IBM: Éra PC sa už definitívne skončila

IBM_pc.jpg Zá­stup­ca spo­loč­nos­ti IBM, kto­rá stá­la pri za­čiat­ku éry PC, je te­raz pres­ved­če­ný, že už ži­je­me v post-PC sve­te.

Ná­zor, že sme preš­li do tzv. post-PC éry, má nap­rík­lad aj Ste­ve Jobs, kto­rý po­va­žu­je tab­le­ty za nás­tup­cov PC. Te­raz s po­dob­nou my­šlien­kou pri­šiel aj je­den z čel­ných pred­sta­vi­te­ľov IBM Mark Dean, a to v sú­vis­los­ti s 30. vý­ro­čím uve­de­nia pr­vé­ho po­čí­ta­ča IBM 5150 (s pro­ce­so­rom In­tel 8088 na frek­ven­cii 4,77 MHz a 16 kB RAM), o kto­rom sa tvr­dí, že stál pri za­čiat­ku PC epo­chy.

Dea­nov ko­men­tár je pre niek­to­rých prek­va­pi­vý, pre­to­že ho­ci spo­loč­nosť IBM vo sfé­re osob­ných po­čí­ta­čov už nie­koľ­ko ro­kov ne­pô­so­bí (v ro­ku 2005 pre­da­la di­ví­ziu osob­ných po­čí­ta­čov čín­skej fir­me Le­no­vo), pat­ri­la dl­ho me­dzi pro­pa­gá­to­rov PC do kaž­dej do­mác­nos­ti. Dean si po­dob­ne ako Ste­ve Jobs mys­lí, že pri­már­nym nás­tro­jom sa dnes už stal tab­let a kla­sic­ké po­čí­ta­če už zďa­le­ka nie sú na vr­cho­le svo­jej slá­vy.

Tá­to my­šlien­ka má, sa­moz­rej­me, aj svo­jich od­por­cov a nap­rík­lad Mic­ro­soft ho­vo­rí o tzv. PC-plus ére, pre­to­že pod­ľa Fran­ka Shawa, ve­dú­ce­ho kor­po­rát­nej ko­mu­ni­ká­cie Mic­ro­sof­tu, bu­de len ten­to rok do­da­ných viac ako 400 mi­lió­nov PC, čo je veľ­mi so­líd­ne čís­lo, a stá­le na na­šej pla­né­te exis­tu­je veľ­ká sku­pi­na ľu­dí, kto­rí sa mô­žu stať po­ten­ciál­ny­mi pou­ží­va­teľ­mi osob­ných po­čí­ta­čov. Pod­ľa Mic­ro­sof­tu s na­mi te­da PC bu­dú eš­te veľ­mi dl­hý čas.

No nie­čo sa sku­toč­ne me­ní - ako sa com­pu­ting pre­sú­va čo­raz viac do clou­dov, hru­bá vý­poč­to­vá si­la je stá­le me­nej dô­le­ži­tá a ope­rá­cie sa tak pre­sú­va­jú na stra­nu server­a. Vý­kon us­tu­pu­je mo­bi­li­te a ko­nek­ti­vi­te a nah­rá­va aj al­ter­na­tív­nym plat­for­mám. Tá­to si­tuácia ve­die ana­ly­ti­kov k úva­he, že sa kon­čí aj éra Win­dows, pod­ľa Gar­tne­ru bu­dú Win­dows 7 pos­led­ným ope­rač­ným sys­té­mom, kto­rý ov­lád­ne trh (viac v člán­ku: Do kon­ca ro­ka bu­de Win­dows 7 na 42 % po­čí­ta­čov).

Zdroj: com­pu­terworld.cz Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter