ČR: VMware kupuje Digital Fuel, spoločnosť venujúca sa problematike financovania a správy SaaS riešení

vmware.JPG VMware po­su­nu­je své zá­kaz­ní­ky na cestě k IT ja­ko službě za­po­je­ním fi­nan­čních a ob­chod­ních nás­trojů a umožněním ob­chodně říze­né sprá­vy prostředí clou­du

Spo­leč­nost VMware, Inc., glo­bál­ní lídr v ob­las­ti vir­tua­li­zač­ních řeše­ní a clou­do­vé infra­struk­tu­ry, ozná­mi­la v čer­vnu svůj zá­měr přev­zít Di­gi­tal Fuel, ve­dou­cí­ho před­sta­vi­te­le v ob­las­ti fi­nan­co­vá­ní a sprá­vy IT SaaS řeše­ní. Řeše­ní spo­leč­nos­ti Di­gi­tal Fuel umož­ňu­jí fir­mám plá­no­vat, řídit a op­ti­ma­li­zo­vat je­jich nák­la­dy a hod­no­tu v roz­ví­je­jí­cím se světě dy­na­mic­ké­ho IT za­lo­že­né­ho na clou­du. S tou­to ak­vi­zi­cí umož­ní VMware pod­nikům ví­ce efek­tivně spra­vo­vat ob­chod­ní do­pad IT prostředí se za­měřením se na nák­la­dy na IT, za­po­je­ním oh­ledů na fi­nan­ce i do IT roz­hod­nu­tí a do­dá­ním smys­lupl­ných měření a re­portů, kte­ré bu­dou od­po­ví­dat po­ža­davkům fi­nan­čních ředi­telů a před­sta­vi­telů fi­rem. Pod­mín­ky ak­vi­zi­ce ne­by­ly ozná­me­ny. Je­jí do­kon­če­ní je nap­lá­no­vá­no na čer­ve­nec 2011.

Zdroj: VMwareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter