IT SUMMIT 2011 bude o horúcich témach

ITSUMMIT2011.jpg ITAS, PC RE­VUE a IN­FOWARE or­ga­ni­zu­jú vý­roč­né po­du­ja­tie slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Po­du­ja­tie spá­ja od­bor­nú kon­fe­ren­ciu IT SUM­MIT so sláv­nos­tným ve­če­rom IT GA­LA, spo­je­ným s vy­hod­no­te­ním sú­ťa­že o oce­ne­nie IT fir­ma, IT osob­nosť a IT pro­jekt ro­ka.

Po­nu­ku par­tner­stva na po­du­ja­tí pri­ja­lo viac ako 60 spo­loč­nos­tí pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Ok­rem pred­sta­vi­te­ľov IT ko­mu­ni­ty sa na po­du­ja­tí zú­čas­tnia aj pred­sta­vi­te­lia vlá­dy, mi­nis­terstiev, parla­men­tu a vý­znam­ných slo­ven­ských pod­ni­kov.

IT Sum­mit 2011 pok­ra­ču­je v tra­dí­cii ne­zá­vis­lých ne­ko­mer­čných kon­fe­ren­cií s cie­ľom pos­kyt­núť pries­tor na dis­ku­siu o ak­tuál­nych té­mach na slo­ven­skom IT tr­hu. Po­du­ja­tie pre­bie­ha for­mou pa­ne­lo­vých dis­ku­sií a je ur­če­né naj­mä ve­dú­cim pred­sta­vi­te­ľom IT spo­loč­nos­tí, IT ma­na­žé­rom a špe­cia­lis­tom vo všet­kých ob­las­tiach pod­ni­ka­nia a ve­rej­nej sprá­vy.

Pred­bež­ný prog­ram:

9:00 - 10:30
In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku - zhr­nu­tie sú­čas­né­ho sta­vu a ak­tuál­ne úlo­hy
Ivan Mik­loš, mi­nis­ter fi­nan­cií SR

IKT v kon­texte Mi­ner­va 2
Mar­tin Brun­cko, spl­no­moc­ne­nec vlá­dy SR pre ve­do­mos­tnú eko­no­mi­ku

Ví­zie a vý­zvy IKT
Du­šan Vav­rek, Goog­le

Pa­ne­lo­vá dis­ku­sia

11.00 - 12.30
Vý­voj IKT tr­hu v up­ly­nu­lom ro­ku a bu­dú­ce tren­dy v od­vet­ví
Ja­na Ry­dziová, Gar­tner
Fran­ti­šek Ba­logh, IDC

Vý­voj od­me­ňo­va­nia v IKT spo­loč­nos­tiach
Ľud­mi­la Gue­rin, Oldřich Va­ňous, Pri­ceWater­hou­se­Coo­pers
Ma­tej Bud­jač, Hay Group

12.30 - 13:30 Obed

13.30 - 16:30
Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti
Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií SR

Stra­té­gia OPIS, le­gis­la­tív­ne a vec­né zá­me­ry
Mi­loš Mol­nár

Zá­kon o e-go­ver­nmen­te, zá­kon o in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti
Mi­loš Mol­nár, Ján Hoch­man

Ak­tuál­ne vý­stu­py vy­bra­ných pro­jek­tov OPIS a ďal­šie za­me­ra­nie Prog­ra­mo­vej kan­ce­lá­rie
Pa­vol Ká­rász

Ak­tuál­ny stav čer­pa­nia OPIS
Ga­briel Rus­znyák

No­vé vý­zvy OPIS a Akč­ný plán zrý­chle­nia čer­pa­nia
De­ni­sa Ži­lá­ko­vá

Ter­mín: štvr­tok 6. ok­tób­ra 2011
Mies­to:
Ho­tel Park Inn Da­nu­be, Bra­tis­la­va
Pod­rob­ný prog­ram: http://itas.sk/spra­vy/it-ga­la-it-sum­mit-2011
Re­gis­trá­cia: http://itas.sk/spra­vy/prih­las­ka-na-it-sum­mit-2011

Sláv­nost­ný ve­čer IT GA­LA je ne­for­mál­ne stret­nu­tie ve­dú­cich pred­sta­vi­te­ľov IT ko­mu­ni­ty s vý­znam­ný­mi osob­nos­ťa­mi ve­rej­né­ho a po­li­tic­ké­ho ži­vo­ta. Po­čas po­du­ja­tia bu­dú od­ov­zda­né ce­ny IT fir­ma, IT osob­nosť a IT pro­jekt ro­ka. Sláv­nost­ný ve­čer IT GA­LA sa us­ku­toč­ní 6. ok­tób­ra 2011.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter