EISA 2011: Dve prestížne ocenenie pre LG

55LW650S CINEMA 3D Smart TV and HLX56S 3D Blu-ray Sound Bar-[20110812103841741].jpg Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG), kto­rá je sve­to­vým líd­rom a ino­vá­to­rom v spot­reb­nej elek­tro­ni­ke, zís­ka­la dvo­ji­cu pres­tíž­nych oce­ne­ní EISA 2011. LG zví­ťa­zi­lo v ka­te­gó­rii »Euro­pean 3D Ho­me Thea­ter So­lu­tion«, te­da rie­še­nie 3D do­má­ce­ho ki­na. Dru­hou ka­te­gó­riou, v kto­rej zví­ťa­zil pro­dukt LG, je »Euro­pean HT 5.1 Sys­tem«, te­da preh­rá­vač kom­bi­no­va­ný so sys­té­mom pries­to­ro­vé­ho zvu­ku.

Euro­pean Ima­ging and Sound As­so­cia­tions ( EISA) 2011 ude­li­la spo­loč­nos­ti LG hneď dvo­ji­cu oce­ne­ní. Pr­vá je za rie­še­nie 3D do­má­ce­ho ki­na, dru­hé po­tom v ka­te­gó­rii 5.1 sys­té­mov. Rie­še­nie 3D do­má­ce­ho ki­na sa pri LG skla­dá z 3D te­le­ví­zo­ra LG 55LW650S s tech­no­ló­giou Ci­ne­ma 3D Smart TV a z uni­kát­ne­ho sound ba­ru kom­bi­no­va­né­ho s 3D Blu-ray preh­rá­va­čom. Kto chce kom­plet­né a do­ko­na­lé rie­še­nie 3D ki­na, ne­má te­da lep­šiu voľ­bu. Dru­hé oce­ne­nie dos­tal sys­tém do­má­ce­ho ki­na LG HX966TZ/TZW. Ide o kom­bi­ná­ciu Smart 3D Blu-ray preh­rá­va­ča so sys­té­mom pries­to­ro­vé­ho zvu­ku.

"Dvo­ji­ca oce­ne­ní uka­zu­je, že spo­loč­nosť LG je špič­kou v do­má­cej zá­ba­ve. Spot­re­bi­te­lia, kto­rí siah­nu po pro­duk­toch znač­ky LG, ne­mô­žu uro­biť chy­bu. Obzvlášť hr­dí sme na oce­ne­nie rie­še­nia 3D do­má­ce­ho ki­na. To potvr­dzu­je, že tech­no­ló­gia, kto­rú sme pre 3D vy­bra­li, je správ­nym kro­kom, kto­rým sme sa aj nav­zdo­ry kon­ku­ren­cii vy­da­li," uvie­dol Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca spo­loč­nos­ti LG Elec­tro­nics CZ.

Mo­del 55LW650S LG CI­NE­MA 3D TV pri­ná­ša špič­ko­vý ob­raz, ako v 2D, tak v 3D. Pre 3D pou­ží­va pa­sív­nu tech­no­ló­giu LG CI­NE­MA 3D, kto­rá pri­ná­ša os­trý ob­raz bez bli­ka­nia, pre sle­do­va­nie na­vy­še sta­čí pou­žiť ľah­ké pa­sív­ne oku­lia­re s po­la­ri­zo­va­ným skla­mi. Že ob­raz neb­li­ká, to potvr­dzu­jú cer­ti­fi­ká­ty TÜV a Inter­tek. Na­vy­še má LG cer­ti­fi­kát z oč­nej kli­ni­ky Lexum preu­ka­zu­jú­ci, že pa­sív­na tech­no­ló­gia LG CI­NE­MA 3D ne­má ne­ga­tív­ny vplyv na ľud­ské oko. Uh­lo­prieč­ka te­le­ví­zo­ra o veľ­kos­ti 140 cm po­tom po­nú­ka nes­ku­toč­ný zá­ži­tok, kto­rý nadchne aj naj­ná­roč­nej­šie­ho di­vá­ka. Te­le­ví­zor je vy­ba­ve­ný fun­kcia­mi Smart TV, tak­že ľah­ko mož­no pre­ze­rať inter­ne­to­vý ob­sah, preh­rá­vať mul­ti­mé­diá z po­čí­ta­ča ale­bo do­má­cej sie­te a pria­mo do te­le­ví­zo­ra je mož­né in­šta­lo­vať inter­ak­tív­ne ap­li­ká­cie.

LG HLX56S 3D Blu-ray™ Sound Bar je kom­bi­ná­ciou 3D Blu-ray preh­rá­va­ča a vý­kon­né­ho zvu­ko­vé­ho sys­té­mu v kon­fi­gu­rá­cii 4.1 s úc­ty­hod­ným vý­ko­nom 430 W. Ten po­núk­ne fa­móz­ny zvu­ko­vý pred­nes, na­vy­še za­be­rá len veľ­mi má­lo mies­ta. Subwoofer je pri­po­je­ný bez­drô­to­vo, tak­že in­šta­lá­cia je veľ­mi jed­no­du­chá. Preh­rá­vač je vy­ba­ve­ný no­vou tech­no­ló­giou Wi-Fi Di­rect™, vďa­ka kto­rej je mož­né veľ­mi rých­lo a jed­no­du­cho zdie­ľať mul­ti­me­diál­ny ob­sah zo smar­tfó­nov. Ce­lý sys­tém je mož­né na­vy­še veľ­mi kom­for­tne ov­lá­dať po­mo­cou smar­tfó­nu so sys­té­mom An­droid. Ap­li­ká­cia, kto­rá sa do za­ria­de­nia nain­šta­lu­je, slú­ži ako di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie s do­ty­ko­vým dis­ple­jom.

LG HX966TZ/TZW je ne­vyh­nut­ným dopl­nkom kaž­dé­ho ná­roč­né­ho di­vá­ka, kto­rý chce len ten naj­do­ko­na­lej­ší pô­ži­tok z fil­mov. 3D Blu-ray™ preh­rá­vač je dopl­ne­ný o rep­ro­duk­to­ry s vý­ko­nom neu­ve­ri­teľ­ných 1 100 W. Je jed­no, či špič­ko­vo spra­co­va­ný hli­ní­ko­vý preh­rá­vač pri­pev­ní­te na ste­nu, ale­bo sa z ne­ho sta­ne oz­dob­ný dopl­nok va­šej mies­tnos­ti zá­ba­vy. Ten­to preh­rá­vač dopl­ní kaž­dý te­le­ví­zor o tech­no­ló­giu LG Smart TV, tak­že bu­de mož­né jed­no­du­cho preh­rá­vať inter­ne­to­vý ob­sah, mul­ti­mé­diá z do­má­cej sie­te a ta­kis­to je mož­né ov­lá­dať ho smar­tfó­nom. Sys­tém vy­ni­ká pre­dov­šet­kým špič­ko­vou kva­li­tou zvu­ku, vďa­ka pia­tim vý­kon­ným rep­ro­duk­to­rom a subwoofe­ru. Za­dné rep­ro­duk­to­ry sa pri­pá­ja­jú bez­drô­to­vo, tak­že nie je pot­reb­né na­ťa­ho­vať po iz­be káb­le.

Zdroj: LG ElektronicOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter