Reportáž: ODF PlugFest - Firmy, štátna správa a nezávislí vývojári na jednej lodi

Se­dí­me vo veľ­kej sá­le ne­mec­ké­ho Spol­ko­vé­ho mi­nis­ter­stva ob­cho­du a tech­no­ló­gií. Za­stu­pu­jem ma­lú slo­ven­skú fir­mu, ko­mu­nit­né pro­jek­ty Doc­book2ODF a Cyc­lo­ne3 ODF Va­li­da­tor a ved­ľa mňa se­dí Mi­loš Šrá­mek zo Spo­loč­nos­ti pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie. Ne­chý­ba­jú ani veľ­kí hrá­či - Mic­ro­soft, Orac­le, Apa­che Software Foun­da­tion, štan­dar­di­zač­né kon­zor­cium OASIS, Free Software Foun­da­tion Euro­pe, Do­cu­ment Foun­da­tion (sto­ja za pro­jek­tom Lib­reOf­fi­ce), zá­stup­co­via štát­ne­ho sek­to­ra z nie­koľ­kých európ­skych kra­jín a via­ce­ro men­ších fi­riem a ne­zá­vis­lých vý­vo­já­rov. Všet­kých spá­ja jed­no: Open­Do­cu­ment, for­mát pre uk­la­da­nie a vý­me­nu kan­ce­lár­skych do­ku­men­tov.

dscn8948.jpg

Je 14. júl 2011 a v Berlí­ne sa za­čí­na v po­ra­dí už šies­ty ODF Plug­Fest - wor­kshop ur­če­ný pre všet­kých, kto­rí vy­ví­ja­jú kan­ce­lár­ske ba­lí­ky, kon­ver­zné a va­li­dač­né nás­tro­je pre Open­Do­cu­ment for­mát (ODF), ale tiež zá­stup­co­via pou­ží­va­te­ľov a prie­kop­ní­kov ot­vo­re­ných štan­dar­dov vo ve­rej­nej a štát­nej sprá­ve.

Pre­čo ODF Plug­Fest?

Po­du­ja­tie je pod­po­ro­va­né pred­sta­vi­teľ­mi štát­ne­ho sek­to­ra. Európ­ski po­li­ti­ci po­cho­pi­li, že ako vý­znam­ný zá­kaz­ník a pou­ží­va­teľ kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií, mô­žu vý­raz­ne pris­pieť k to­mu, aby im ich sof­tvér v bu­dúc­nos­ti fun­go­val lep­šie. Veľ­kí hrá­či chá­pu Open­Do­cu­ment ako vstu­pen­ku na účasť na európ­skych ve­rej­ných ob­sta­rá­va­niach. Nie­koľ­ko kra­jín EU si to­tiž ODF zvo­li­lo ako štan­dard­ný for­mát do­ku­men­tov pre kan­ce­lár­ske ap­li­ká­cie.

Auto­ri sa tu priz­ná­va­jú k ne­dos­tat­kom, od­ha­ľu­jú a op­ra­vu­jú sa chy­by v jed­not­li­vých sof­tvé­ro­vých ba­lí­koch, hľa­da­jú sa spo­loč­né rie­še­nia rôz­no­ro­dých prob­lé­mov. Neu­ka­zu­je sa pr­stom a nek­ri­ti­zu­je sa. Pr­vý deň rie­ši­me tes­to­va­cie sce­ná­re - pre­čo sa ta­buľ­ka a graf vlo­že­né do do­ku­men­tu po ot­vo­re­ní v inom prog­ra­me zme­ní na ob­rá­zok, s kto­rým už nič neu­ro­bí­te? Pre­čo sa nám stra­tia úda­je o štý­loch a z ok­rúh­lych od­rá­žok sa sta­nú štvor­co­vé? Dodr­žo­va­nie štan­dar­du tes­tu­je­me va­li­dá­tor­mi, ob­ja­vil sa aj za­ují­ma­vý ná­pad po­rov­ná­vať do­ku­men­ty z jed­not­li­vých ap­li­ká­cií tla­čou do PDF a po­rov­ná­va­ním po jed­not­li­vých bo­doch. Open­Do­cu­ment dá­va prog­ra­má­to­rom v mno­hých ob­las­tiach pries­tor na vlas­tné roz­hod­nu­tia. Čo to však zna­me­ná pre pou­ží­va­te­ľa? Ak mi mo­ja kan­ce­lár­ska ap­li­ká­cia uka­zu­je bez nas­ta­vo­va­nia dvoj­cen­ti­met­ro­vé ok­ra­je, ma­la by veľ­kosť ok­ra­ja ulo­žiť v do­ku­men­te ale­bo ju ne­chať práz­dnu, aby si ju iná ap­li­ká­cia up­ra­vi­la pod­ľa svoj­ho vý­chodzieho nas­ta­ve­nia?

Skú­se­nos­ti zo štát­nej sprá­vy

Hos­tia z Ne­mec­ka sa de­lia sa o skú­se­nos­ti za­vá­dzania Open­Do­cu­ment ako štan­dar­du pre do­ku­men­ty ale aj pou­ží­va­nia ba­lí­ka Ope­nOf­fi­ce.org v mes­te Frei­burg. Za­čiat­ky bo­li ťaž­ké - po 15 ro­koch sof­tvé­ro­vej mo­no­kul­tú­ry tu slo­vo inter­ope­ra­bi­li­ta už ni­ko­mu nič ne­ho­vo­ri­lo. Ako vlas­tná mo­ti­vá­cia úrad­ní­kov pre za­vá­dzanie štan­dar­dov však pos­ta­ču­je aj ich vlas­tná frus­trá­cia. Asi 10 % do­ku­men­tov sa po­hy­bu­je iba me­dzi úrad­mi nav­zá­jom. Čas­to sa stá­va, že je­den úrad ne­vie ot­vo­riť do­ku­ment od dru­hé­ho úra­du, pre­to­že je na­pí­sa­ný v inej ver­zii kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka. Ar­gu­men­tom pro­ti sof­tvé­ro­vej mo­no­kul­tú­re a hra­nia sa na pou­ží­va­nie de-fac­to štan­dar­dov pod­ľa po­die­lu na tr­hu mô­že byť aj pod­mien­ka ot­vo­re­nos­ti a dos­tup­nos­ti ve­rej­ných in­šti­tú­cií vo­či ob­ča­nom. Rov­na­ko ako bez­ba­rié­ro­vé prís­tu­py do ve­rej­ných bu­dov aj ot­vo­re­né for­má­ty pou­ží­va iba men­ši­na ľu­dí, to však ni­ja­ko nez­ni­žu­je ich vý­znam.

Vý­sled­ky však za­tiaľ o ús­pe­chu ne­ho­vo­ria. Me­dzi úrad­mi je vý­me­na do­ku­men­tov stá­le prob­lém. Neexis­tu­je iný spô­sob, akým zis­tiť kto­ré in­šti­tú­cie pod­po­ru­jú ODF, než vy­skú­šať im ta­ký­to do­ku­ment pos­lať. Ok­rem to­ho stá­le ma­jú veľ­ké množ­stvo do­ku­men­tov a šab­lón v sta­rých for­má­toch, kto­ré im pres­ta­li fun­go­vať. K to­mu sa pri­dá­va neis­to­ta - ak pro­jekt ne­vyj­de pod­ľa oča­ká­va­ní, pod prie­kop­ník­mi sa za­čnú triasť sto­lič­ky.

dscn8975.jpg

Skú­se­nos­ti zo Švéd­ska nie sú o nič svet­lej­šie. Väč­ši­na ve­rej­ných in­šti­tú­cií ne­ro­bí pri ná­ku­pe sof­tvé­ru žiad­ny pries­kum, žiad­ne vý­be­ro­vé ko­na­nie ani hod­no­te­nie po­ten­ciál­nych mož­nos­tí vo vý­be­re for­má­tov ale­bo prog­ra­mov. Ná­kup­né roz­hod­nu­tia ne­ma­jú ani for­ma­li­zo­va­né ani zdo­ku­men­to­va­né. Väč­ši­nou sa roz­ho­du­jú na zá­kla­de pre­doš­lých roz­hod­nu­tí: „Bu­de­me pou­ží­vať to, čo sme pou­ží­va­li do­te­raz."

Ani ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie ne­vy­rie­ši vždy všet­ky prob­lé­my. Pod­mien­ky ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia vo Švéd­sku čas­to spo­mí­na­jú for­má­ty, kto­ré nie sú nik­de im­ple­men­to­va­né (t.j. Reál­ne neexis­tu­je sof­tvér, kto­rý s ni­mi vie pra­co­vať) ale­bo sa im­ple­men­tá­cia od ofi­ciál­ne­ho štan­dar­du znač­ne lí­ši. Za­ují­ma­vo do­pa­dol aj pries­kum, ako sú na tom švéd­ske štát­ne in­šti­tú­cie s pod­po­rou for­má­tu Open­Do­cu­ment. Pries­kum bol reali­zo­va­ný jed­no­du­cho - otáz­ky, kto­ré mal prís­luš­ný úrad zod­po­ve­dať bo­li v e-mai­li v pril­ože­nom sú­bo­re vo for­má­te Open­Do­cu­ment. 70 % in­šti­tú­cií do­ku­ment ne­bo­lo schop­ných ale­bo ochot­ných pri­jať a ot­vo­riť. Za­stú­pe­nie pou­ží­va­ných for­má­tov bo­lo 74 % .DOC (MS Of­fi­ce 9x/2000/XP), 18 % PDF, 6 % RTF a 2 % iné (me­dzi ni­mi nap­rík­lad MS OOXML). Do­ku­men­tý vo for­má­te ODF ne­pou­ží­va­li nik­de na­priek to­mu, že niek­to­ré z úra­dov pou­ží­va­li Ope­nOf­fi­ce.org.

Ot­vo­re­ný­mi štan­dar­dmi k bez­peč­nos­ti

S pod­net­nou pred­náš­kou vy­stu­pu­je ne­mec­ký Úrad pre bez­peč­nosť in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Open­Do­cu­ment ako ot­vo­re­ný for­mát má veľ­ký vý­znam v pros­tre­dí po­ten­ciál­nych bez­peč­nos­tných ri­zík. V sú­čas­nos­ti sú elek­tro­nic­ké do­ku­men­ty jed­ným z hlav­ných ka­ná­lov ší­re­nia ví­ru­sov. Úrad vy­ví­ja tech­no­ló­giu bez­peč­ných brán: sme­rom dov­nút­ra ma­jú za­chy­tá­vať po­ten­ciál­ne ví­ru­sy a ku­sy škod­li­vé­ho kó­du skry­té v do­ku­men­toch. Sme­rom von ma­jú ana­ly­zo­vať od­chá­dza­jú­ce do­ku­men­ty a upo­zor­ňo­vať na po­ten­ciál­ne úni­ky in­for­má­cií.

Za všet­ko ho­vo­ria dva prí­pa­dy. Keď sa pre­va­lil neš­ťast­ný škan­dál bý­va­lé­ho ame­ric­ké pre­zi­den­ta Clin­to­na a je­ho asis­ten­tky, pro­ku­rá­tor, kto­rý mal prí­pad na sta­ros­ti de­tail­ne za­zna­me­nal všet­ky pod­rob­nos­ti prí­pa­du v ap­li­ká­cii Wor­dPer­fect. Keď nes­kôr pub­li­ko­va­li niek­to­ré in­for­má­cie na strán­ke, cit­li­vé úda­je z do­ku­men­tu vy­ma­za­li. Uká­za­lo sa však, že ap­li­ká­cia len prís­luš­né od­stav­ce v do­ku­men­te ozna­či­la za vy­ma­za­né, v sú­bo­re os­ta­li aj na­ďa­lej. Prog­ram, kto­rý po­tom do­ku­ment pub­li­ko­val na strán­ku vo for­má­te HTML at­ri­bút „vy­ma­za­né" ig­no­ro­val a tak si po­čas nie­koľ­kých ho­dín moh­la o štip­ľa­vých de­tai­loch čí­tať ce­los­ve­to­vá ve­rej­nosť.

Po­dob­ný prí­pad sa stal tiež vo ve­rej­nej sprá­ve - keď v Af­ga­nis­ta­ne unies­li ta­lian­sku no­vi­nár­ku, sprá­vu, kto­rá ob­sa­ho­va­la aj cit­li­vé úda­je pos­kyt­li exter­ným oso­bám až po tom, čo tie­to úda­je od­strá­ni­li. Dô­le­ži­tý je však spô­sob, ako to uro­bi­li: V do­ku­men­te nas­ta­vi­li čier­ne­mu pís­mu čier­ne po­za­die a nás­led­ne ho expor­to­va­li do for­má­tu PDF. Zís­ka­nie skry­tých textov z PDF ne­zab­ra­lo ani mi­nú­tu.

Inter­ope­ra­bi­li­ta v blíz­kej bu­dúc­nos­ti?

Kaž­dý z účas­tní­kov má ne­po­chyb­ne svo­je zá­uj­my. Či už však nie­ko­mu ide o šet­re­nie pe­ňa­zí, ot­vo­re­né štan­dar­dy vo ve­rej­nej sprá­ve ale­bo zisk, to­to po­du­ja­tie je jed­ným z cen­ných prí­pa­dov, ke­dy si vzá­jom­ní kon­ku­ren­ti do­ká­žu sad­núť za spo­loč­ný stôl a spo­lup­ra­co­vať pre dob­ro všet­kých pou­ží­va­te­ľov.

Sta­lo sa už zvy­kom, že nad Plug­Fes­tom vždy pre­vez­me pat­ro­nát mies­tna ve­rej­ná ale­bo štát­na in­šti­tú­cia, kto­rá má zá­ujem o sta­bi­li­tu, ot­vo­re­nosť, op­ti­ma­li­zá­ciu nák­la­dov a bo­hat­šie mož­nos­ti pri ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní. Eš­te to nie je tak dáv­no, keď mi­nis­ter fi­nan­cií Mik­loš na je­seň ro­ku 2010 ho­vo­ril šé­fom IT fi­riem, aby zní­ži­li ce­ny. Mož­no nas­tal ten pra­vý čas zor­ga­ni­zo­vať ODF Plug­Fest na Slo­ven­sku.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter