ČR: Nový Business Development Director miestneho zastúpeniaí Gartner

Tým spo­leč­nos­ti KPC-Group, kte­rá je za­stou­pe­ním spo­leč­nos­ti Gar­tner pro Čes­kou re­pub­li­ku, Slo­ven­sko a Ru­mun­sko, po­sí­lil Jiří Krát­ký. Byl jme­no­ván na po­zi­ci Bu­si­ness De­ve­lop­ment Di­rec­tor se za­měřením na pri­vát­ní sek­tor (ob­dob­nou po­zi­ci pro veřej­nou sprá­vu za­stá­vá Da­na Bé­ro­vá).

Po le­tech strá­ve­ných v řídí­cích fun­kcích vel­kých fi­rem se na prá­ci v kon­zul­tač­ním byz­ny­su moc těším. Ze své­ho před­cho­zí­ho půso­be­ní na ICT tr­hu vím, jak vý­ji­meč­né pos­ta­ve­ní spo­leč­nost Gar­tner má a ja­ký po­ten­ciál ma­jí je­jí služ­by pro pod­ni­ky v ze­mích na­še­ho re­gio­nu," uvedl Jiří Krát­ký ke star­tu no­vé eta­py své­ho pro­fe­sio­nál­ní­ho ži­vo­ta.

Jsme rá­di, že Jiří spo­jil svou ka­rié­ru s Gar­tner. Zá­jem o špič­ko­vé a sku­tečně ne­zá­vis­lé ana­ly­tic­ké a kon­zul­tač­ní služ­by neus­tá­le ros­te, a já věřím, že spo­lečně s Jiřím vy­uži­je­me po­ten­ciál Gar­tner na všech tr­zích, kte­ré ob­slu­hu­je­me," uvedl k nás­tu­pu Jiřího Krát­ké­ho Oldřich Přík­lenk, ma­ji­tel a ředi­tel spo­leč­nos­ti KPC-Group.

Jiří Krát­ký se v pos­led­ních třech le­tech věno­val své kon­zul­tač­ní spo­leč­nos­ti As­pect; před­tím půso­bil dva ro­ky ja­ko ge­ne­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti EMC Czech Re­pub­lic. V le­tech 1999-2004 vedl čes­kou a slo­ven­skou po­boč­ku spo­leč­nos­ti Sun Mic­ro­sys­tems, ještě před­tím byl na po­zi­ci Execu­ti­ve Vi­ce Pre­si­dent spo­leč­nos­ti Ben­tley Sys­tems Cen­tral and Eas­tern Euro­pe.

Jiří Krát­ký zís­kal ti­tul MCs. na ČVÚT v Pra­ze. Vzdělá­ní si dopl­nil roč­ním stu­diem na Inter­na­tio­nal In­sti­tu­te for Ma­na­ge­ment De­ve­lop­ment v Lau­san­ne.

Zdroj: KPC-GroupOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter