Canon získal tri ocenenia v rámci hodnotenia EISA 2011-2012

p-18882.jpg Spo­loč­nosť Ca­non dnes ozna­mu­je, že zís­ka­la oce­ne­nia troch svo­jich pro­duk­tov od aso­ciá­cie EISA (Euro­pean Ima­ging and Sound As­so­cia­tion). Di­gi­tál­na zr­kad­lov­ka EOS 600D zís­ka­la ti­tul „európ­sky fo­toa­pa­rát se­zó­ny 2011-2012", vi­deo­ka­me­ra LE­GRIA HF M41 zís­ka­la oce­ne­nie „európ­ska vi­deo­ka­me­ra se­zó­ny 2011-2012" a EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM, te­leob­jek­tív so zoo­mom sé­rie L, bol ozna­če­ný ako „európ­sky pro­fe­sio­nál­ny ob­jek­tív se­zó­ny 2011-2012". Tie­to oce­ne­nia zdô­raz­ňu­jú pr­vo­tried­nu kva­li­tu fo­tog­ra­fic­kých pro­duk­tov a vi­deo­za­ria­de­ní spo­loč­nos­ti Ca­non.

Ce­ny EISA ude­ľu­je po­ro­ta ne­zá­vis­lých od­bor­ní­kov zlo­že­ná z re­dak­to­rov vy­še 50 pres­tíž­nych ča­so­pi­sov z 20 kra­jín. Ce­ny sa ude­ľu­jú vý­rob­kom, kto­ré sú kom­bi­ná­ciou pok­ro­či­lých tech­no­ló­gií, fun­kcií a di­zaj­nu a pred­sta­vu­jú dob­rý po­mer me­dzi ce­nou a vý­ko­nom. V hod­no­te­ní se­zó­ny 2011-2012 po­ro­ta oce­ni­la uve­de­né tri pro­duk­ty Ca­non ako naj­lep­šie vo svo­jich ka­te­gó­riách.

„Ca­non cie­ľa­ve­do­me vy­ví­ja pro­duk­ty, kto­ré pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­jú za­chy­tiť prí­be­hy z vlas­tné­ho ži­vo­ta jed­no­du­cho a v naj­lep­šej mož­nej kva­li­te," po­ve­dal Ste­ve Mar­shall, Pro­duct Mar­ke­ting Di­rec­tor z Con­su­mer Ima­ging Group, Ca­non Euro­pe. „Tie­to oce­ne­nia aso­ciá­cie EISA sú vý­ra­zom mi­mo­riad­nych kva­lít na­šich fo­tog­ra­fic­kých aj vi­deo pro­duk­tov a sú­čas­ne potvr­dzu­jú, že pop­red­né pos­ta­ve­nie spo­loč­nos­ti Ca­non na tr­hu uz­ná­va­jú bež­ní spot­re­bi­te­lia aj pro­fe­sio­ná­li."

1.jpg Európ­sky fo­toa­pa­rát se­zó­ny 2011-2012: Ca­non EOS 600D
Fo­toa­pa­rát Ca­non EOS 600D je špič­kou na­šej sé­rie zá­klad­nej trie­dy a pred­sta­vu­je ideál­nu voľ­bu pre ná­dej­ných fo­tog­ra­fov, kto­rí hľa­da­jú kom­bi­ná­ciu vy­ni­ka­jú­cej ob­ra­zo­vej kva­li­ty a jed­no­du­chej ob­slu­hy. 18-me­ga­pixelo­vý sní­mač CMOS, pok­ro­či­lý 14-bi­to­vý pro­ce­sor DI­GIC 4, mož­nosť nak­rú­ca­nia vi­dea v kva­li­te Full HD a množ­stvo krea­tív­nych re­ži­mov sní­ma­nia umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom EOS 600D vy­tvá­rať at­rak­tív­nej­šie, zá­bav­nej­šie a tvo­ri­vej­šie sním­ky než ke­dy­koľ­vek pred­tým.

Vo svo­jom ko­men­tá­ri k hod­no­te­niu fo­toa­pa­rá­tu Ca­non EOS 600D čle­no­via po­ro­ty EISA uvied­li: „Ca­non EOS 600D je fo­toa­pa­rá­tom s dob­rým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu, kto­rý je vy­ba­ve­ný množ­stvom veľ­mi efek­tív­nych tech­no­ló­gií a kon­fi­gu­ro­va­teľ­ných fun­kcií. Vy­ni­ka­jú­ce roz­lí­še­nie a níz­ka hla­di­na ob­ra­zo­vé­ho šu­mu do­kon­ca aj pri nas­ta­ve­ní níz­kych hod­nôt ISO ro­bia ten­to mo­del nes­mier­ne prí­ťaž­li­vým pre ama­tér­skych fo­tog­ra­fov. No­vá ge­ne­rá­cia fo­toa­pa­rá­tov EOS po­nú­ka Full HD vi­deo, väč­ší a po­hodl­nej­ší grip, ko­nek­tor na pri­po­je­nie exter­né­ho mik­ro­fó­nu, bez­drô­to­vé ov­lá­da­nie bles­ku, dob­rý dy­na­mic­ký roz­sah, zre­teľ­ný dis­plej a množ­stvo uží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vých fun­kcií, kto­ré aj za­čia­toč­ní­kom zjed­no­du­šia tvor­bu kva­lit­ných sní­mok."

2.jpg Európ­ska vi­deo­ka­me­ra se­zó­ny 2011-2012: Ca­non LE­GRIA HF M41
Ka­me­ra LE­GRIA HF M41 je ur­če­ná pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí po­ža­du­jú vý­sled­ky v pro­fe­sio­nál­nej kva­li­te. LE­GRIA HF M41 je vy­ba­ve­ná HD sní­ma­čom CMOS Pro, prev­za­tým z pro­fe­sio­nál­nej sé­rie vi­deo­ka­mier Ca­non, a aj v sla­bom os­vet­le­ní do­ká­že po­dať skve­lý vý­kon a za­chy­tiť pod­rob­né de­tai­ly. HD vi­deoob­jek­tív od Ca­non ob­sa­hu­je iri­so­vú clo­nu, kto­rá pos­ky­tu­je mäk­ké ro­zos­tre­nie po­za­dia, a 10x op­tic­ký zoom umož­ňu­jú­ci up­lat­ne­nie ši­ro­kej šká­ly oh­nis­ko­vých vzdia­le­nos­tí. Vý­klop­ný do­ty­ko­vý dis­plej, re­žim Tvor­ba prí­be­hov a no­vé ki­ne­ma­tog­ra­fic­ké filtre pos­ky­tu­jú inter­ak­tív­ny spô­sob nak­rú­ca­nia vi­dea. Auto­ma­ti­zo­va­ná tech­no­ló­gia Smart Auto od Ca­non umož­ňu­je zís­kať vi­deo v špič­ko­vej kva­li­te čo naj­jed­no­duch­šie.

Po­ro­ta EISA zhod­no­ti­la vi­deo­ka­me­ru Ca­non LE­GRIA HF M41 tý­mi­to slo­va­mi: „Pr­vo­tried­na vi­deo­ka­me­ra Ca­non LE­GRIA HF M41 má prak­tic­ký kom­pakt­ný di­zajn, tak­že pou­ží­va­te­lia po­hodl­ne zho­to­via vi­deo tak­mer v akej­koľ­vek si­tuá­cii. Ka­me­ra je vy­ba­ve­ná dis­ple­jom aj tra­dič­ným hľa­dá­či­kom. Ob­sa­hu­je sys­tém me­nu s jed­no­du­chou ob­slu­hou a toľ­ko auto­ma­tic­kých aj ma­nuál­nych fun­kcií, koľ­ko si len mô­že­te že­lať - vrá­ta­ne mož­nos­ti pl­ne ma­nuál­ne­ho zá­zna­mu zvu­ku a pri­po­je­nia exter­né­ho ste­reo­fón­ne­ho mik­ro­fó­nu. Auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie je mi­mo­riad­ne rých­le vďa­ka exter­né­mu „od­ha­du vzdia­le­nos­ti". S dvo­mi ko­nek­tor­mi na kar­ty SD, kto­ré dopĺňa­jú inter­nú 32 GB pa­mäť, by ste nik­dy ne­ma­li mať prob­lém s ne­dos­tat­kom ka­pa­ci­ty. Ob­ra­zo­vá kva­li­ta je skve­lá a vy­zna­ču­je sa mi­mo­riad­ne níz­kou úrov­ňou šu­mu do­kon­ca aj v sla­bom os­vet­le­ní."

Európ­sky pro­fe­sio­nál­ny ob­jek­tív se­zó­ny 2011-2012:
3.jpg Ca­non EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM

Ob­jek­tív EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM bol vy­vi­nu­tý s cie­ľom us­po­ko­jiť na­ras­ta­jú­ci do­pyt po vy­so­ko­vý­kon­ných pre­nos­ných te­leob­jek­tí­voch so zoo­mom. Je ľah­ký, kom­pakt­ný a uni­ver­zál­ny. Mo­del EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM je sú­čas­ťou uz­ná­va­nej pro­fe­sio­nál­nej sé­rie Ca­non L a je ideál­ny pre pro­fe­sio­ná­lov aj pok­ro­či­lých ama­té­rov - umož­ňu­je tvor­bu portré­tov, sní­mok prí­ro­dy aj ak­čných zá­be­rov s mi­mo­riad­ny­mi de­tail­mi. Roz­sah za­os­tre­nia 70 - 300 mm po­nú­ka veľ­kú flexibi­li­tu a vy­so­koe­fek­tív­ny op­tic­ký IS od Ca­non umož­ňu­je tvor­bu sní­mok s mi­ni­mál­nym roz­ma­za­ním s expo­zič­ným ča­som o šty­ri EV niž­ším, než je ob­vyk­lé. Povr­cho­vá vrstva Ca­non Su­per Spec­tra zni­žu­je vý­skyt od­les­kov a od­ra­zov a za­bez­pe­ču­je naj­vyš­šiu mož­nú ob­ra­zo­vú kva­li­tu s mi­ni­mál­nou pot­re­bou postpro­duk­čných úp­rav.

Po­ro­ta EISA ohod­no­ti­la ob­jek­tív Ca­non EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM tý­mi­to slo­va­mi: „Ca­non EF 70-300mm F4-5.6L IS USM je vy­ni­ka­jú­ci te­leob­jek­tív so zoo­mom, kto­rý kom­bi­nu­je vy­so­kú ob­ra­zo­vú kva­li­tu s mi­mo­riad­ne od­ol­nou konštruk­ciou a prek­va­pi­vo kom­pak­tným di­zaj­nom. Sta­via opäť o čo­si vy­ššie lat­ku kva­li­ty v tej­to ob­ľú­be­nej ko­lek­cii ob­jek­tí­vov - vďa­ka pro­fe­sio­nál­ne­mu auto­ma­tic­ké­mu za­os­tro­va­niu a tech­no­ló­gii ob­ra­zo­vej sta­bi­li­zá­cie naj­nov­šej ge­ne­rá­cie. Je však ce­no­vo dos­tup­ný aj pre ama­tér­skych fo­tog­ra­fov. Pri všet­kých nas­ta­ve­niach zoo­mu si ob­jek­tív za­cho­vá­va ob­ra­zo­vú kva­li­tu po­rov­na­teľ­nú s ob­jek­tív­mi s pev­nou oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou - po­dá­va skve­lé vý­sled­ky do­kon­ca pri naj­vyš­ších clo­no­vých čís­lach. Ochra­na pro­ti vply­vom po­ča­sia zas brá­ni ne­priaz­ni­vým účin­kom vl­hkos­ti a pra­chu."

Zdroj: CanonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter