Centrálny nákup licencií štátom neminie ani Oracle, IBM a Microsoft

eura.jpg Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií SR chce cen­trál­ne na­ku­po­vať li­cen­cie aj od spo­loč­nos­tí Orac­le Slo­ven­sko, Mic­ro­soft Slo­va­kia a IBM Slo­ven­sko. Ako pre agen­tú­ru SI­TA potvr­dil ho­vor­ca re­zor­tu Mar­tin Ja­roš, mi­nis­ter­stvo plá­nu­je pred­lo­žiť na ro­ko­va­nie vlá­dy kon­krét­ny návrh, kto­rý by mu umož­nil uzat­vo­riť so spo­loč­nos­ťa­mi cen­trál­nu li­cen­čnú zmlu­vu. Tou by sa pri ná­ku­pe a ob­no­ve jed­not­li­vých li­cen­cií mu­se­li nás­led­ne ria­diť aj os­tat­né re­zor­ty a or­gá­ny štát­nej sprá­vy. S navr­ho­va­ný­mi krok­mi mi­nis­ter­stva súh­la­sí aj IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska (ITAS). Pod­ľa jej vý­kon­né­ho ma­na­žé­ra Gus­tá­va Bu­din­ské­ho cen­trál­ny ná­kup li­cen­cií mô­že pri­niesť nie­len fi­nan­čnú ús­po­ru, ale aj ho­mo­ge­ni­tu sof­tvé­ro­vé­ho pros­tre­dia štá­tu.

Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií už mi­nu­lý týž­deň pred­lo­ži­lo na me­dzi­re­zor­tné pri­po­mien­ko­va­nie návrh na sys­té­mo­vý prís­tup pri ná­ku­pe li­cen­cií tý­ka­jú­ci sa sof­tvé­ru od spo­loč­nos­ti SAP Slo­ven­sko. Ok­rem po­vin­nos­ti os­tat­ných re­zor­tov a štát­nych in­šti­tú­cií ria­diť sa pod­mien­ka­mi do­hod­nu­tý­mi v cen­trál­nej li­cen­čnej zmlu­ve by pod­ľa návr­hu ma­li mať ta­kis­to po­vin­nosť štvrťroč­ne nah­la­so­vať re­zor­tu fi­nan­cií po­čet na­kú­pe­ných a sku­toč­ne pou­ží­va­ných li­cen­cií od fir­my SAP, ako aj nák­la­dy na ich ob­no­vu. Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií si od toh­to kro­ku sľu­bu­je efek­tív­nej­šie nak­la­da­nie s pe­niaz­mi štá­tu, spreh­ľad­ne­nie evi­den­cie li­cen­cií a umož­ne­nie ich účel­né­ho pre­su­nu me­dzi jed­not­li­vý­mi re­zor­tmi a or­ga­ni­zá­cia­mi.

Cel­ko­vá ús­po­ra v prí­pa­de schvá­le­nia toh­to návr­hu bu­de pod­ľa ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa sek­cie in­for­ma­ti­zá­cie re­zor­tu fi­nan­cií Mi­lo­ša Mol­ná­ra zná­ma až po kon­krét­nych ro­ko­va­niach s fir­mou SAP Slo­ven­sko. „Pred­pok­la­dá­me, že do­siah­ne­me zľa­vy vo vý­ške 40 až 50 % op­ro­ti cen­ní­ko­vým ce­nám," uvie­dol Mol­nár. V ho­ri­zon­te šty­roch ro­kov by však štát mo­hol pod­ľa ne­ho tým­to opat­re­ním ušet­riť prib­liž­ne 9 až 10 mil. eur.

Sof­tvé­ro­vé li­cen­cie SAP sa v slo­ven­skej ve­rej­nej sprá­ve pou­ží­va­jú v ob­las­ti eko­no­mic­kých, lo­gis­tic­kých a ma­na­žér­skych in­for­mač­ných sys­té­mov už od ro­ku 1998. Me­dzi naj­výz­nam­nej­šie pro­jek­ty zreali­zo­va­né a pre­vádz­ko­va­né za uve­de­né ob­do­bie pa­tria pro­jek­ty štát­nej pok­lad­ni­ce, jed­not­né­ho úč­tov­níc­tva štá­tu, in­for­mač­né­ho sys­té­mu Poľ­no­hos­po­dár­skej pla­tob­nej agen­tú­ry, ako aj pro­jek­ty eko­no­mic­kých a lo­gis­tic­kých in­for­mač­ných sys­té­mov v re­zor­toch mi­nis­terstiev ob­ra­ny, fi­nan­cií, vnút­ra a pô­do­hos­po­dár­stva.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter