Samsung získal štyri ocenenia EISA

Sam­sung upev­nil sta­tus sve­to­vé­ho líd­ra na­prieč di­ví­zia­mi a zís­kal sve­to­vé oce­ne­nie EISA so štyr­mi pro­duk­tmi. O ude­le­ní oce­ne­nia roz­ho­du­jú re­dak­to­ri 50 ča­so­pi­sov o spot­reb­nej elek­tro­ni­ke z 19 európ­skych kra­jín.

Pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., zís­ka­la šty­ri pres­tíž­ne ce­ny ude­ľo­va­né zdru­že­ním EISA za rok 2011 - 2012 v tých­to ka­te­gó­riách: Naj­lep­ší európ­sky mo­bil­ný te­le­fón (Euro­pean Mo­bi­le Pho­ne), Naj­lep­šia kú­pa v ka­te­gó­rii TV v Euró­pe (Euro­pean Best Buy TV), Naj­lep­ší európ­sky fo­toa­pa­rát pre so­ciál­ne sie­te (Euro­pean So­cial Me­dia Ca­me­ra) a Naj­lep­ší európ­sky kom­pakt­ný ob­jek­tív (Euro­pean Com­pact Sys­tem Lens).

Európ­ske ce­ny EISA, o kto­rých ude­le­ní hla­su­jú re­dak­to­ri 50 ča­so­pi­sov z ob­las­ti spot­reb­nej elek­tro­ni­ky z 19 kra­jín Euró­py, oce­ni­li spo­loč­nosť Sam­sung ako naj­lep­šiu vo svo­jej trie­de na­prieč ce­lým ra­dom tech­no­lo­gic­kých ka­te­gó­rií.

Me­dzi ten­to rok oce­ne­né pro­duk­ty pat­rí in­te­li­gent­ný te­le­fón Sam­sung GA­LAXY S II, te­le­ví­zor LED TV UE40D6500, kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát Sam­sung SH100 a ob­jek­tí­vy Sam­sung NX 20-50mm F3.5-5.6 ED i-Fun­ction. Všet­ky tie­to vý­rob­ky uro­bi­li na po­ro­tu do­jem svo­jím vzhľa­dom aj fun­kcia­mi.

„Me­dzi hod­no­ty, na kto­rých na­ša spo­loč­nosť sta­via pre­dov­šet­kým, pat­rí vá­šeň pre tech­no­ló­gie, špič­ko­vý di­zajn a zá­ujem o pot­re­by zá­kaz­ní­ka. Tie­to ce­ny sú pre nás dô­ka­zom, že neus­tá­la sna­ha o zdo­ko­na­ľo­va­nie vý­rob­kov pos­ky­tu­je zá­kaz­ní­kom sku­toč­né prí­no­sy," uvie­dol SP Kim, pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Euro­pe.

Pri vý­be­re ví­ťaz­ných pro­duk­tov vy­zdvih­li po­rot­co­via EISA nas­le­du­jú­ce dô­vo­dy a vlas­tnos­ti, kto­rý­mi sa od­li­šu­jú od kon­ku­ren­cie:

Najlepsi europsky telefon.jpg Naj­lep­ší európ­sky mo­bil­ný te­le­fón ro­ka 2011 - 2012: Sam­sung GA­LAXY S II

• 4,3-pal­co­vý (10,9 cm) dis­plej Su­per AMO­LED Plus

• vý­ni­moč­ná rých­losť 1,2 GHz s dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom

• hrúb­ka (8,49 mm) a vá­ha te­le­fó­nu

Pod­ľa vy­jad­re­nia EISA „má­te s te­le­fó­nom Sam­sung GA­LAXY S II v ru­ke po­cit, že mô­že­te uro­biť čo­koľ­vek, od sur­fo­va­nie po inter­ne­te, zho­to­vo­va­nia vi­deí v pl­nej HD kva­li­te, preh­rá­va­nie všet­kých ty­pov mé­dií, hra­nie hier až po fo­tog­ra­fo­va­nie."

Naj­lep­šia kú­pa v ka­te­gó­rii TV v Euró­pe ro­ku 2011 - 2012: Sam­sung UE40D6500

• naj­lep­šia kva­li­ta a di­zajn za pri­ja­teľ­nú ce­nu

• úpl­ná vy­ba­ve­nosť fun­kcia­mi in­te­li­gen­tné­ho te­le­ví­zo­ra a kom­plexná ko­nek­ti­vi­ta

• kva­li­ta ob­ra­zu, či už v zob­ra­ze­ní 2D ale­bo 3D

• níz­ka spot­re­ba elek­tric­kej ener­gie pros­tred­níc­tvom naj­nov­šej tech­no­ló­gie LED

EISA uvied­la, že pri mo­de­li Sam­sung UE40D6500 „fun­kcie in­te­li­gen­tné­ho te­le­ví­zo­ra po­nú­ka­jú prís­tup k úpl­ne no­vé­mu sve­tu on­li­ne zá­ba­vy, uži­toč­ným ap­li­ká­ciám a služ­bám na so­ciál­nych sie­ťach."

fotak.jpg Naj­lep­ší európ­sky fo­toa­pa­rát pre so­ciál­ne sie­te ro­ku 2011 - 2012: Sam­sung SH100

• ľah­ké nah­rá­va­nie vi­deí a fo­tog­ra­fií na so­ciál­ne sie­te, na webo­vé strán­ky, ale­bo ich po­sie­la­nie emai­lom pros­tred­níc­tvom Wi-Fi si­te

• auto­ma­tic­ké zdie­ľa­nie dát a ich pre­ze­ra­nie v te­le­ví­zo­re, in­te­li­gen­tnom te­le­fó­ne a zá­lo­ho­va­nie na po­čí­tač

• ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu pre fo­tog­ra­fo­va­nie na di­aľ­ku pros­tred­níc­tvom in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu

EISA pri mo­de­li Sam­sung SH100 oce­ni­la pre­dov­šet­kým to, že ide o „ma­lý 14,2-me­ga­pixelo­vý kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát, na kto­rom je mož­né po­hodl­ne zdie­ľať fo­tog­ra­fie i vi­deá."

20-50mm_EISA.jpg Naj­lep­ší európ­sky kom­pakt­ný ob­jek­tív ro­ku 2011 - 2012: Sam­sung NX 20-50MM F3.5 - 5.6 ED i- Fun­ction

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter