Slovenský autorský zákon možno spozná aj verejné licencie

zakon.jpg Sku­pi­na šty­roch pos­lan­cov Ná­rod­nej ra­dy SR pred­lo­ži­la na ro­ko­va­nie parla­men­tu no­ve­lu autor­ské­ho zá­ko­na, kto­rá by ma­la le­gis­la­tív­ne umož­niť pou­ží­va­nie ve­rej­ných li­cen­cií. Tie uľah­ču­jú auto­rom di­el ale­bo sof­tvé­ru ich ďal­šie ší­re­nie bez zdĺha­vej by­rok­ra­cie. Pod­ľa pos­lan­cov vlád­nej koa­lí­cie Mi­ros­la­va Beb­la­vé­ho (SDKÚ-DS), Mar­ti­na Po­lia­či­ka (SaS), Ja­ny Žit­ňan­skej (KDH) a Jo­ze­fa Vis­ku­pi­ča (SaS), kto­rí no­ve­lu pred­lo­ži­li, sa to­tiž na Slo­ven­sku ve­rej­né li­cen­cie v sú­čas­nos­ti bež­ne pou­ží­va­jú, no nie sú kom­pa­ti­bil­né s plat­ným autor­ským zá­ko­nom. V prí­pa­de, ak parla­ment tú­to no­ve­lu schvá­li, bu­de li­cen­co­va­nie pod­ľa ve­rej­ných li­cen­cií, ako Crea­ti­ve Com­mons, GNU GPL, BSD ale­bo EUPL, úpl­ne v sú­la­de s ná­rod­nou le­gis­la­tí­vou.

Pri návr­hu zmien vy­chá­dza­li pos­lan­ci zo sú­čas­né­ho le­gis­la­tív­ne­ho sta­vu v Čes­kej re­pub­li­ke, keď sa in­špi­ro­va­li ta­moj­ším autor­ským zá­ko­nom. Ve­rej­né li­cen­cie sa tý­ka­jú všet­kých dru­hov autor­ských di­el a sú v pros­tre­dí in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, naj­mä pri spros­tred­kú­va­ní in­for­má­cií v sie­ti inter­net, vo sve­te ši­ro­ko roz­ší­re­né," uvá­dza sa v návr­hu zá­ko­na. Jed­na zo zmien, kto­ré návrh pri­ná­ša, je mož­nosť pou­ží­vať di­elo aj bez do­ru­če­nia súh­la­su s li­cen­ciou auto­ro­vi, keď­že li­cen­čná zmlu­va už ne­bu­de mu­sieť mať pí­som­nú for­mu. Autor bu­de môcť dať ta­kis­to súh­las na pos­tú­pe­nie li­cen­cie, aj keď ne­bu­de o pos­tú­pe­ní spät­ne in­for­mo­va­ný. Zá­kon by mal v prí­pa­de schvá­le­nia vstú­piť do plat­nos­ti 1. feb­ruára bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter