Rozšírenie platieb mobilným telefónom zaostáva za očakávaniami

mobil_platby.jpg Plat­by pros­tred­níc­tvom mo­bi­lu by ma­lo v tom­to ro­ku vy­uží­vať ce­los­ve­to­vo viac ako 141 mil. ľu­dí, čo je o 38 % viac ako vla­ni. Vy­plý­va to z prog­nó­zy ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner. Ob­jem tran­sak­cií by mal me­dzi­roč­ne vzrásť o 76 %, keď prek­ro­čí hra­ni­cu 86 mld. USD. Na­priek op­ti­mis­tic­kým prog­nó­zam trh s plat­ba­mi pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho te­le­fó­nu ras­tie po­mal­šie, ako oča­ká­va­li ana­ly­ti­ci. „Na­priek priaz­ni­vým pod­mien­kam, kto­ré pa­nu­jú v roz­vi­nu­tých eko­no­mi­kách, ne­ras­tú mo­bil­né plat­by ta­kým tem­pom, ako sa ča­ka­lo. Mno­hí pos­ky­to­va­te­lia bu­dú mu­sieť naj­prv pris­pô­so­biť svo­ju stra­té­giu špe­ci­fic­kým po­žia­dav­kám mies­tne­ho tr­hu. Úspeš­né mo­de­ly z Ke­ne a Fi­li­pín ne­mož­no up­lat­niť na iných tr­hoch,“ uvied­la ana­ly­tič­ka spo­loč­nos­ti Gar­tner San­dy Shen.

Na­priek to­mu, že roz­ví­ja­jú­ce sa tr­hy ma­jú pod­ľa San­dy Shen vhod­né pod­mien­ky na plat­by pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, ako je vy­so­ký po­čet mo­bil­ných za­ria­de­ní a sla­bý ban­ko­vý trh, to sa­mo ose­be eš­te nie je zá­ru­kou ús­pe­chu. Pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb to­tiž mu­sia pris­pô­so­biť svo­je stra­té­gie po­žia­dav­kám lo­kál­ne­ho tr­hu. „Spo­loč­nos­ti ho­vo­ria o op­ti­mis­tic­kých vy­hliad­kach tech­no­ló­gie mo­bil­ných pla­tieb Near Field Com­mu­ni­ca­tion (NFC) na roz­vi­nu­tých tr­hoch, neu­ve­do­mu­jú si však kom­plexnosť toh­to mo­de­lu. Pod­ľa nás sa plat­by NFC ne­roz­ší­ria ma­so­vo skôr ako o šty­ri ro­ky,“ uvied­la Shen. Pod­ľa nej je to­tiž naj­väč­šou pre­káž­kou sprá­va­nie spot­re­bi­te­ľov, kto­rých tre­ba pres­ved­čiť, aby na­mies­to ho­to­vos­ti ale­bo ka­riet pou­ží­va­li pri plat­bách mo­bil­né te­le­fó­ny.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter