Akcie Slovak Telekomu by mal štát podľa FNM predať čo najskôr

Sú­čas­ná si­tuácia oko­lo vy­plá­ca­nia di­vi­dend zo zis­ku spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST), keď jej ma­jo­rit­ný vlas­tník Deutsche Te­le­kom od­mie­ta vy­pla­tiť štá­tu ich pl­nú vý­šku, pod­ľa Fon­du ná­rod­né­ho ma­jet­ku (FNM) len potvr­dzu­je správ­nosť roz­hod­nu­tia pre­dať men­ši­no­vý štát­ny po­diel čo naj­skôr. V pon­de­lok to uvie­dol ria­di­teľ kan­ce­lá­rie pred­sed­níč­ky vý­kon­né­ho vý­bo­ru FNM Mi­los­lav Ho­mo­la. "Tá­to si­tuácia len potvr­dzu­je správ­nosť na­šej ini­cia­tí­vy, keď sme pres­ved­či­li vlá­du SR, že nie je dô­vod na­ďa­lej zotr­vá­vať v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom ako ak­cio­nár, ale pre štát je vý­hod­nej­šie svoj mi­no­rit­ný po­diel čo naj­skôr pre­dať," uvie­dol Ho­mo­la v reak­cii na pos­toj Deutsche Te­le­kom.

Ne­mec­ký kon­cern to­tiž mi­nu­lý týž­deň na mi­mo­riad­nom val­nom zhro­maž­de­ní už po tre­tík­rát od­mie­tol vy­pla­tiť štá­tu di­vi­den­dy spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom v pl­nej vý­ške 258 mil. eur. "Fond bu­de aj na­ďa­lej ro­biť všet­ko v sú­la­de so svo­ji­mi mož­nos­ťa­mi ak­cio­ná­ra, aby bol dop­la­te­ný aj zvy­šok di­vi­dend," tvr­dí Ho­mo­la. Deutsche Te­le­kom 28. ap­rí­la toh­to ro­ku od­mie­tol na riad­nom val­nom zhro­maž­de­ní vy­pla­te­nie di­vi­dend. Mi­mo­riad­ne val­né zhro­maž­de­nie, kto­ré sa ko­na­lo 8. jú­la, súh­la­si­lo s ich vy­pla­te­ním iba vo vý­ške 130 mil. eur. Pro­ti to­mu sa však pos­ta­vil FNM a tak na pia­tok 23. sep­tem­bra toh­to ro­ku zvo­lal ďal­šie mi­mo­riad­ne val­né zhro­maž­de­nie. To ale nep­ri­nie­slo žiad­ny po­sun, keď­že Deutsche Te­le­kom tr­val na svo­jom sta­no­vis­ku ne­vyp­la­tiť di­vi­den­dy v pl­nej vý­ške.

Har­mo­nog­ram pri­va­ti­zá­cie štát­ne­ho po­die­lu v Slo­vak Te­le­ko­me FNM pod­ľa Ho­mo­lu eš­te up­res­ní. Mi­nis­ter fi­nan­cií Ivan Mik­loš v mar­ci toh­to ro­ku však uvie­dol, že pre­daj by sa mal us­ku­toč­niť naj­nes­kôr do ro­ka a pol. Sce­nár pri­va­ti­zá­cie zos­ta­ne pod­ľa FNM ta­ký, ako ho schvá­li­la vlá­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Tá v mar­ci toh­to ro­ku od­súh­la­si­la ana­lý­zu, v kto­rej fond za naj­prav­de­po­dob­nej­šiu a naj­efek­tív­nej­šiu mož­nosť ozna­čil pre­daj 49 % ak­cií štá­tu v ST jej ma­jo­rit­né­mu ak­cio­ná­ro­vi Deutsche Te­le­kom. V jú­ni toh­to ro­ku však pred­sed­níč­ka vý­kon­né­ho vý­bo­ru FNM An­na Bu­be­ní­ko­vá uvied­la, že fond bu­de od­po­rú­čať vlá­de od­pre­daj ba­lí­ka ak­cií ST cez ka­pi­tá­lo­vý trh. "Na­ďa­lej tr­vá­me na tom, že ten 15-per­cent­ný ba­lík, kto­rý je v na­šom por­tfó­liu, bu­de­me od­po­rú­čať pre­dá­vať pros­tred­níc­tvom ka­pi­tá­lo­vé­ho tr­hu," po­ve­da­la Bu­be­ní­ko­vá.

Od­ha­do­va­ná tr­ho­vá hod­no­ta štát­ne­ho po­die­lu v ST by sa pod­ľa ana­lý­zy FNM ma­la po­hy­bo­vať na úrov­ni kon­so­li­do­va­ných tr­žieb fir­my. Tie vla­ni pred­sta­vo­va­li 934,3 mil. eur. Deutsche Te­le­kom vlas­tní v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom 51 % ak­cií. Mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva SR vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR 15 %.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter