NR SR: Poslanci schválili novelu Zákonníka práce

zakonnik_prace.jpg Pos­lan­ci v stre­du schvá­li­li vlád­nu no­ve­lu Zá­kon­ní­ka prá­ce. Prí­tom­ných bo­lo 144 pos­lan­cov. Za zme­ny hla­so­va­lo 74 zá­ko­no­dar­cov. Pro­ti sa pos­ta­vi­lo 70 pos­lan­cov. Nik­to sa nezdr­žal. Pod­mien­kou účin­nos­ti no­ve­ly od za­čiat­ku sep­tem­bra je pod­pis pre­zi­den­ta.

V Zá­kon­ní­ku prá­ce na­po­kon os­ta­li us­ta­no­ve­nia o mi­ni­mál­nych mzdo­vých ná­ro­koch. Zme­ny však pod­ľa všet­ké­ho ča­ka­jú na od­bo­ry. Ak to­tiž pod­ľa schvá­le­nej no­ve­ly bu­dú chcieť od­bo­ro­vé or­ga­ni­zá­cie za­stu­po­vať všet­kých za­mes­tnan­cov, bu­dú mu­sieť pri svo­jom vzni­ku za­mes­tná­va­te­ľo­vi na po­žia­da­nie preu­ká­zať, že or­ga­ni­zu­jú naj­me­nej 30 % za­mes­tnan­cov. Vý­ho­dy z ko­lek­tív­nych vy­jed­ná­va­ní na pod­ni­ko­vej úrov­ni by sa tak­tiež ne­ma­li v prí­pa­de or­ga­ni­zá­cií, kto­ré po­dlie­ha­jú zá­ko­nu o vý­ko­ne prá­ce vo ve­rej­nom zá­uj­me, vzťa­ho­vať na top ma­naž­men­ty.

No­ve­la rie­ši aj pos­ta­ve­nie za­mes­tná­va­te­ľov a za­mes­tnan­cov v rám­ci skú­šob­nej do­by. Bu­dú to­tiž môcť ukon­čiť pra­cov­ný po­mer pí­som­ne z aké­ho­koľ­vek dô­vo­du ale­bo bez uve­de­nia dô­vo­du. Nao­pak, ťaž­šie by ma­lo byť pre za­mes­tná­va­te­ľov ukon­čiť pra­cov­ný po­mer v skú­šob­nej do­be s te­hot­nou ale­bo doj­čia­cou že­nou ako aj s mat­kou do kon­ca de­via­te­ho me­sia­ca po pô­ro­de. Bu­dú tak to­tiž môcť uro­biť iba vo vý­ni­moč­ných prí­pa­doch, kto­ré ne­sú­vi­sia s te­ho­ten­stvom ale­bo ma­ter­stvom a pí­som­ne to zdô­vod­niť.

Za­mes­tnan­ci by zá­ro­veň na zá­kla­de parla­men­tom schvá­le­nej po­do­by no­ve­ly ma­li po do­ho­de so za­mes­tná­va­teľ­mi zís­kať mož­nosť pra­co­vať v noč­nej zme­ne aj dva týž­dne za se­bou. Pos­lan­ci od­ob­ri­li za­ve­de­nie kon­ta pra­cov­né­ho ča­su s mož­nos­ťou aku­mu­lá­cie klad­ných a zá­por­ných ho­dín, či predĺže­nie ter­mí­nu na čer­pa­nie náh­rad­né­ho voľ­na. Zme­ny ča­ka­jú aj na emi­ten­tov strav­ných lís­tkov. Pop­la­tok za spros­tred­ko­va­nie stra­vo­va­cích slu­žieb pros­tred­níc­tvom stra­vo­va­cích pou­ká­žok by mal byť po no­vom maximál­ne 3 % z hod­no­ty su­my uve­de­nej na stra­vo­va­cej pou­káž­ke.

No­ve­la Zá­kon­ní­ka prá­ce rie­ši aj niek­to­ré z po­žia­da­viek vzne­se­ných v pe­tí­cii ses­tier a pô­rod­ných asis­ten­tiek. Zdra­vot­ní­ci by to­tiž na jej zá­kla­de ma­li mať po dovŕše­ní 50. ro­ku ži­vo­ta mož­nosť od­miet­nuť prá­cu nad­čas ako aj prá­cu v no­ci. Zá­ro­veň by ma­li zís­kať ná­rok na päť dní pla­te­né­ho voľ­na roč­ne, a to na sús­tav­né vzde­lá­va­nie. Pos­lan­ci nao­pak ne­súh­la­si­li s návr­hom na sta­no­ve­nie mi­ni­mál­nych mzdo­vých ná­ro­kov pre ses­try a pô­rod­né asis­ten­tky v Zá­kon­ní­ku prá­ce. Ses­try to­tiž žia­da­jú, aby ich mzdo­vé ohod­no­te­nie rie­šil sa­mos­tat­ný zá­kon.

Sú­čas­ťou no­ve­ly je aj od­stup­ňo­va­nie vý­po­ved­nej le­ho­ty pod­ľa poč­tu od­pra­co­va­ných ro­kov. Vý­po­ved­ná le­ho­ta by sa pri pra­cov­ných po­me­roch tr­va­jú­cich do jed­né­ho ro­ka ma­la skrá­tiť zo sú­čas­ných dvoch na je­den me­siac. Ak však nap­rík­lad pra­cov­ný po­mer za­mes­tnan­ca tr­val viac ako dvad­sať ro­kov, vý­po­ved­ná le­ho­ta bu­de naj­me­nej päť me­sia­cov.

V schvá­le­nej no­ve­le Zá­kon­ní­ka prá­ce sa za­vá­dza auto­ma­tic­ký ná­rok na päť týž­dňov do­vo­len­ky od dovŕše­nia 33 ro­kov ve­ku za­mes­tnan­ca. Zme­niť by sa tiež ma­li us­ta­no­ve­nia o prá­ci na čas ur­či­tý. Ta­ký­to pra­cov­ný po­mer bu­de mož­né predĺžiť naj­viac trik­rát, pri­čom sú­čet ob­do­bí prá­ce na čas ur­či­tý ne­bu­de môcť prek­ro­čiť tri ro­ky. V sú­čas­nos­ti mô­že byť pra­cov­ný po­mer na ur­či­tý čas naj­viac dvoj­roč­ný, pri­čom v rám­ci dvoch ro­kov ho mož­no predĺžiť ale­bo opä­tov­ne do­hod­núť naj­viac dvak­rát.

Ďal­šie zme­ny by ma­li nas­tať aj v rám­ci skú­šob­nej do­by. Kaž­dý za­mes­tna­nec bu­de mať tak ako v sú­čas­nos­ti štan­dar­dnú naj­viac troj­me­sač­nú skú­šob­nú le­ho­tu. Vý­nim­kou bu­dú ve­dú­ci za­mes­tnan­ci, kto­rých skú­šob­ná le­ho­ta by na zá­kla­de parla­men­tom schvá­le­ných zmien ma­la byť naj­viac 6 me­sia­cov. V ko­lek­tív­nej zmlu­ve sa však mô­že skú­šob­ná le­ho­ta u oboch sku­pín predĺžiť o ďal­šie naj­viac tri me­sia­ce. No­ve­la ru­ší sú­čas­ný sú­bež­ný ná­rok na vý­po­ved­nú le­ho­tu a čer­pa­nie od­stup­né­ho.

Nao­pak do no­ve­ly Zá­kon­ní­ka prá­ce sa ne­dos­ta­la mož­nosť pre­púš­ťať za­mes­tnan­ca ale­bo štát­ne­ho za­mes­tnan­ca po zís­ka­ní je­ho ná­ro­ku na sta­rob­ný dô­cho­dok. Pos­lan­ci v rám­ci utor­ňaj­šie­ho hla­so­va­nia o poz­me­ňu­jú­cich návr­hov neo­dob­ri­li ani mož­nosť čer­pať pra­cov­né voľ­no v pia­tok za sviat­ky, kto­ré pri­pad­nú na uto­rok až štvr­tok ani zá­kaz prá­ce v ma­loob­cho­de po­čas všet­kých sviat­kov. Neschvá­li­li zá­ro­veň ani návrh, kto­rý mal dať za­mes­tnan­com mož­nosť roz­hod­núť sa, či chcú dos­tá­vať strav­né lís­tky ale­bo fi­nanč­ný prís­pe­vok na stra­vu.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter