ZyXEL BEST NETWORKING – Všetky časti sieťového puzzle od jedného výrobcu

Spo­loč­nosť ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions spúš­ťa no­vú kam­paň BEST NETWOR­KING. ZyXEL tak pred­sta­vu­je ši­ro­ké por­tfó­lio sie­ťo­vých pr­vkov pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky, kto­ré do se­ba do­ko­na­le za­pa­da­jú. BEST NETWOR­KING ob­sa­hu­je uce­le­ný sú­bor pro­duk­tov, fun­kcií, up­gra­de firmwaru za­dar­mo, päť­roč­nú zá­ru­ku, či lo­kál­nu bez­plat­nú tech­nic­kú pod­po­ru. Pre všet­ky čas­ti sie­ťo­vé­ho rie­še­nia sa tak vy­pla­tí je­di­ný vý­rob­ca.

Bu­do­va­nie pod­ni­ko­vej sie­te sa po­do­bá skla­da­niu puzz­le. Naj­skôr mu­sí­te ur­čiť kľú­čo­vé di­ely a po­tom ich v správ­nom po­ra­dí zlo­žiť. Pre­to spo­loč­nosť ZyXEL vy­tvo­ri­la ten­to prog­ram, ur­če­ný pre stred­né a ma­lé pod­ni­ky, kto­rý ob­sa­hu­je di­ely so ši­ro­kou šká­lou fun­kcií. Keď sa tie­to di­ely zos­ta­via, zís­ka pod­nik úpl­né a kva­lit­né rie­še­nie s jed­no­du­chou mož­nos­ťou roz­ší­re­nia a ino­vá­cie.
ZyXEL vďa­ka svoj­mu ši­ro­ké­mu spek­tru vý­rob­kov do­ká­že svo­jim zá­kaz­ní­kom za­is­tiť spo­ľah­li­vú a bez­peč­nú sieť pre de­sať až sto uží­va­te­ľov kom­plet­ne po­mo­cou svoj­ho por­tfó­lia. Rie­še­nie BEST NETWOR­KING za­hŕňa 4 hlav­né pro­duk­to­vé ra­dy: fi­rewal­ly, swit­che, wire­less a xDSL.

„Bes­tNetwor­king je vý­sled­kom na­šej sna­hy sa neus­tá­le prib­li­žo­vať po­žia­dav­kám na­šich par­tne­rov. V dneš­nej hek­tic­kej do­be zjed­no­du­šu­je­me orien­tá­ciu v por­tfó­liu a sna­ži­me sa na­viesť na­šich par­tne­rov k správ­nym rie­še­niam, pos­kla­da­ných z jed­not­li­vých pro­duk­tov. Bes­tNetwor­king je skla­dač­ka pri­ná­ša­jú­ca rôz­no­ro­dé be­ne­fi­ty, kto­ré do se­ba per­fek­tne za­pa­da­jú," ho­vo­rí Ro­man Pin­ček, Coun­try Ma­na­ger Slo­va­kia.

BEST NETWOR­KING - hlav­né be­ne­fi­ty:
Spo­ľah­li­vosť, vy­so­ká vý­kon­nosť, bez­plat­né up­gra­dy firmwaru, pes­trá pa­le­ta sie­ťo­vých rie­še­ní, 5 roč­ná zá­ru­ka, jed­no­du­chá in­šta­lá­cia a sprá­va, lo­kál­na bez­plat­ná tech­nic­ká pod­po­ra.

Pro­duk­ty za­hr­nu­té v prog­ra­me BEST NETWOR­KING

Fi­rewall
- ZyWALL USG 20, ZyWALL USG 20W, ZyWALL USG 50, ZyWALL USG 100, ZyWALL USG 200, ZyWALL USG 300

Swit­che:
- Fast Et­her­net Swit­che: ES1100-16, ES1100-24E, ES1100-24, ES1100-8P, ES1100-16P
- Gi­ga­bi­to­vé swit­che: GS1100-16, GS1100-24, GS1510-16, GS1510-24, GS1500-24P, GS-1548, GS2200-24, GS2200-24P, GS2200-48

Wire­less:
- Bez­drô­to­vé prís­tu­po­vé bo­dy: NWA1100-N, NWA3160-N, NWA3560-N, NWA-3166, NWA1100, NWA-3160, NWA-3500

Zdroj: ZyxelOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter