GIGABYTE uvádza na portáli HWBOT "A75 OC Challenge"

gigabyte-logo-001.jpg GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co., Ltd, pop­red­ný vý­rob­ca zá­klad­ných do­siek a gra­fic­kých ka­riet a ďal­šie­ho hardware uvá­dza v spo­lup­rá­ci s por­tá­lom HWBOT.orgno­vú sú­ťaž pre overcloc­ke­rov naz­va­nú Ve­ľa šťas­tia!"A75 OC Challen­ge."

Po ne­dáv­nom uve­de­ní sve­to­vo pr­vé­ho APU (Ac­ce­le­ra­ted Pro­ces­sing Unit) od AMD, za­ča­li pou­ží­va­te­lia me­rať vý­kon, aby sa pres­ved­či­li či sa to­to rie­še­nie mô­že me­rať s dis­krét­ny­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi. Ale mno­hí si kla­dú od­ve­kú otáz­ku: "will it blend"? Nie, poč­kaj­te ... to­to nao­zaj nech­ce­me skú­šať. Otáz­ka je pôj­de to pre­tak­to­vať? V prie­be­hu me­sia­ca augus­ta, má­te mož­nosť na tú­to otáz­ku od­po­ve­dať. Bu­de­te pot­re­bo­vať zá­klad­nú dos­ku GI­GA­BY­TE A75 (viac in­for­má­cií náj­de­te ZDE) a ďa­lej za­pí­sať naj­lep­šie skó­re zo všet­kých 5 kôl sú­ťa­že, vy­tvo­re­né na APU gra­fi­ke .... btw. žiad­na dis­krét­na gra­fi­ka nie je po­vo­le­ná. Sú­ťaž hos­ťu­je HWBOT, kto­rý tiež do­hlia­da na dodr­žia­va­nie pra­vi­diel. Ví­ťaz sú­ťa­že dos­ta­ne 990FXA-UD5, dru­hý a tre­tí Ve­ľa šťas­tia!

Zdroj: GigabyteOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter