Nový riaditeľ divízie služieb spoločnosti Microsoft Slovakia

20101214_136.jpg Spo­loč­nosť Mic­ro­soft Slo­va­kia ozná­mi­la no­vé me­no ria­di­te­ľa di­ví­zie slu­žieb. Od 15. augus­ta 2011 je ním Ras­tis­lav Ďuri­ca, kto­rý bu­de vo svo­jej fun­kcii zod­po­ved­ný za ria­de­nie di­ví­zie, kto­rej úlo­hou je pod­po­ra im­ple­men­tá­cie tech­no­ló­gií a rie­še­ní na plat­for­me pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, za­pá­ja­nie par­tne­rov a tr­hu do pro­ce­sov v spo­loč­nos­ti, edu­kač­ná čin­nosť a zdie­ľa­nie know-how v ši­ro­kom spek­tre ob­las­ti rie­še­ní.

Te­ší ma, že mo­je dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti z ob­las­ti ap­li­kač­ných a ria­de­ných slu­žieb mô­žem te­raz zu­žit­ko­vať prá­cou v spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. Rád sa stá­vam sú­čas­ťou ús­peš­nej spo­loč­nos­ti, pri­jí­ma­júc vý­zvu po­die­ľať sa na jej ďal­šom ras­te roz­vo­jom ob­las­ti slu­žieb, s jas­ným cie­ľom - mať spo­koj­né­ho zá­kaz­ní­ka a byť dô­ve­ry­hod­ným a spo­ľah­li­vým par­tne­rom," zhr­nul svoj nás­tup Ras­tis­lav Ďuri­ca.

Ras­tis­lav Ďuri­ca pred nás­tu­pom do spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia pô­so­bil na nie­koľ­kých ria­dia­cich po­zí­ciách v ob­las­ti IT. Pra­co­val ako prog­ra­mo­vý ma­na­žér me­dzi­ná­rod­ných pro­jek­tov v spo­loč­nos­ti VR Kre­ditwerk v Ne­mec­ku, nes­kôr v spo­loč­nos­ti Hewlett - Pac­kard Slo­va­kia na rôz­nych ma­na­žér­skych po­zí­ciách. Do spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia pri­šiel zo spo­loč­nos­ti CSC Com­pu­ter Scien­ce Cor­po­ra­tion, kde za­stá­val fun­kciu ria­di­te­ľa od­de­le­nia do­dá­vok pre re­gión vý­chod­nej Euró­py.

Na uvoľ­ne­né mies­to nas­tú­pil po Ga­brie­lo­vi Fe­dor­ko­vi, kto­rý je v sú­čas­nos­ti ria­di­te­ľom od­de­le­nia pod­po­ry vý­vo­já­rov Mic­ro­soft Slo­va­kia.

Ras­tis­lav Ďuri­ca
Ras­tis­lav Ďuri­ca je ako ria­di­teľ di­ví­zie slu­žieb spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia zod­po­ved­ný za pod­po­ru im­ple­men­tá­cie tech­no­ló­gií a rie­še­ní na plat­for­me pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, za­pá­ja­nie par­tne­rov a tr­hu do pro­ce­sov v spo­loč­nos­ti, edu­kač­nú čin­nosť a zdie­ľa­nie know-how v ši­ro­kom spek­tre ob­las­ti rie­še­ní.

Ras­tis­lav Ďuri­ca pred nás­tu­pom do spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia pô­so­bil na nie­koľ­kých ria­dia­cich po­zí­ciách v ob­las­ti IT. Pra­co­val ako prog­ra­mo­vý ma­na­žér me­dzi­ná­rod­ných pro­jek­tov v spo­loč­nos­ti VR Kre­ditwerk v Ne­mec­ku, nes­kôr v spo­loč­nos­ti Hewlett - Pac­kard Slo­va­kia na rôz­nych ma­na­žér­skych po­zí­ciách. Do spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia pri­šiel zo spo­loč­nos­ti CSC Com­pu­ter Scien­ce Cor­po­ra­tion, kde za­stá­val fun­kciu ria­di­te­ľa od­de­le­nia do­dá­vok pre re­gión vý­chod­nej Euró­py.

Zdroj: Microsoft SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter