Ultra Durable 4 Classic debutuje na platforme série GIGABYTE H61

GI­GA­BY­TE TECH­NOL­GY Co. Ltd., Pop­red­ný vý­rob­ca zá­klad­ných do­siek, gra­fic­kých ka­riet a iné­ho hardware ozna­mu­je uve­de­nie naj­nov­šie tech­no­ló­gie Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic. GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic de­bu­tu­jú­ci na plat­for­me GI­GA­BY­TE sé­rii H61 pri­ná­ša rad vru­šu­jí­cích tech­no­ló­gií, kto­ré ochrá­ni po­čí­tač pred kaž­do­den­ný­mi hroz­ba­mi, vrá­ta­ne ochra­ny pred elek­tros­ta­tic­kým ná­bo­jom, ochra­ny pred vý­pad­kom na­pá­ja­nia a vy­so­kou tep­lo­tou.

"GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic sta­via na ús­pe­chu pred­chá­dza­jú­cich ver­zií Ultra Du­rab­le a pri­dá­va no­vé kľú­čo­vé tech­no­ló­gie za­is­ťu­jú­ce väč­šie bez­pe­čie a spo­ľah­li­vosť" uvie­dol Hen­ry Kao, vice­pre­zi­dent di­ví­zie zá­klad­ných do­siek spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE. "Lo­go Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic zna­me­ná pre na­šich zá­kaz­ní­kov: tr­va­lú sta­bi­li­tu, na kto­rú sa dá spo­ľah­núť."

GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic
Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic po­nú­ka­jú roz­sah vý­ni­moč­ných fun­kcií, kto­ré za­ru­ču­jú pou­ží­va­te­ľom ab­so­lút­ne naj­vyš­šiu ochra­nu ich osob­né­ho po­čí­ta­ča, s nain­šta­lo­va­ný­mi fun­kcia­mi, kto­ré za­bra­ňu­jú bež­ným ri­zi­kám zo zly­ha­nia, s kto­rý­mi sa pou­ží­va­te­lia den­ne stre­tá­va­jú.

Ochra­na pro­ti vl­hkos­ti
Pre dl­ho­do­bú ži­vot­nosť váš­ho po­čí­ta­ča nie je nič škod­li­vej­šie, než vl­hkosť, pri­čom väč­ši­na sve­ta po­ci­ťu­je vl­hkosť vo vzdu­chu v ur­či­tom roč­nom ob­do­bí. Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic bo­li skonštruo­va­né tak, aby prob­lém s vl­hkos­ťou nik­dy ne­nas­tal, a sú­čas­ťou konštruk­cie je no­vá tech­no­ló­gia do­siek ploš­ných spo­jov vy­ba­ve­ná skle­ný­mi vlák­na­mi, kto­rá od­pu­dzu­je vl­hkosť spô­so­be­nú vl­hký­mi a navl­hče­ný­mi stav­mi.
No­vá tech­no­ló­gia do­siek ploš­ných spo­jov (DPS) na bá­ze skle­ných vlá­kien pou­ží­va­ný ma­te­riál pre DPS, kto­rý re­du­ku­je množ­stvo pries­to­ru me­dzi väz­bou tka­ni­ny, čo vl­hkos­ti sťa­žu­je pe­net­rá­ciu v po­rov­na­ní s tra­dič­ný­mi DPS zá­klad­ných do­siek. To pos­ky­tu­je vý­raz­ne lep­šiu ochra­nu pred skrat­mi a zly­ha­nia­mi sys­té­mu, spô­so­be­ný­mi vl­hkos­ťou a navl­hnu­tím.

Elek­tros­ta­tic­ká ochra­na
Všet­ky Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic pou­ží­va­jú vy­so­ko kva­lit­né mik­ro­či­py (in­teg­ro­va­né ob­vo­dy, IO), kto­ré sú ka­te­go­ri­zo­va­né vy­šším stup­ňom od­ol­nos­ti vo­či elek­tros­ta­tic­ké­mu vý­bo­ju (ESD), než akým dis­po­nu­jú tra­dič­né im­ple­men­tá­cie IO. Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic pou­ží­va­jú IO s až troj­ná­sob­nou od­ol­nos­ťou úrov­ní vo­či ESD v po­rov­na­ní s tra­dič­ný­mi IO. To na­po­má­ha vy­ššej mie­re ochra­ny zá­klad­nej dos­ky a jej sú­čas­tí pro­ti prí­pad­né­mu poš­ko­de­niu, spô­so­be­né­mu sta­tic­kou elek­tri­nou.

Ochra­na pro­ti vý­pad­ku na­pá­ja­ní
Ak sa vo va­šej do­mác­nos­ti náh­le vy­skyt­ne z aké­ho­koľ­vek dô­vo­du vý­pa­dok elek­tric­ké­ho prú­du, zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 sú vy­ba­ve­né fun­kciou, kto­rá za­bez­pe­čí, že ne­bu­de­te če­liť fa­tál­ne­mu zly­ha­niu. Všet­ky zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic pou­ží­va­jú pa­ten­to­va­nú tech­no­ló­giu Dual­BIOS, kto­rá pos­ky­tu­je bez­po­ru­cho­vú pre­vádz­ku sys­té­mu BIOS na va­šej zá­klad­nej dos­ke, pri­čom auto­ma­tic­ky ob­no­ví váš BIOS zo zá­lo­ho­va­nej ver­zie v prí­pa­de kri­tic­ké­ho vý­pad­ku na­pá­ja­nia.

Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic sú tiež vy­ba­ve­né špe­ciál­nym proti­pre­pä­ťo­vým IO, kto­rý chrá­ni va­šu zá­klad­nú do­ku a váš po­čí­tač pred akým­koľ­vek pre­pä­tím, kto­ré by sa moh­lo pri na­pá­ja­ní vy­skyt­núť, čo po­má­ha za­bez­pe­čiť, aby bol váš po­čí­tač prip­ra­ve­ný po­ra­diť si s akým­koľ­vek prí­pad­ným nep­ra­vi­del­ným či ne­kon­zis­tet­ným prí­vo­dom na­pá­ja­nia.

Ochra­na pred vy­so­kou tep­lo­tou
Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic sú vy­ba­ve­né špe­ciál­ne vy­bra­ný­mi kom­po­nen­tmi, kto­ré umož­ňu­jú pre­vádz­ku váš­ho osob­né­ho po­čí­ta­ča pri vy­šších tep­lo­tách a v extrém­nej­ších pod­mien­kach a zá­ro­veň pri za­brá­ne­ní to­mu, aby sa po­čí­tač pre­hrial. Vďa­ka pou­ži­tiu kon­den­zá­to­rov v pev­ným di­elek­tri­kom sa na zá­klad­ných dos­kách GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic re­du­ku­je tep­lo­ta na ce­lej dos­ke a tiež sa zvy­šu­je od­ol­nosť pri vy­šších tep­lo­tách. Tiež lower RDS (on) MOS­FE­Ty po­má­ha­jú vý­raz­né­mu zní­že­niu pre­vádz­ko­vých tep­lôt v po­rov­na­ní s bež­ný­mi MOS­FE­Ty. Tie­to tech­no­lo­gic­ké sú­čas­ti sú skom­bi­no­va­né tak, aby za­ru­či­li predĺže­nú ži­vot­nosť a sta­bi­li­tu váš­ho osob­né­ho po­čí­ta­ča.

Plat­for­ma GI­GA­BY­TE H61
Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 sú mo­men­tál­ne dos­tup­né na plat­for­me GI­GA­BY­TE H61. Čip­set In­tel H61 Express pod­po­ru­je 2. ge­ne­rá­ciu pro­ce­so­rov In­tel Co­re 'San­dy Brid­ge' a pos­ky­tu­je vý­ho­dy vy­so­ké­ho vý­ko­nu a skve­lých gra­fic­kých mož­nos­tí. Zá­klad­né dos­ky s čip­se­tom In­tel H61 Express tak­tiež po­nú­ka­jú uce­le­nú ra­du uni­kát­nych fun­kcií, kto­ré ro­bia zo zá­klad­ných do­siek GI­GA­BY­TE naj­zau­jí­ma­vej­šie plat­for­mu na tr­hu "mainstrea­mo­vých" po­čí­ta­čov.

Pri­da­néfun­kcieGI­GA­BY­TE
Všet­ky zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic sú vy­ba­ve­né exklu­zív­nou tech­no­ló­giou Touch­BIOS spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE, kto­rá po­nú­ka kom­plet­nú ochra­nu BIO­Su. Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 Clas­sic tiež pod­po­ru­jú naj­nov­šie tech­no­ló­gie vrá­ta­ne no­vej ge­ne­rá­cie pro­ce­so­rov In­tel 22nm a expan­zných ka­riet s PCI Express Gen. 3.

Zdroj: Gigabyte TechnologyOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter