Nominácie na ocenenie IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2011

IT gala 2011.jpg Tra­dí­cia ude­ľo­va­nia pres­tíž­nych oce­ne­ní IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA a IT PRO­JEKT ro­ka pok­ra­ču­je už je­de­nás­ty rok. Cie­ľom je oce­niť od­bor­né a ma­na­žér­ske úsi­lie osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií, oce­niť naj­výz­nam­nej­šie pro­jek­ty, reali­zo­va­né v da­nom ro­ku.

Od­bor­ná ko­mi­sia zos­ta­vi­la aj ten­to rok šir­šiu no­mi­ná­ciu viac ako 130 osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Na zá­kla­de úda­jov z in­for­mač­ných do­taz­ní­kov po­ro­ta hla­so­va­ním zos­ta­vi­la už­šie no­mi­ná­cie pia­tich osob­nos­tí, pia­tich fi­riem a pia­tich pro­jek­tov bez ur­če­nia po­ra­dia, z kto­rých nes­kôr vy­be­rie dr­ži­te­ľov toh­to pres­tíž­ne­ho oce­ne­nia na rok 2011. Vý­sled­ky bu­dú vy­hlá­se­né 6. ok­tób­ra 2011 na sláv­nos­tnom po­du­ja­tí IT GA­LA.

V ka­te­gó­rii IT OSOB­NOSŤ ro­ka 2011 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):
Mar­tin Ku­ba­la (ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia, s. r. o.)
Mi­lan Du­bec (pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, Azet.sk, a. s.)
On­drej Smo­lár (vý­kon­ný ria­di­teľ, SOIT­RON, a. s.)
Pe­ter Če­reš­ník (ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, Mic­ro­soft Slo­va­kia, s. r. o.)
Ri­chard Mar­ko (ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, ESET, spol. s r. o.)

V ka­te­gó­rii IT FIR­MA ro­ka 2011 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):
ESET, spol. s r. o.
Po­sAm, spol. s r. o.
Res­co, spol. s r. o.
Sy­gic, a s.
T-Sys­tems Slo­va­kia, s. r. o.

V ka­te­gó­rii IT PRO­JEKT ro­ka 2011 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí) nas­le­du­jú­ci rie­ši­te­lia a ich pro­jek­ty:

ZNa­sich­Da­ni.sk
Hlav­ným cie­ľom je uľah­čiť ve­rej­nos­ti kon­tro­lu to­kov pe­ňa­zí od štá­tu do súk­rom­né­ho sek­to­ra cez ve­rej­né ob­sta­rá­va­nia. Ap­li­ká­cia na pár klik­nu­tí uká­že, kto­rí ľu­dia ma­jú vplyv vo fir­mách vy­hrá­va­jú­cich ob­sta­rá­va­nia, čo po­má­ha tla­ku na tran­spa­ren­tnosť. Pro­jekt prih­lá­si­la Alian­cia Fair-play, VORSR.sk.

Ci­vi­tas.sk - Elek­tro­nic­ké služ­by sa­mos­práv v clou­de
Hlav­ným cie­ľom pro­jek­tu je vy­tvo­re­nie jed­not­né­ho cen­trál­ne­ho rie­še­nia, kto­ré na jed­nej plat­for­me pros­tred­níc­tvom por­tá­lu ci­vi­tas.sk zdru­žu­je sa­mos­prá­vy a pos­ky­tu­je elek­tro­nic­ké služ­by sa­mos­práv ve­rej­nos­ti. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Cen­ti­re, s. r. o.

Mo­der­ni­zá­cia vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su pros­tred­níc­tvom mul­ti­me­diál­nych IKT
Cie­ľom pro­jek­tu je zvý­še­nie dos­tup­nos­ti a vy­uži­teľ­nos­ti IKT v pros­tre­dí JLF UK, zlep­še­nie roz­vo­ja e-lear­nin­gu, vy­tvo­re­nie jed­not­ných pod­mie­nok na mul­ti­me­diál­nu vý­uč­bu a zvý­še­nie at­rak­ti­vi­ty štú­dia. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Gi­Ty - Slo­ven­sko, a. s.

Di­gi­ta­li­zo­va­ný pod­pis
Cie­ľom pro­jek­tu je umož­niť vy­uží­va­nie tech­no­ló­gie pod­pi­so­vé­ho server­a a tab­le­tov pri bež­ných po­boč­ko­vých tran­sak­ciách, auto­ma­ti­zo­va­ne vy­uží­vať pod­pi­sy zís­ka­né z pod­pi­so­vých tab­le­tov na účel vy­tvá­ra­nia a ove­ro­va­nia pod­pi­so­vých vzo­rov. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Tat­ra ban­ka, a. s., a Po­sAm, spol. s r. o.

Elek­tro­nic­ký stráž­ca se­nio­rov
Cie­ľom pro­jek­tu je umož­niť oh­ro­ze­ným ob­ča­nom a se­nio­rom viesť pl­no­hod­not­nej­ší ži­vot, po­môcť sa­mos­prá­vam zlep­šiť so­ciál­nu služ­bu tým­to sku­pi­nám ob­ča­nov - ak­tív­ne pris­pie­vať k ochra­ne ich zdra­via a ži­vo­ta. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť YMS, a. s.

O no­mi­ná­ciách roz­hod­la ko­mi­sia zos­ta­ve­ná z IT no­vi­ná­rov a zá­stup­cov pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií v zlo­že­ní: Ju­raj Sa­ba­ka (ITAS), Bo­ris Ty­ty­ka­lo (SI­TA), Jo­zef Šup­šák (eFO­CUS), On­drej Mac­ko (PC RE­VUE), Mar­tin Va­lá­šek, Ján Šebo (CTF), Fi­lip Han­ker (Cpress Me­dia) a Mar­tin Drob­ný (IN­FOWARE).

Osob­nos­ti, kto­ré pri­ja­li no­mi­ná­ciu, hod­no­ti­la po­ro­ta z poh­ľa­du prí­no­su k tech­nic­ké­mu roz­vo­ju, k roz­vo­ju IT biz­ni­su na Slo­ven­sku. Zoh­ľad­ňo­va­la sa aj účasť v po­rad­ných or­gá­noch, pro­fe­sij­ných zdru­že­niach, an­ga­žo­va­nosť vo vzde­lá­va­ní, os­ve­te a in­for­mo­va­ní ve­rej­nos­ti.

V prí­pa­de fi­riem sa hod­no­til vý­voj uni­kát­nych pro­duk­tov, uve­de­nie no­vých slu­žieb, vý­voz pro­duk­tov s vy­so­kým ob­sa­hom vlas­tnej pri­da­nej hod­no­ty, roz­voj no­vých tr­ho­vých seg­men­tov, in­ves­tí­cie do roz­vo­ja fir­my, spo­lup­rá­ca s aka­de­mic­kou sfé­rou a vý­skum­ný­mi ús­tav­mi či ve­rej­nop­ros­peš­né pro­jek­ty. Prih­lá­se­né pro­jek­ty hod­no­ti­la po­ro­ta z poh­ľa­du prí­no­su pre cie­ľo­vú sku­pi­nu, z hľa­dis­ka ori­gi­nál­nos­ti rie­še­nia, ako aj pod­ľa re­fe­ren­cií pro­jek­tu. Zá­kla­dom hod­no­te­nia bo­li vý­sled­ky do­siah­nu­té v ro­ku 2010, po­ro­ta však pri­hlia­da­la aj na vý­voj v šir­šom ča­so­vom ho­ri­zon­te.

Oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ a IT FIR­MA ro­ka 2011 bu­dú ude­le­né 6. ok­tób­ra 2011 na sláv­nos­tnom ve­če­re IT GA­LA. Vý­roč­né po­du­ja­tie slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií IT SUM­MIT a IT GA­LA or­ga­ni­zu­jú ITAS a Di­gi­tal Vi­sions, vy­da­va­teľ ma­ga­zí­nov PC RE­VUE, IN­FOWARE a por­tá­lu IT­news.sk.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter