HTC prehralo spor o patenty s Applom, Android má problémy

apple-v-htc.jpg Sud­ca 15. jú­la roz­ho­dol o tom, že spo­loč­nosť HTC po­ru­šu­je dva pa­ten­ty, kto­ré pa­tria spo­loč­nos­ti App­le. No HTC nie je je­di­né a tie­to dva pa­ten­ty, kon­krét­ne U.S. Pa­tent No. 5,946,647 a U.S. Pa­tent No. 6,343,263, sa pou­ží­va­jú v kaž­dom sys­té­me An­droid. Spo­loč­nosť HTC te­da če­lí váž­nym prob­lé­mom a spo­lu s ňou bu­de prav­de­po­dob­ne aj Goog­le so svo­jím An­droi­dom. Naj­hor­ším sce­ná­rom, kto­rý HTC hro­zí, je zá­kaz im­por­tu všet­kých an­droi­do­vých za­ria­de­ní do USA. Vy­ze­rá to tak, že App­le ani ne­bu­de chcieť to­mu­to vý­rob­co­vi ude­liť li­cen­ciu na pa­ten­ty a ich pou­ží­va­nie. HTC tvr­dí, že má al­ter­na­tív­ne rie­še­nie, no exper­ti nie sú až ta­kí op­ti­mis­tic­kí. Oko­lo An­droi­du sa te­da uza­vie­ra sluč­ka ža­lôb a mo­men­tál­ne ich má na kr­ku až 49. Dú­faj­me, že pre An­droid na­ko­niec všet­ko dob­re do­pad­ne.

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter