Verbatim predstavuje LED lampy pre energeticky úsporné osvetlenie predajní

Ver­ba­tim ozná­mil päť no­vých prí­ras­tkov do po­nu­ky ener­ge­tic­ky ús­por­ných LED lámp. No­vé lam­py ma­jú bež­nú pre­vádz­ko­vú ži­vot­nosť 25-ti­síc ho­dín, čo je prib­liž­ne 25× viac než pri oby­čaj­ných žia­rov­kách, a sú navr­hnu­té na pro­fe­sio­nál­ne pou­ži­tie, naj­mä v pros­tre­dí ma­loob­chod­ných pre­daj­ní.

Lam­py LED PA­R30 12 W a LED PA­R38 17,7 W sú al­ter­na­tí­vy ku kon­ven­čným 75 W a 100 W PAR lam­pám pre pä­ti­cu E27 a vy­zna­ču­jú sa prib­liž­ne 80 % ús­po­rou ener­gie. Ich sve­tel­ný tok do­sa­hu­je 580, resp. 800 lú­me­nov. Ďal­šia no­vá lam­pa Clas­sic A, ur­če­ná ta­kis­to pre pä­ti­cu E27, má prí­kon 9 W pri sve­tel­nom to­ku 440 lú­me­nov a je navr­hnu­tá ako náh­ra­da za 40 W žia­rov­ky. Všet­ky tie­to lam­py ope­ru­jú v sie­ti 220 - 240 VAC.

Dve no­vé 12 V (AC ale­bo DC) lam­py sú vy­ba­ve­né úz­kym 25-stup­ňo­vým uh­lom lú­ča na os­vet­le­nie ob­jek­tov a sve­tel­né ak­cen­ty. Pr­vá z nich s prí­ko­nom 16 W a sve­tel­ným to­kom 610 lú­me­nov ne­sie ozna­če­nie LED AR111 a slú­ži ako náh­ra­da za kon­ven­čné 50W AR111 lam­py s pä­ti­cou G53. Dru­hým mo­de­lom je 6 W lam­pa MR16 pre pä­ti­cu GU5.3, kto­rej sve­tel­ný tok pred­sta­vu­je 225 lú­me­nov a nah­rá­dza 20 W ha­lo­gé­no­vé ref­lek­to­ro­vé ty­py.

Všet­ky tie­to lam­py vy­ža­ru­jú tep­lé bie­le svet­lo (tep­lo­ta 2 700 K) so za­ru­če­ným in­dexom po­da­nia fa­rieb (CRI) mi­ni­mál­ne 80. Vďa­ka svo­jej ener­ge­tic­kej ús­por­nos­ti sú eko­no­mic­ky at­rak­tív­ne a ma­jú vý­ni­moč­ne dl­hú pre­vádz­ko­vú ži­vot­nosť.

V Euró­pe pred­sta­vu­je os­vet­le­nie do­mác­nos­tí a fi­riem prib­liž­ne 20 % všet­kej elek­tric­kej spot­re­by, pre­to má pre­chod na LED os­vet­le­nie zna­teľ­ný do­pad nie­len na spot­re­bu ener­gie, ale aj na ži­vot­né pros­tre­die. Na roz­diel od kom­pak­tných žia­ri­viek (CFL), kto­ré ob­sa­hu­jú or­tuť, nie sú v LED lam­pách prí­tom­né žiad­ne ne­bez­peč­né lát­ky.

LED lam­py Ver­ba­tim je mož­né dos­tať v pop­red­ných veľ­koob­cho­doch a ma­loob­cho­doch s elek­tro­ni­kou.

Zdroj: Verbatim


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter