TS: HP predstavuje nové modely osobných počítačov pre firmy a verejný sektor

Spo­loč­nosť HP roz­ší­ri­la por­tfó­lio osob­ných po­čí­ta­čov o dva no­vé mo­de­ly. Rad Eli­te za­stu­pu­je HP Com­paq 8200, pr­vý all-in-one PC ur­če­ný pre naj­ná­roč­nej­ších fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov. Dru­hou no­vin­kou je mo­del HP Pro 3400 Mic­ro­tower ur­če­ný pre pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­kov, kto­rí vy­ža­du­jú vy­so­ko kon­fi­gu­ro­va­teľ­ný kom­pakt­ný des­ktop.

Pr­vý all-in-one PC pre fir­my
Ele­gant­ný a kom­pakt­ný mo­del HP Com­paq 8200 Eli­te All-in-One je pr­vým all-in-one po­čí­ta­čom s in­teg­ro­va­ným pro­ce­so­rom In­tel® Co­re™ dru­hej ge­ne­rá­cie. K je­ho pred­nos­tiam pat­rí až o 40 % vy­šší vý­kon a o 15 % rých­lej­ší prís­tup na pev­ný disk. Ten­to vý­kon­ný mo­del je ur­če­ný naj­mä pre pod­ni­ky a ve­rej­ný sek­tor.

Mo­del dis­po­nu­je mo­ni­to­rom 23" LED Full HD pre do­ko­na­le jem­ný ob­raz. Pre efek­tív­nej­šiu ko­mu­ni­ká­ciu slú­ži in­teg­ro­va­ná web­ka­me­ra, mik­ro­fón a rep­ro­duk­to­ry s tech­no­ló­giou SRS Pre­mium Sound. Sú­čas­ťou vý­ba­vy po­čí­ta­ča je aj roč­ná li­cen­cia na sof­tvér HP Vir­tual Rooms, kto­rý umož­ňu­je viesť on­li­ne pre­zen­tá­cie, tí­mo­vé po­ra­dy, ško­le­nia aj kur­zy.

HP Com­paq 8200 Eli­te All-in-One ob­sa­hu­je rad pok­ro­či­lých bez­peč­nos­tných nás­tro­jov na ochra­nu dô­le­ži­tých ob­chod­ných dát, kto­ré za­hŕňa­jú aj bez­peč­nost­ný čip TPM 1.2 pre har­dvé­ro­vé šif­ro­va­nie. O zvý­še­nú ochra­nu osob­ných dát sa sta­ra­jú nás­tro­je HP Pro­tec­tTools - HP Dri­ve­Lock, HP Di­gi­tal­pass a Fa­ce Re­cog­ni­tion.

Veľ­kou pred­nos­ťou mo­de­lu je maximál­na kon­fi­gu­ro­va­teľ­nosť har­dvé­ru. Sys­té­mo­vú pa­mäť je mož­né roz­ší­riť až na 8 GB DDR3 SDRAM PC3-1333. Mo­del ďa­lej ob­sa­hu­je mi­ni PCI Express slot, pries­tor pre op­tic­kú me­cha­ni­ku a vo­li­teľ­ne je mož­né pri­dať aj SSD disk. Ten umož­ňu­je rých­lej­ší prís­tup k dá­tam, tich­ší a chlad­nej­ší chod sys­té­mu a tiež vy­ššiu od­ol­nosť op­ro­ti štan­dar­dným har­ddis­kom.

Mo­del HP Com­paq 8200 Eli­te All-in-One spĺňa aj po­žia­dav­ky na ochra­nu ži­vot­né­ho pros­tre­dia. Vďa­ka nás­tro­jom pre efek­tív­ne zní­že­nie uh­lí­ko­vej sto­py zís­kal oce­ne­nie ENER­GY STAR® a EPEAT®. Mo­del dis­po­nu­je na­pá­ja­cím zdro­jom s 89% účin­nos­ťou, pre­din­šta­lo­va­ným sof­tvé­rom HP Power As­sis­tant, tep­lot­ný­mi sen­zor­mi, ov­lá­da­ním rých­los­ti ven­ti­lá­to­rov a sprá­vou na­pá­ja­nia.

Klien­ti oce­nia tiež troj­roč­nú zá­ru­ku na náh­rad­né di­ely, prá­cu a servis na mies­te do dru­hé­ho dňa. Rov­na­ko aj pr­vo­tried­nu pré­mio­vú zá­kaz­níc­ku pod­po­ru v rám­ci HP To­tal Ca­re, HP Ca­re Pack Servic­es a ďal­šie služ­by, kto­ré sú po­nú­ka­né nad rá­mec štan­dar­dnej zá­ru­ky a po­má­ha­jú maxima­li­zo­vať náv­rat­nosť vy­na­lo­že­ných in­ves­tí­cií.

Ma­lý veľ­ký des­ktop
No­vý mo­del HP Pro 3400 Mic­ro­tower po­nú­ka vy­so­ký vý­poč­to­vý vý­kon, ho­ci svo­jou veľ­kos­ťou je men­ší ako bež­ný des­ktop. Mô­že byť na­kon­fi­gu­ro­va­ný tak, aby pod­po­ro­val vy­so­ko­rý­chlos­tnú pa­mäť a zá­ro­veň bol osa­de­ný pro­ce­sorm In­tel® Co­re™ (i3, i5 ale­bo i7) dru­hej ge­ne­rá­cie.

Pri vý­be­re z ce­lé­ho ra­du pev­ných dis­kov je mož­né zvo­liť veľ­kosť až 2 TB. Z op­tic­kých me­cha­ník je na vý­ber nap­rík­lad DVD-ROM ale­bo Su­per­Mut­li Wri­ter Dri­ve. Roz­ší­ri­teľ­né pa­mä­te DDR3 po­nú­ka­jú zvý­še­nú ener­ge­tic­kú účin­nosť a pok­ro­či­lé fun­kcie pre zní­že­nie spot­re­by. Prie­beh gra­fic­ky ná­roč­ných ap­li­ká­cií za­is­ťu­je vý­kon­ná in­teg­ro­va­ná gra­fi­ka od In­te­lu.

HP Pro 3400 Mic­ro­tower je vy­so­ko vý­kon­ný kon­fi­gu­ro­va­teľ­ný des­ktop, kto­rý po­nú­ka dos­ta­tok voľ­ných pa­mä­ťo­vých slo­tov, slot PCI Express a po­zí­ciu 3,5" i 5,25". Zá­ro­veň je vy­ba­ve­ný pre­din­šta­lo­va­ný­mi ap­li­ká­cia­mi HP Pro­tec­tTools Sui­te SMB a skú­šob­nou ver­ziou Nor­ton Anti­vi­rus.

Ce­ny a dos­tup­nosť
- HP Com­paq 8200 Eli­te All-in-One bu­de na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ný od ok­tób­ra 2011 s od­po­rú­ča­nou kon­co­vou ce­nou 499 eur bez DPH.

- HP Pro 3400 Mic­ro­tower bu­de na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ný od ok­tób­ra 2011 s od­po­rú­ča­nou kon­co­vou ce­nou 299 eur bez DPH.

Zdroj: HP


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter