TS: Alcatel-Lucent ponúka čerstvú novinku - „Visual Collaboration“

Tech­no­lo­gic­ká sa­da Vi­sual Colla­bo­ra­tion umož­ňu­je pl­no­hod­not­nú vi­zuál­nu spo­lup­rá­cu za­mes­tnan­cov. Mô­žu tak nie­len ko­mu­ni­ko­vať tvá­rou v tvár, ale aj ak­tív­ne spo­lup­ra­co­vať a zdie­ľať in­for­má­cie.

Spo­loč­nosť Al­ca­tel-Lu­cent pred­sta­vi­la svo­je tech­no­lo­gic­ké rie­še­nie pre vi­zuál­nu spo­lup­rá­cu: Vi­sual Colla­bo­ra­tion. Po­nú­ka kva­lit­né a ce­no­vo efek­tív­ne vy­uži­tie vi­dea pre ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi za­mes­tnan­ca­mi v ce­lej fir­me. „Od­te­raz mô­žu efek­tív­ne ko­mu­ni­ko­vať tvá­rou v tvár po­mo­cou aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s po­mo­cou ľah­ko pou­ži­teľ­ných roz­hra­ní. K dis­po­zí­cii sú fun­kcie ty­pu „drag-and-drop" ale­bo mož­nosť zdie­ľa­nia ob­sa­hu cez webo­vé por­tá­ly," ho­vo­rí Mi­los­lav Ka­peš, ma­na­žér pre­daj­ných ka­ná­lov spo­loč­nos­ti Al­ca­tel-Lu­cent.

Ten­to no­vý uce­le­ný ba­lík sa sna­ží ísť inou ces­tou, ako tak­zva­né rie­še­nia vi­deo-pre­zen­tá­cie, kto­ré umož­ňu­jú iba vi­zuál­ny kon­takt me­dzi uží­va­teľ­mi. „Na­mies­to to­ho vo­lí ot­vo­re­ný prís­tup, kto­rý ok­rem vi­zuál­nej ko­mu­ni­ká­cie umož­ňu­je pí­sať na inter­ak­tív­ne ta­bu­le a zdie­ľať množ­stvo ďal­ších in­for­má­cií," vy­svet­ľu­je Mi­los­lav Ka­peš. Vi­deo je na­vy­še mož­né ší­riť nie­len v rám­ci fir­my, ale po­mo­cou ne­ho ko­mu­ni­ko­vať aj so zá­kaz­ník­mi pros­tred­níc­tvom rôz­nych kon­co­vých za­ria­de­ní, nap­rík­lad des­kto­pov, smar­tfó­nov, no­te­boo­kov, tab­le­tov, vi­deo sto­ja­nov a kon­fe­ren­čných mies­tnos­tí.

Za­mes­tnan­ci sa mô­žu vir­tuál­ne stre­tá­vať a zdie­ľať in­for­má­cie
No­vin­ka ob­sa­hu­je fun­kciu inter­ak­tív­nej ta­bu­le: Inter­ac­ti­ve Whi­te­board. Tá in­teg­ru­je zdie­ľa­nie ob­sa­hu pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Al­ca­tel-Lu­cent My­Teamwork, kto­rá umož­ňu­je spo­lup­rá­cu me­dzi jed­not­li­vý­mi tí­ma­mi. Plat­for­ma pou­ží­va tech­no­ló­giu od spo­loč­nos­ti SMART Tech­no­lo­gies. „Tá­to fun­kcia do­ká­že spo­jiť všet­kých účas­tní­kov kon­fe­ren­cie, kto­rí tak mô­žu pí­sať na ta­bu­ľu a spo­lup­ra­co­vať v reál­nom ča­se so všet­ký­mi os­tat­ný­mi účas­tník­mi, pri­čom za­zna­me­ná­va­ný ob­sah sa okam­ži­te zob­ra­zu­je na ta­bu­li," vy­svet­ľu­je Mi­los­lav Ka­peš.

No­vin­ka na­chá­dza up­lat­ne­nie v rôz­nych ob­las­tiach aj ok­rem tra­dič­nej pod­ni­ko­vej sfé­ry, nap­rík­lad v zdra­vot­níc­tve. „Tam sa vi­deo-rie­še­nia stá­va­jú dos­lo­va ne­vyh­nut­nos­ťou. Slú­žia na čo naj­rý­chlej­šiu ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi le­kár­mi a špe­cia­lis­ta­mi z rôz­nych miest na ze­me­gu­li: či sa na­chá­dza­jú v or­di­ná­cii, do­ma ale­bo v te­ré­ne," ho­vo­rí Ga­ry Horn, tech­nic­ký ria­di­teľ pre ob­lasť zdra­vot­níc­tva spo­loč­nos­ti Al­ca­tel-Lu­cent.

Zdroj: Alcatel-LucentOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter