SWAN v Nitre: 100 megový internet a 40 TV kanálov za 8,90 euro.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN, a.s., pri­ná­ša v rám­ci svoj­ho päť­roč­né­ho pô­so­be­nia v Nit­re op­tic­ký inter­net s di­gi­tál­nou te­le­ví­ziou v jed­nom ba­lí­ku za 8,90 euro.

Pr­vých 555 by­to­vých zá­kaz­ní­kov v Nit­re mô­že od za­čiat­ku sep­tem­bra vy­užiť je­di­neč­nú ak­ciu so 100 me­go­vým inter­ne­tom a 40 ka­nál­mi di­gi­tál­nej te­le­ví­zie len za 8,90 euro me­sač­ne. „Ide o špe­ciál­ny pro­dukt z por­tfó­lia na­šej pro­duk­to­vej lí­nie MAX mul­ti­me­dia s vý­ni­moč­nou ce­nou, kto­rý pri­ná­ša­me by­to­vým zá­kaz­ní­kom na síd­lis­kách Chre­no­vá, Klo­ko­či­na a Pá­rov­ce v rám­ci náš­ho päť­roč­né­ho pô­so­be­nia v Nit­re", uvie­dol mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér SWANu Mar­tin Ho­lák.

Uve­de­ný ba­lík je zlo­že­ný z neob­me­dze­né­ho op­tic­ké­ho inter­ne­tu 100/1 Mbit/s a zo 40 te­le­víz­nych ka­ná­lov, z kto­rých sú 3 v HD kva­li­te - Mar­kí­za HD, ČT HD a No­va Sport HD. Ok­rem nich uve­de­ný ba­lík ob­sa­hu­je napr. 4 špor­to­vé ka­ná­ly, 3 hu­dob­né, 2 det­ské, 2 spra­vo­daj­ské a sa­moz­rej­me aj všet­ky ce­los­lo­ven­ské ka­ná­ly.

S vý­nim­kou me­sač­né­ho pop­lat­ku 8,90 euro a jed­no­rá­zo­vé­ho zria­ďo­va­cie­ho pop­lat­ku 1 euro už zá­kaz­ník nep­la­tí nič na­viac. „Tak ako v mi­nu­los­ti tak aj te­raz sa SWAN dr­ží zá­sa­dy, že ak­cio­vá su­ma pla­tí na ce­lú do­bu via­za­nos­ti bez ďal­ších skry­tých pop­lat­kov, či­že zá­kaz­ní­ci ne­mu­sia mať oba­vu, že by sa su­ma po ur­či­tom ob­do­bí na­vy­šo­va­la, ako to bý­va zvy­kom u iných ope­rá­to­rov" dopl­nil Ho­lák.

V rám­ci tej­to po­nu­ky dos­ta­nú zá­kaz­ní­ci MAX mul­ti­me­dia k dis­po­zí­cii no­vý High de­fi­ni­tion Set Top Box (STB), kto­rý pri­ná­ša vy­ššiu rých­losť nie­len pri pre­cha­dza­ní me­nu di­gi­tál­nej te­le­ví­zie, ale zá­ro­veň aj pri pre­pí­na­ní. Vďa­ka no­vé­mu STB SWAN, a.s. za­čal bez­plat­ne pos­ky­to­vať aj via­ce­ré no­vé služ­by, napr. prís­tup do Inter­ne­tu cez STB, ale­bo ga­lé­ria fo­tog­ra­fií Pi­ca­sa pre di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu. Zá­kaz­ní­ci mô­žu zá­ro­veň vy­uží­vat aj služ­by vi­deo­po­ži­čov­ne, kde ma­ju prís­tup k viac ako 200 ob­ľú­be­ným ti­tu­lom pria­mo v po­hod­lí svo­jej obý­vač­ky. Uve­de­né služ­by dopĺňa­jú ďal­šie fun­kcie di­gi­tál­nej te­le­ví­zie MAX mul­ti­me­dia, me­dzi kto­ré pat­rí Elek­tro­nic­ký prog­ra­mo­vý sprie­vod­ca, TV ar­chív, za­sta­ve­nie a pre­to­če­nie ob­ra­zu, TV Mo­zai­ka, RSS sprá­vy, Web ka­me­ry a Te­le­text.

Služ­by MAX mul­ti­me­dia spus­ti­la spo­loč­nosť SWAN 1. de­cem­bra 2007 s cie­ľom roz­ší­riť por­tfó­lio svo­jich slu­žieb sme­rom k do­má­cej klien­te­le. V sú­čas­nos­ti po­nú­ka op­tic­ký inter­net až do rých­los­ti 100 Mbit/s a di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu s viac ako 100 ka­nál­mi v Bra­tis­la­ve, Tr­na­ve, Nit­re, Tren­čí­ne, Pe­zin­ku, Ma­lac­kách, Se­re­di, No­vej Dub­ni­ci, Dub­ni­ci nad Vá­hom, Pú­cho­ve a Ko­már­ne. Bliž­šie in­for­má­cie k pro­duk­to­vej lí­nii MAX mul­ti­me­dia náj­de­te na strán­kach www.max.sk

Zdroj: SWANOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter