TS: ČR: WS TRENDS predstavil komplexný systém Smart Grid Management

Ap­li­ka­ce pro sle­do­vá­ní a říze­ní chyt­rých sí­tí vy­uží­vá ino­va­tiv­ní ob­jek­to­vou da­ta­bá­zi Inter­Sys­tems CACHÉ, in­teg­rač­ní plat­for­mu Inter­Sys­tems En­semb­le i ves­tav­ný ana­ly­tic­ký mo­dul Inter­Sys­tems Deep­See

WS trends s.r.o., čes­ký ap­li­kač­ní par­tner spo­leč­nos­ti Inter­Sys­tems, ce­losvěto­vé­ho pos­ky­to­va­te­le pok­ro­či­lých da­ta­bá­zo­vých a in­teg­rač­ních tech­no­lo­gií a nás­trojů pro pod­ni­ko­vou in­te­li­gen­ci, před­sta­vil kom­plexní sys­tém pro chyt­ré ener­ge­tic­ké sítě - Smart Grid Ma­na­ge­ment (SGM). Sys­tém SGM přiná­ší no­vou kon­cep­ci měření, a to ne­jen spotřeby elektři­ny, ale i vo­dy, ply­nu a ji­ných mé­dií v tzv. chyt­rých sí­tích (Smart Grids). SGM umož­ňu­je sběr dat z měření, je­jich auto­ma­tic­ké vy­hod­no­ce­ní a zpra­co­vá­ní, říze­ní sítě, připo­je­ní a od­po­je­ní měřicí­ho místa i in­for­mo­vá­ní zá­kaz­ní­ka o ak­tuál­ní spotřebě. Zá­kla­dem sys­té­mu je ap­li­kač­ní software SGM fun­gu­jí­cí na in­teg­rač­ní plat­formě Inter­Sys­tems En­semb­le. Sou­čás­tí ap­li­kač­ní­ho softwaru je též ino­va­tiv­ní ob­jek­to­vá da­ta­bá­ze Inter­Sys­tems CACHÉ a nás­troj Inter­Sys­tems Deep­See, kte­rý slou­ží ja­ko ma­na­žer­ská nad­stav­ba ap­li­ka­ce a za­jiš­ťu­je fun­kce pod­ni­ko­vé in­te­li­gen­ce (BI).

Cha­rak­te­ris­tic­ký­mi ry­sy sys­té­mu SGM jsou uži­va­tel­sky de­fi­no­va­tel­né přís­tu­py k fun­kcím, pok­ro­či­lé bez­peč­nos­tní me­cha­nis­my, mož­nost spuštění v ja­kém­ko­liv webo­vém proh­lí­že­či a pro­voz na různých ope­rač­ních sys­té­mech a hardwaro­vých plat­for­mách. SGM dis­po­nu­je vlas­tním řeše­ním ko­mu­ni­kač­ní sítě a lze do něj připo­jit li­bo­vol­né ty­py a neo­me­ze­né množ­ství chyt­rých měřidel v obousměrné ko­mu­ni­ka­ci.

Inter­Sys­tems CACHÉ je ino­va­tiv­ní ob­jek­to­vá da­ta­bá­ze vy­zna­ču­jí­cí se extrém­ním vý­ko­nem. Ca­ché umož­ňu­je rych­lý vý­voj webo­vých ap­li­ka­cí, mi­mořád­nou rych­lost zpra­co­vá­ní tran­sak­cí, ma­siv­ní roz­šiřitel­nost a do­ta­zy na tran­sak­ční úda­je v reál­ném ča­se - s mi­ni­mál­ní­mi po­ža­dav­ky na ad­mi­nis­tra­ci a vý­po­čet­ní vý­kon. Inter­Sys­tems En­semb­le je kom­plexní plat­for­ma pro ap­li­kač­ní in­teg­ra­ci, kte­rá na­bí­zí vý­ji­mečně rych­lou in­teg­ra­ci a extrémně rych­lý vý­voj kom­po­zit­ních ap­li­ka­cí. Inter­Sys­tems Deep­See je uni­kát­ní software, s nímž lze roz­šířit sys­té­my za­lo­že­né na Ca­ché či En­semb­lu o za­bu­do­va­né fun­kce pro pod­ni­ko­vou in­te­li­gen­ci (BI).

Vý­ho­dy na­sa­ze­ní sys­té­mu SGM
- Zpra­co­vá­ní dat v reál­ném ča­se, průběžná kon­tro­la (de­tek­ce ne­žá­dou­cích stavů v reál­ném ča­se; okam­ži­tá reak­ce na ne­žá­dou­cí sta­vy - ús­po­ra ener­gie, pre­ven­ce pe­na­li­za­ce zá­kaz­níků, mi­ni­ma­li­za­ce ob­chod­ních ztrát; mož­nost od­ha­le­ní nepřiměřených zá­těží v sí­ti; rych­lá reak­ční do­ba - včas­né upo­zornění do­da­va­te­le na mož­ný prob­lém)
- Sle­do­vá­ní do­dáv­ky a kva­li­ty ko­mo­di­ty v reál­ném ča­se (vy­hod­no­ce­ní potřeb zá­kaz­níků a je­jich cho­vá­ní v ener­ge­tic­ké sí­ti; sta­tis­ti­ka cho­vá­ní spotřebi­telů v zá­vis­los­ti na okol­ních vli­vech - čas, po­ča­sí, do­vo­le­né, den v týd­nu, ob­lí­be­né TV pořady apod.; sta­tis­ti­ka cho­vá­ní zdro­je v kom­bi­na­ci s fak­to­ry prostředí - os­vit, po­ča­sí, tep­lo­ty apod.; mož­nost op­ti­ma­li­za­ce do­dáv­ky ener­gie a zlevnění pro­vo­zu; vý­znam­ná ús­po­ra pro­voz­ních nák­ladů, sní­že­ní nák­ladů spo­je­ných s od­eč­ty)
- Auto­ma­tic­ký export dat do eko­no­mic­kých sys­témů k dal­ší­mu zpra­co­vá­ní
- Auto­ma­tic­ká tvor­ba a export vý­kazů pro OTE (Ope­rá­toři tr­hu s elektřinou)

Vý­ho­dy na­sa­ze­ní sys­té­mu SGM pro zá­kaz­ní­ka
- V de­fi­no­va­ných (ty­pic­ky 15 mi­nut, může být ale častější) inter­va­lech de­tail­ní in­for­ma­ce o spotřebě elektři­ny, vo­dy a ply­nu, kte­ré zá­kaz­ník od­ebe­re
- Mož­nost přes­né měsíč­ní fak­tu­ra­ce bez zá­lo­ho­vých pla­teb
- Sní­že­ní spotřeby ener­gie dí­ky přes­ným od­ečtům - zá­kaz­ník pla­tí pou­ze to, co sku­tečně spotřebu­je
- Mož­nost ov­lá­dat za­říze­ní a spotřebi­če v domě na dál­ku (z inter­ne­tu, mo­bi­lu), např. za­pnu­tí/vy­pnu­tí kli­ma­ti­zač­ní jed­not­ky vy­hřívá­ní aku­mu­lač­ní nádr­že atd.

Klí­čo­vé be­ne­fi­ty pro pro­vo­zo­va­te­le
- V de­fi­no­va­ných (ty­pic­ky 15 mi­nut, může být ale častější) inter­va­lech de­tail­ní in­for­ma­ce o spotřebě elektři­ny, vo­dy a ply­nu, kte­ré zá­kaz­ník od­ebe­re
- Dle zís­ka­ných in­for­ma­cí mož­nost na­bíd­nout zvý­hodně­ný ta­rif „na mí­ru" zá­kaz­ní­ko­vi
- Sní­že­ní spotřeby ener­gie dí­ky přes­ným od­ečtům
- Sní­že­ní nák­ladů spo­je­ných s ma­nuál­ní­mi od­eč­ty, s vy­řizo­vá­ním rek­la­ma­cí a do­tazů zá­kaz­níků
- Im­port dat do in­for­mač­ní­ho sys­té­mu dis­tri­bu­to­ra ener­gie k dal­ší­mu zpra­co­vá­ní a vy­uži­tí
- Zá­kaz­nic­ký sys­tém pro ko­mu­ni­ka­ci dis­tri­bu­to­ra s kon­co­vým zá­kaz­ní­kem - po­mo­cí webu ne­bo mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu
- De­tail­ní re­por­ty a real­ti­me sta­tis­ti­ky o mo­men­tál­ní spotřebě, vý­pad­cích do­dá­vek, mož­nost efek­tivněji plá­no­vat

Na vý­vo­ji sys­té­mu SGM spo­leč­nos­ti WS trends se ta­ké po­dí­lí spo­leč­nost Myc­roft Mind, čes­ký ap­li­kač­ní par­tner spo­leč­nos­ti Inter­Sys­tems, kte­rý se za­měřuje na prob­le­ma­ti­ku zpra­co­vá­ní vel­ké­ho množ­ství dat. Je­den z klí­čo­vých al­go­ritmů spo­leč­nos­ti Myc­roft Mind je pa­ten­to­ván v USA.

Zdroj: WS trendsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter