ČR: Spoločnosť InterSystems ocenená v hodnotení 2011 SD Times 100

Pok­ro­či­lé tech­no­lo­gie Inter­Sys­tems pro přev­rat­né ap­li­ka­ce zís­ka­ly uz­ná­ní v ka­te­go­rii Da­ta­bá­ze a in­teg­ra­ce

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems, ce­losvěto­vý pos­ky­to­va­tel pok­ro­či­lých da­ta­bá­zo­vých a in­teg­rač­ních tech­no­lo­gií a tech­no­lo­gií pro pod­ni­ko­vou in­te­li­gen­ci (BI), ozná­mi­la, že ji ča­so­pis SD Ti­mes za­řadil ve svém le­toš­ním hod­no­ce­ní 2011 SD Ti­mes 100 me­zi 100 nej­lep­ších softwaro­vých spo­leč­nos­tí. Inter­Sys­tems se tak v pres­tiž­ním hod­no­ce­ní SD Ti­mes 100 ob­je­vu­je již třetím ro­kem.

Edi­toři ča­so­pi­su SD Ti­mes, vy­dá­va­né­ho me­diál­ní spo­leč­nos­tí BZ Me­dia, se kaž­do­ročně něko­lik měsíců věnu­jí po­su­zo­vá­ní vý­sledků softwaro­vých fi­rem v mi­nu­lém ka­len­dářním ro­ce: „Peč­livě jsme po­su­zo­va­li na­bíd­ku a re­no­mé jed­not­li­vých fi­rem. Soustředi­li jsme se ta­ké na to, ko­lik po­zor­nos­ti je spo­leč­nos­ti a je­jím pro­duktům věno­vá­no, jak se o nich dis­ku­tu­je. To je ta­ké znám­kou ve­dou­cí­ho pos­ta­ve­ní v obo­ru."

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems je v pres­tiž­ním hod­no­ce­ní SD Ti­mes 100 uve­de­na v ka­te­go­rii Da­ta­bá­ze a in­teg­ra­ce (Da­ta­ba­se and In­teg­ra­tion). Nej­výz­namnější­mi po­či­ny Inter­Sys­tems za rok 2010 je vy­dá­ní no­vé ver­ze vy­so­ce vý­kon­né a vy­so­ce dos­tup­né ob­jek­to­vé da­ta­bá­ze Inter­Sys­tems CACHÉ a im­ple­men­ta­ce plat­for­my pro rych­lou in­teg­ra­ci a vý­voj Inter­Sys­tems En­semb­le ve stát­ních in­sti­tu­cích ve Spo­je­ných stá­tech i jin­de a zpro­voznění té­to plat­for­my v roz­sáh­lých in­teg­ro­va­ných sí­tích pos­ky­to­va­telů zdra­vot­ní pé­če po ce­lých Spo­je­ných stá­tech.

Zdroj: InterSystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter