta­kých­to prí­pa­doch štát od­škod­ní oso­by, kto­ré tým­to pos­tu­pom pos­tih­ne. V prí­pa­de sťaž­nos­ti pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb (te­da pre­vádz­ko­va­te­ľov strá­nok ha­zar­du) na ope­rá­to­rov nie je jas­né, kto bu­de na­ko­niec zod­po­ved­ný. Aj keď návrh zá­ko­na ho­vo­rí o tom, že pod­nik ne­zod­po­ve­dá za ško­du spô­so­be­nú blo­ko­va­ním prís­tu­pu účas­tní­ka k za­ká­za­nej po­nu­ke, z navr­ho­va­né­ho zne­nia nie je jas­né, kto bu­de zod­po­ved­ný za ško­du spô­so­be­nú ko­la­te­rál­ne za blo­ko­va­nie prís­tu­pu k le­gál­nym strán­kam, kto­ré mô­žu byť ná­hod­ne za­blo­ko­va­né s tý­mi ne­le­gál­ny­mi.

Ju­raj Sa­ba­ka upo­zor­ňu­je na dô­le­ži­tú sku­toč­nosť: „Tre­ba si tiež uve­do­miť, že no­ve­la zá­ko­na o ha­zar­dných hrách fak­tic­ky pre­ná­ša na pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu no­vú po­vin­nosť tech­nic­ky za­bez­pe­čo­vať re­dakč­ný doh­ľad vy­ko­ná­va­ný Da­ňo­vým úra­dom Bra­tis­la­va. Z návr­hu zá­ko­na pri­tom ne­vyp­lý­va, že by za tú­to čin­nosť ná­le­ža­la pos­ky­to­va­te­ľom inter­ne­tu aká­koľ­vek náh­ra­da nák­la­dov. V tej­to sú­vis­los­ti upo­zor­ňu­je­me na roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du SR v ob­las­ti od­po­čú­va­nia."

Prak­tic­kú vy­ko­na­teľ­nosť zá­ko­na mô­že ov­plyv­niť i ob­chá­dzanie tech­nic­kých pre­ká­žok vy­tvá­ra­ných zá­ko­nom, kto­ré ne­bu­de príl­iš kom­pli­ko­va­né. Ok­rem iné­ho mô­že do­chá­dzať napr. k pra­vi­del­né­mu pre­ven­tív­ne­mu pre­mies­ťo­va­niu in­kri­mi­no­va­ných strá­nok na no­vé ad­re­sy ale­bo k pou­ží­va­niu za­hra­nič­ných IP adries. Ju­raj Sa­ba­ka na zá­ver do­dá­va: „Ob­dob­nú sna­hu če­ských úra­dov re­gu­lo­vať inter­net pred par me­siac­mi čes­kí pos­lan­ci za­miet­li."

Zdroj: ITASOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter