Epson získava prestížne ocenenie asociácie EISA

epson logo.jpg Spo­loč­nosť Ep­son, sve­to­vý od­bor­ník v ob­las­ti di­gi­tál­ne­ho zob­ra­zo­va­nia, ob­há­ji­la svo­ju po­zí­ciu líd­ra v od­bo­re a zís­ka­la pre svo­ju tla­čia­reň Ep­son Sty­lus Pho­to R3000 oce­ne­nie „Európ­ska tla­čia­reň ro­ka 2011-2012", ude­ľo­va­né aso­ciá­ciou EISA (Euro­pean Ima­ging and Sound As­so­cia­tion).

Na po­ro­tu aso­ciá­cie EISA veľ­mi za­pô­so­bi­la nie len prís­tup­nosť tla­čiar­ne, ale aj vy­so­ká kva­li­ta níz­ko nák­la­do­vých vý­tlač­kov. Čle­no­via po­ro­ty svo­je roz­hod­nu­tie ko­men­to­va­li tak­to: „To­to je ideál­na tla­čia­reň vhod­ná ako pre pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov, tak aj pre pok­ro­či­lých fo­toa­ma­té­rov."

Marc Boeh­mer, pro­duk­to­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti Ep­son Euro­pe, do­dá­va: „Rea­go­va­li sme na po­žia­dav­ky na­šich zá­kaz­ní­kov a uvied­li na trh fo­tot­la­čia­reň Ep­son Sty­lus Pho­to R3000, kto­rú sme vy­ba­vi­li veľ­ko­ka­pa­cit­ný­mi at­ra­men­to­vý­mi ka­ze­ta­mi a ra­dom fun­kcií, ako je nap­rík­lad zdo­ko­na­le­né po­dá­va­nie Fi­ne Art pa­pie­ra. To­to oce­ne­nie potvr­dzu­je náš ús­pech a od­bor­né zna­los­ti, kto­ré vy­uží­va­me pri vý­ro­be pro­fe­sio­nál­nych pro­duk­tov vy­so­kej kva­li­ty. "

Fo­tot­la­čia­reň Ep­son Sty­lus Pho­to R3000 do­ká­že tla­čiť vý­stu­py v pro­fe­sio­nál­nej kva­li­te až do for­má­tu A3+ a vďa­ka po­hodl­ným veľ­ko­ka­pa­cit­ným at­ra­men­to­vým zá­sob­ní­kom je do­ko­na­lým rie­še­ním pre stred­né ob­je­my tla­če. Pred­né po­dá­va­nie uľah­ču­je vkla­da­nie Fi­ne Art pa­pie­ra a zni­žu­je prav­de­po­dob­nosť je­ho poš­ko­de­nia; zá­ro­veň nie je vy­ža­do­va­ný ďal­ší pries­tor za tla­čiar­ňou. Pros­tred­níc­tvom 2,5 pal­co­vé­ho fa­reb­né­ho LCD dis­ple­ja mô­žu uží­va­te­lia ľah­ko sle­do­vať in­for­má­cie o po­dá­va­ní mé­dií a kon­tro­lo­vať stav zá­sob­ní­kov at­ra­men­tu. Veľ­ko­ka­pa­cit­né at­ra­men­to­vé ka­ze­ty s ob­je­mom 25,9 ml umož­ňu­jú spra­co­va­nie stred­ných ob­je­mov tla­če a zá­ro­veň pris­pie­va­jú k op­ti­ma­li­zá­cii nák­la­dov na tlač jed­nej strán­ky.

Zdroj: EpsonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter