Nový rad Access Pointov ZyXEL NWA3000-N s hybridným režimom centrálnej správy až 24 AP v jednej sieti

ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions, jed­na z pop­red­ných sve­to­vých spo­loč­nos­tí do­dá­va­jú­cich ino­va­tív­ne a spo­ľah­li­vé inter­ne­to­vé rie­še­nia or­ga­ni­zá­ciám od tých naj­väč­ších až po do­má­cich uží­va­te­ľov, uvá­dza na trh naj­nov­ší prí­ras­tok do pro­duk­to­vé­ho ra­du prís­tu­po­vých bo­dov pod­ni­ko­vej trie­dy NWA3000-N.

NWA3000-N vy­uží­va naj­nov­šiu bez­drô­to­vú tech­no­ló­giu 802.11n a hyb­rid­né fun­kcie vy­vi­nu­té spo­loč­nos­ťou ZyXEL. No­vý prís­tu­po­vý bod NWA3000-N má spo­ľah­li­vú, ro­bus­tnú a mo­du­lár­nu konštruk­ciu. Pod­po­ru­je di­aľ­ko­vú sprá­vu a je tak vhod­ný pre ná­roč­né sie­ťo­vé infra­štruk­tú­ry v ma­lých a stred­ne veľ­kých or­ga­ni­zá­ciách, kto­ré pot­re­bu­jú bez­drô­to­vý prís­tup.

Mo­bil­ný prís­tup sa stá­va štan­dar­dom, pre­to­že umož­ňu­je vy­ššiu pro­duk­ti­vi­tu prá­ce. Na dru­hej stra­ne pla­tí, že vzhľa­dom k ná­ras­tu poč­tu a dru­hu webo­vých ap­li­ká­cií je stá­le ob­tiaž­nej­šie udr­žia­vať pot­reb­nú ka­pa­ci­tu a spo­ľah­li­vosť sie­te (zvlášť pri ma­lých or­ga­ni­zá­ciách, kto­ré si ne­mô­žu do­vo­liť vy­so­ké in­ves­tí­cie do IT zdro­jov). So zre­te­ľom na tie­to prob­lé­my uvie­dol ZyXEL na trh no­vý prís­tu­po­vý bod ra­du NWA3000-N s bez­drô­to­vou ar­chi­tek­tú­rou 802.11n. Jed­ná sa o pro­dukt ur­če­ný pre pod­ni­ky, kto­rý za­is­tí hlad­ké bez­drô­to­vé pri­po­je­nie a pot­reb­nú ka­pa­ci­tu a sú­čas­ne väč­šie pok­ry­tie a rých­losť až 300 Mbps. Na­vy­še ob­sa­hu­je je­di­neč­nú hyb­rid­nú fun­kciu „tri re­ži­my v jed­nom": NWA3000-N mô­že fun­go­vať ako sa­mos­tat­ný prís­tu­po­vý bod, ale tak­tiež ako ria­dia­ci/ria­de­ný člen cen­trál­ne spra­vo­va­nej sku­pi­ny. Tá­to konštruk­cia umož­ňu­je pod­ni­ku pruž­ne rea­go­vať na roz­ši­ro­va­nie po­trieb bez­drô­to­vej sie­te; na za­čiat­ku mô­že NWA3000-N pra­co­vať ako sa­mos­tat­ný prís­tu­po­vý bod, ale ako­náh­le sa in­šta­lu­je viac ďal­ších prís­tu­po­vých bo­dov, je mož­né NWA3000-N nas­ta­viť tak, aby fun­go­val ako ria­dia­ca jed­not­ka (v re­ži­me ria­dia­cej jed­not­ky mô­že ria­diť až 24 prís­tu­po­vých bo­dov a ob­slu­ho­vať 300 až 500 uží­va­te­ľov). Ta­ká flexibi­li­ta pre­vádz­ky je ideál­na pre ob­chod­né cen­trá, kam­pu­sy, ško­lia­ce stre­dis­ká a vlád­ne bu­do­vy, kde je pot­reb­né za­is­tiť bez­drô­to­vú sieť pre veľ­ký po­čet ľu­dí. Or­ga­ni­zá­cie oce­nia nie len vy­so­kú flexibi­li­tu pre­vádz­ky, ale tak­tiež niž­šie nák­la­dy vďa­ka cen­trál­nej sprá­ve.

Konštruk­cia NWA3000-N je tak­tiež za­me­ra­ná na jed­no­du­chú in­šta­lá­ciu a spre­vádz­ko­va­nie. To zvlášť oce­nia men­šie or­ga­ni­zá­cie, kto­ré ne­ma­jú veľ­ké IT od­de­le­nie. Po in­šta­lá­cii a spus­te­ní vy­ko­ná NWA3000-N auto­ma­tic­ké nas­ta­ve­nie (auto-dis­co­ve­ry a auto-pro­vi­sio­ning), aby sa sám prih­lá­sil k cen­trál­ne spra­vo­va­nej sku­pi­ne a nad­via­zal ko­mu­ni­ká­ciu s ria­dia­cim/ria­de­ným bo­dom. No­vé cen­tra­li­zo­va­né gra­fic­ké roz­hra­nie pre sprá­vu (za­lo­že­né na tech­no­ló­gii Web 2.0) umož­ňu­je uží­va­te­ľo­vi sle­do­vať cho­va­nie sa všet­kých prís­tu­po­vých bo­dov a vy­ko­ná­vať zme­ny v kon­fi­gu­rá­cii. NWA3000-N na­vy­še ob­sa­hu­je vsta­va­ný server RA­DIUS pre kon­tro­lu prís­tu­pu, čím od­pa­da­jú nák­la­dy na zria­de­nie a údr­žbu exter­né­ho server­a.

Spo­loč­nosť ZyXEL kla­die veľ­ký dô­raz na eko­lo­gic­ké cho­va­nie. Pre­to NWA3000-N pod­po­ru­je no­vý štan­dard IEEE 802.3az, zná­my ako EEE (Ener­gy Ef­fi­cien­cy Et­her­net). V kom­bi­ná­cii so swit­cha­mi ZyXEL s pod­po­rou 802.3az je mož­né pod­stat­ne zní­žiť spot­re­bu ce­lej sie­te a sú­čas­ne op­ti­ma­li­zo­vať jej vý­kon. NWA3000-N je vy­ro­be­ný z ma­te­riá­lu LSZH (Low Smo­ke Ze­ro Ha­lo­gen), kto­rý je ce­los­ve­to­vo uz­ná­va­ný pre svo­je vy­ni­ka­jú­ce po­žiar­no-bez­peč­nos­tné vlas­tnos­ti. Pri po­žia­ri ob­me­dzu­je tvor­bu dy­mu a mi­ni­ma­li­zu­je vznik je­do­va­tých lá­tok, ne­vy­dá­va žiad­ne ko­ro­zív­ne ply­ny a ne­ni­čí ozó­no­vú vrstvu. In­šta­lá­cia NWA3000-N tak pris­pie­va k ochra­ne zdra­via pra­cov­ní­kov v nú­dzo­vých si­tuáciách.

ZyXEL NWA3000-N sa do­dá­va v nie­koľ­kých mo­de­loch a pod­ľa pre­ve­de­nia je vhod­ný pre vnú­tor­nú, aj von­kaj­šiu in­šta­lá­ciu: NWA3160-N s duál­nym pás­mom, NWA3560-N s duál­nym pás­mom a duál­nym rá­diom a von­kaj­šia NWA3550-N s duál­nym rá­diom. Pod­rob­ný zoz­nam pro­duk­tov a ich po­pis náj­de­te na strán­kach www.zyxel.sk.

Zdroj: ZyXEL CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter