IBM si pripomína 100 rokov od svojho založenia, jeho dobrovoľníci na celom svete venujú 2,5 milióna pracovných hodín

Spo­loč­nosť IBM os­lá­vi­la 100 ro­kov od svoj­ho za­lo­že­nia 16. jú­na 1911. Na os­la­vu toh­to vý­ro­čia vy­chá­dza kni­ha pod náz­vom „Ako uro­biť svet lep­ším: my­šlien­ky, kto­ré ut­vá­ra­li jed­no sto­ro­čie a jed­nu spo­loč­nosť" (v ori­gi­ná­li „Ma­king the World Bet­ter: The Ideas That Sha­ped a Cen­tu­ry and a Com­pa­ny"). Uve­de­ný bol aj do­ku­men­tár­ny film Di­vo­ké ka­či­ce (Wild Ducks) a na po­česť vý­ro­čia ve­de­nie IBM sláv­nos­tne za­há­ji­lo ob­cho­do­va­nie na newyor­skej bur­ze.

Po­čas sto ro­kov svo­jej exis­ten­cie hra­la spo­loč­nosť IBM kľú­čo­vú úlo­hu pri tran­sfor­má­cii pod­ni­ka­nia, ve­dy aj spo­loč­nos­ti. De­ji­ny IBM je mož­né vní­mať ako sled vý­znam­ných míľ­ni­kov - od in­ves­tí­cií do vý­skum­ných la­bo­ra­tó­rií v ča­se hl­bo­kej hos­po­dár­skej krí­zy trid­sia­tych ro­kov, cez vý­voj pr­vé­ho pev­né­ho dis­ku, kto­rý dal zá­kla­dy ce­lé­mu od­vet­viu úlož­ných za­ria­de­ní, až po spo­lup­rá­cu s ame­ric­kou vlá­dou na sys­té­me so­ciál­ne­ho za­bez­pe­če­nia.

His­tó­ria IBM pok­ra­čo­va­la ďal­ší­mi od­váž­ny­mi krok­mi, ako nap­rík­lad vy­tvo­re­nie úpl­ne no­vé­ho mo­de­lu vý­poč­to­vej tech­ni­ky, vý­voj main­fra­mu Sys­tem/360, vy­ná­lez čia­ro­vé­ho kó­du ale­bo pred­sta­ve­nie osob­né­ho po­čí­ta­ča, kto­rý za­há­jil po­čí­ta­čo­vú re­vo­lú­ciu. Ne­dáv­no spo­loč­nosť IBM pred­sta­vi­la sys­tém Wat­son, kto­rý uká­zal ďal­šie mož­nos­ti vý­poč­to­vej tech­ni­ky a dá­to­vých ana­lýz v te­le­víz­nom kví­ze Jeo­par­dy!, u nás zná­mej pod náz­vom Ris­kuj.

IBM má dl­hú a bo­ha­tú his­tó­riu aj na Slo­ven­sku. Pr­vá po­boč­ka v Čes­kos­lo­ven­sku vznik­la už v ro­ku 1932, ako šies­ta na európ­skom kon­ti­nen­te a pr­vá v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. Na Slo­ven­sku bo­la spo­loč­nosť IBM ofi­ciál­ne za­lo­že­ná v ro­ku 1992 a mo­men­tál­ne má po­boč­ky v Bra­tis­la­ve, Ban­skej Bys­tri­ci a Ko­ši­ciach.

„Sté vý­ro­čie pre nás nie je iba príl­eži­tosť os­la­vo­vať mi­nu­lé ús­pe­chy a vplyv čin­nos­ti na­šej spo­loč­nos­ti na svet oko­lo nás. Nech­ce­me sa iba ob­ze­rať za mi­nu­los­ťou, chce­me vý­ro­čie vy­užiť pre­dov­šet­kým na za­mys­le­nie sa nad bu­dúc­nos­ťou a po­ze­rať sa dop­re­du. Sto­roč­ná his­tó­ria ino­vá­cií pre nás zna­me­ná veľ­ký zá­vä­zok pri­ná­šať in­te­li­gen­tnej­šie rie­še­nia aj v bu­dúc­nos­ti," po­ve­dal Bra­nis­lav Šebo, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko

Pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Sa­muel J. Pal­mi­sa­no po­me­no­val to zá­sad­né, čo sa spo­loč­nosť IBM v up­ly­nu­lých sto ro­koch nau­či­la - ak chce­te us­pieť dl­ho­do­bo, mu­sí­te spo­loč­nosť ria­diť s oh­ľa­dom na dl­ho­do­bé cie­le.

„Mys­le­nie v dl­ho­do­bom ho­ri­zon­te pre IBM vždy zna­me­na­lo kon­ti­nuál­ny po­sun do bu­dúc­nos­ti," po­ve­dal Sa­muel J. Pal­mi­sa­no. IBM pre­ži­la všet­ky krí­zy a už sto ro­kov prek­vi­tá vďa­ka to­mu, že os­tá­va ver­ná svo­jim hlav­ným hod­no­tám a zá­ro­veň je prip­ra­ve­ná zme­niť všet­ko os­tat­né. Vďa­ka to­mu sme v pr­vom sto­ro­čí svo­jej exis­ten­cie moh­li us­ku­toč­niť tran­sfor­má­ciu tech­no­ló­gií, pod­ni­ka­nia a pris­pieť k zme­nám v spo­loč­nos­ti. Ve­rí­me, že v dru­hej stov­ke sa nám po­da­rí do­siah­nuť eš­te viac."

Luis A. La­mas­son­ne, je­den z naj­star­ších bý­va­lých za­mes­tnan­cov IBM, os­lá­vil 105 ro­kov a ži­je v Mia­mi na Flo­ri­de. Do spo­loč­nos­ti IBM nas­tú­pil v ro­ku 1933 a pra­co­val pre ňu ce­lých 38 ro­kov ako ma­na­žér v Stred­nej Ame­ri­ke. La­mas­son­ne k sto­roč­ni­ci svoj­ho bý­va­lé­ho za­mes­tná­va­te­ľa po­ve­dal: „IBM bo­la vždy jed­nou z naj­lep­ších spo­loč­nos­tí. Vy­čnie­va me­dzi os­tat­ný­mi vďa­ka svo­jim ľu­ďom. Ve­rím, že IBM pre­ži­je mno­ho ďal­ších ro­kov ba aj sto­ro­čí."

Plá­no­va­né ini­cia­tí­vy na os­la­vu sté­ho vý­ro­čia IBM
Sté vý­ro­čie je pre IBM príl­eži­tos­ťou k dis­ku­siám s pop­red­ný­mi pod­ni­ka­teľ­mi, ma­na­žér­mi, aka­de­mik­mi, klien­tmi aj mies­tny­mi ko­mu­ni­ta­mi v 170 kra­ji­nách sve­ta, v kto­rých spo­loč­nosť pod­ni­ká. Tie­to ak­cie pre­bie­ha­jú ce­lý rok a ok­rem iné­ho za­hŕňa­jú:

Kni­ha
IBM vy­dá­va v an­glič­ti­ne kni­hu, kto­rá su­ma­ri­zu­je vý­znam­né míľ­ni­ky a ob­ja­vy spo­loč­nos­ti s náz­vom „Ako uro­biť svet lep­ším: my­šlien­ky, kto­ré ut­vá­ra­li jed­no sto­ro­čie a jed­nu spo­loč­nosť" (Ma­king the World Bet­ter: The Ideas That Sha­ped a Cen­tu­ry and a Com­pa­ny).

Fil­my
IBM uvá­dza v prie­be­hu toh­to ro­ka krát­ke fil­my prib­li­žu­jú­ce fi­rem­nú kul­tú­ru spo­loč­nos­ti a jej ino­vá­cie. Ak­tuál­ne IBM pred­sta­vu­je fil­my „Di­vé ka­či­ce" (Wild Ducks), kto­rý je poc­tou klien­tom IBM, kto­rí iš­li pro­ti prú­du a roz­hod­li sa roz­ví­jať svo­je pod­ni­ka­nie za po­mo­ci úpl­ne no­vých prís­tu­pov. No­vý film je ďal­ší v ra­de sní­mok, kto­ré IBM po­čas ro­ku uvied­la. Film „100 x 100" je zrý­chle­ná kro­ni­ka za­chy­tá­va­jú­ca his­tó­riu IBM krok za kro­kom. Do­ku­ment „They were the­re" je ve­no­va­ný vý­znam­ným oka­mi­hom v de­ji­nách IBM.

Dob­ro­voľ­níc­ke ak­ti­vi­ty
Po­čas toh­to ro­ku za­mes­tnan­ci IBM na ce­lom sve­te vý­raz­ne po­sil­ňu­jú svo­je dob­ro­voľ­níc­ke ak­ti­vi­ty v mies­tnych ko­mu­ni­tách a ne­zis­ko­vých pro­jek­toch. Do 15. jú­na sa už 300 ti­síc sú­čas­ných aj bý­va­lých za­mes­tnan­cov IBM, ich ro­din­ných prís­luš­ní­kov a klien­tov roz­hod­lo ve­no­vať 2,5 mi­lió­na ho­dín slu­žieb (ek­vi­va­lent 850 ro­kov) svoj­mu oko­liu a po­môcť svo­ji­mi schop­nos­ťa­mi a skú­se­nos­ťa­mi vy­spo­ria­dať sa s vý­zva­mi, kto­rým spo­loč­nosť če­lí. Do dob­ro­voľ­níc­kych ak­ti­vít sa za­po­ji­li aj za­mes­tnan­ci a za­mes­tnan­ky­ne IBM na Slo­ven­sku, kto­rí svoj čas ve­nu­jú pre­dov­šet­kým

Iko­ny pok­ro­ku
Na strán­kach ve­no­va­ných sté­mu vý­ro­čiu, www.ibm100.com, je de­tail­ne prib­lí­že­ných, ok­rem iných za­ují­ma­vos­tí, aj 100 míľ­ni­kov, kto­ré za pos­led­ných sto ro­kov ut­vá­ra­li fir­mu aj svet.

Zdroj: IBMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter