TS: Sony Ericsson Xperia arc S: spojenie skúsenosti a rýchlosti pre nekompromisný výkon

- V nad­väz­nos­ti na oce­ne­ný mo­del Xpe­ria arc bol pred­sta­ve­ný no­vý mo­del Xpe­ria arc S, kto­rý dos­tal vy­lep­še­ný pro­ce­sor na 1.4 GHz a pos­ky­tu­je tak o 25% vy­šší vý­kon op­ro­ti svoj­mu pred­chod­co­vi

- Xpe­ria zís­ka­la oce­ne­nie EISA a sta­la sa „Európ­skym fo­to­mo­bi­lom ro­ku 2011-2012"

Spo­loč­nosť So­ny Eric­sson dnes na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii So­ny v rám­ci veľtr­hu IFA v Berlí­ne pred­sta­vi­la no­vý mo­del Xpe­ria arc S. Ver­ný ele­gan­tné­mu štíh­le­mu di­zaj­nu oce­ňo­va­nejXpe­ria arc, naj­nov­ší prí­ras­tok do ro­di­ny Xpe­ria má pro­ce­sor zdo­ko­na­le­ný na 1.4GHz, tech­no­ló­giu So­ny 3D sweep pa­no­ra­ma a prís­tup k služ­bám So­ny En­ter­tain­ment Network - "Mu­sic Un­li­mi­ted" a "Vi­deo Un­li­mi­ted". Xpe­ria arc S pos­ky­tu­je o 25% rých­lej­šiu prá­cu s mé­dia­mi a spus­te­nie fo­toa­pa­rá­tu a o 20% rých­lej­ším na­čí­ta­ním web strá­nok v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim mo­de­lom Xpe­ria arc.

Spot­re­bi­te­lia in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov ra­dy Xpe­ria 2011 sa mô­žu te­šiť na prís­tup k "Mu­sic Un­li­mi­ted" a "Vi­deo Un­li­mi­ted":

"Mu­sic Un­li­mi­ted" po­nú­ka prís­tup k viac ako 10 mi­lió­nom skla­dieb **** s prís­tu­pom do váš­ho osob­né­ho hu­dob­né­ho ar­chí­vu a k roz­hla­so­vým ka­ná­lom bez rek­lám."Vi­deo Un­li­mi­ted" (mo­men­tál­ne vý­luč­ne pre So­ny Eric­sson Xpe­ria™) je hlav­ným zdro­jom naj­nov­ších hollywood­skych tr­há­kov, nad­ča­so­vých kla­sic­kých di­el a te­le­víz­nych show z di­el­ne všet­kých naj­výz­nam­nej­ších štú­dií.

Ni­ko­laus Scheurer, ria­di­teľ pro­duk­to­vé­ho mar­ke­tin­gu spo­loč­nos­ti So­ny Eric­sson po­ve­dal: „Xpe­ria arc S je do­te­raz naj­rý­chlej­šia a naj­zá­bav­nej­šia Xpe­ria a jas­ne uka­zu­je, že in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny z ro­di­ny Xpe­ria sú tie naj­lep­šie na uži­tie si skve­lých zá­bav­ných slu­žieb ako Mu­sic Un­li­mi­ted a Vi­deo Un­li­mi­ted."

Ok­rem tých­to slu­žieb má Xpe­ria arc S naj­lep­šiu So­ny tech­no­ló­giu svo­jej trie­dy, ako nap­rík­lad 3D sweep pa­no­ra­ma. Ob­ráz­ky 3D sweep pa­no­ra­ma sa da­jú za­chy­tiť a po­tom pre­ze­rať pri­po­je­ním te­le­fó­nu na 3D TV po­mo­cou vý­stu­pu HDMI. Xpe­ria arc S má aj vi­zuál­ne bri­lan­tnú 4.2" ob­ra­zov­ku Reali­ty Dis­play s tech­no­ló­giou Mo­bi­le BRA­VIA® En­gi­ne, 8.1 mp fo­toa­pa­rát s vi­deom v HD a oce­ňo­va­ný sní­mač Exmor R pre mo­bil­né za­ria­de­nia od spo­loč­nos­ti So­ny, kto­rý vy­lep­šu­je sta­tic­ké zá­be­ry aj vi­deo pri slab­ších sve­tel­ných pod­mien­kach.

Spot­re­bi­te­lia ma­jú tiež prís­tup k je­di­neč­né­mu spo­loč­né­mu zdie­ľa­niu a ob­ja­vo­va­niu zá­bav­ných zá­žit­kov s fun­kciou Fa­ce­book in­si­de Xpe­ria, ako aj k roz­sia­hle­mu sve­tu An­droi­du s vy­še 250 000 ap­li­ká­cia­mi.

Let­mý poh­ľad na Xpe­ria arc S:
Rých­ly pro­ce­sor 1.4 GHz Pa­no­ra­ma­tic­ká fo­tog­ra­fia 3D a 2D sweep pa­no­ra­ma8.1 MP fo­toa­pa­rát so sní­ma­čom Exmor R pre mo­bil­né za­ria­de­nia4.2" ob­ra­zov­ka Reali­ty Dis­play s tech­no­ló­giou Mo­bi­le BRA­VIA® En­gi­ne­Naj­nov­šia plat­for­ma An­droid Gin­gerbread 2.3

So­ny Eric­sson Xpe­ria arc S bu­de glo­bál­ne k dis­po­zí­cii na vy­bra­ných tr­hoch od Q4 2011.

Zdroj: Sony EricssonOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter