ČR: Red Hat predstavuje novú marketingovú a PR manažérku pre Východnú Európu a Rusko

Red Hat jme­no­val Věru Petr­tý­lo­vou no­vou mar­ke­tin­go­vou a PR ma­na­žer­kou pro Vý­chod­ní Ev­ro­pu a Rus­ko. Věra Petr­tý­lo­vá na no­vé po­zi­ci zú­ro­čí své ví­ce než 18le­té zku­še­nos­ti s mar­ke­tin­gem a PR z vel­kých IT fi­rem.

Věra Petr­tý­lo­vá dříve půso­bi­la ve spo­leč­nos­ti Sym­an­tec, kde by­la 10 let zod­povědná za mar­ke­ting a PR. Před svým od­cho­dem mě­la na sta­rost Čes­kou re­pub­li­ku, Slo­ven­sko a re­gion SEE (Slo­ven­sko, Chor­vat­sko, Ma­ke­do­nie, Bos­na a Her­ce­go­vi­na, Bul­har­sko, Al­bá­nie). Než nas­tou­pi­la do Sym­an­te­cu, pra­co­va­la ví­ce než 5 let ve spo­leč­nos­ti No­vell a na po­zi­ci mar­ke­tin­go­vá ma­na­žer­ka zod­po­ví­da­la za Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku.

„Přes­to­že mám bo­ha­té zku­še­nos­ti z vel­kých nad­ná­rod­ních IT fi­rem, prá­ce pro Red Hat je pro mě za­jí­ma­vou vý­zvou. Jsem rá­da, že mo­hu vy­užít své zna­los­ti a kon­tak­ty a přispět k vy­lep­še­ní mar­ke­tin­go­vé­ho sys­té­mu a ko­mu­ni­ka­ce s mé­dii i veřej­nos­tí," říká Věra Petr­tý­lo­vá, Se­nior Mar­ke­ting a PR Ma­na­ger pro Vý­chod­ní Ev­ro­pu a Rus­ko, Red Hat.

Věru Petr­tý­lo­vou ve vol­ném ča­se za­městná­va­jí předev­ším je­jí 2 syn­ové. Po­kud jí zbu­de přeci jen něja­ký čas, vel­mi rá­da ces­tu­je.

Zdroj: CoLin ČROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter