Kreditkou platíme najviac v potravinách

Na­še zvyk­los­ti pri pou­ží­va­ní kre­dit­ných ka­riet sa vý­raz­ne me­nia. Ke­dy­si sme si vy­be­ra­li raz me­sač­ne ho­to­vosť z ban­ko­ma­tu, kto­rú sme pos­tup­ne mí­ňa­li. Dnes čo­raz viac pla­tí­me kre­dit­kou v ob­cho­doch, do­kon­ca aj pri bež­ných kaž­do­den­ných ná­ku­poch.

Kým v ro­ku 2008, tvo­ril po­diel pou­ži­tia kar­ty v POS ter­mi­ná­loch len 7,3%, v ro­ku 2011 vzrás­tol až na 36,3%. Vy­ply­nu­lo to z inter­ných šta­tis­tík úve­ro­vej spo­loč­nos­ti Ce­te­lem Slo­ven­sko. „Spot­re­bi­teľ­ské sprá­va­nie v ob­las­ti pou­ží­va­nia kre­dit­ných ka­riet sa za­ča­lo vý­raz­nej­šie me­niť tes­ne po za­ve­de­ní eura na Slo­ven­sku, ke­dy plat­by kar­tou uľah­čo­va­li pla­te­nie v ob­cho­doch", ko­men­tu­je ná­rast Mi­chal Ora­vec, špe­cial­ista pre kre­dit­né kar­ty Ce­te­lem. 

Kar­tou pla­tí­me prak­tic­ky den­ne. Od za­čiat­ku ro­ku dr­ži­te­lia Kre­dit­ných ka­riet Ce­te­lem mi­nu­li v pot­ra­vi­nách cel­kom 1 216 905 EUR, pri­čom prie­mer­ný ná­kup bol v hod­no­te cca 19 - 20 EUR. Na dru­hom mies­te v reb­ríč­ku ko­mo­dít naj­čas­tej­šie pla­te­ných kre­dit­nou kar­tou sa umies­tni­li po­hon­né hmo­ty. 

Vý­ber z ban­ko­ma­tov us­tú­pil v pros­pech POS ter­mi­ná­lom, ho­ci je­ho po­diel v ro­ku 2011 eš­te zos­tá­va stá­le vý­znam­ný - 57% všet­kých tran­sak­cií. Su­ma prie­mer­né­ho vý­be­ru sa po­hy­bu­je oko­lo 85 EUR.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter