Citrix Systems otvára kanceláriu na Slovensku

Ame­ric­ká tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť Cit­rix Sys­tems pô­so­bí na Slo­ven­sku už ve­ľa ro­kov, ale iba ten­to rok ot­vo­ri­la v Bra­tis­la­ve svo­ju kan­ce­lá­riu. Ofi­ciál­ne ot­vo­re­nie no­vej kan­ce­lá­rie sa ko­na­lo pri príl­eži­tos­ti Wel­co­me Back to Work Bu­si­ness Coc­ktail, or­ga­ni­zo­va­né­ho Ame­ric­kou ob­chod­nou ko­mo­rou v Slo­ven­skej re­pub­li­ke (Am­Cham) za účas­ti veľ­vys­lan­ca USA na Slo­ven­sku Theo­do­ra Sedgwic­ka. Tú­to pres­tíž­nu ak­ciu, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la v ho­te­li Ga­te One, si ne­ne­cha­lo ujsť viac ako 100 pod­ni­ka­te­ľov a pred­sta­vi­te­ľov vý­znam­ných spo­loč­nos­tí pô­so­bia­cich na Slo­ven­sku. Spo­lo­čen­skú uda­losť ot­vo­ril Ja­ke Sle­gers, vý­kon­ný ria­di­teľ Am­Cham, kto­rý zá­ro­veň uví­tal člen­stvo a ak­ti­vi­tu Cit­rix Sys­tems v Ame­ric­kej ob­chod­nej ko­mo­re v Slo­ven­skej re­pub­li­ke, zdru­žu­jú­cej viac ako 300 spo­loč­nos­tí. Po úvod­nom slo­ve nas­le­do­va­lo sláv­nos­tné ot­vo­re­nie kan­ce­lá­rie spo­loč­nos­ti Cit­rix Sys­tems re­gio­nál­nym ria­di­te­ľom Ri­char­dom Gu­gom.

Welcome Back to Work Cocktail_Foto 1_Guga, Sedgwick, Slegers.JPG

Ri­chard Gu­ga, re­gio­nál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Cit­rix Sys­tems pre vý­chod­nú Euró­pu, pri tej­to príl­eži­tos­ti vy­hlá­sil: „Veľ­mi sa te­ším, že mô­žem v spo­lup­rá­ci s Ame­ric­kou ob­chod­nou ko­mo­rou v Slo­ven­skej re­pub­li­ke ofi­ciál­ne ot­vo­riť no­vú kan­ce­lá­riu Cit­rix Sys­tems v Bra­tis­la­ve. S pl­ným poč­tom za­mes­tnan­cov sa za pár me­sia­cov z tej­to kan­ce­lá­rie sta­ne je­den z na­šich ús­tred­ných bo­dov pre pre­daj, mar­ke­ting a kon­zul­tač­né ak­ti­vi­ty vo vý­cho­doeuróp­skom re­gió­ne. Na­ša fy­zic­ká prí­tom­nosť v Bra­tis­la­ve nám po­mô­že vy­užiť po­ten­ciál a pod­po­riť rast dy­na­mic­ké­ho tr­hu s vir­tuál­ny­mi po­čí­ta­čo­vý­mi tech­no­ló­gia­mi."

Zdroj: Citrix SystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter