Atos ukončil akvizíciu spoločnosti Siemens IT Solutions and Services

pr_picture_Atos.jpg Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es 99,99 per­cen­ta­mi hla­sov

Ve­de­nie spo­loč­nos­tí Sie­mens a Atos Ori­gin sa do­hod­lo na ak­vi­zí­cii Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es k 1.7.2011. Prev­za­tie väč­ši­no­vé­ho po­die­lu vie­dlo k vzni­ku no­vé­ho gi­gan­tu na európ­skom tr­hu in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. No­vov­znik­nu­tá spo­loč­nosť Atos sa tou­to ak­vi­zí­ciou sta­ne glo­bál­nym IT šam­pió­nom a pô­so­biť bu­de aj na Slo­ven­sku.

Atos, me­dzi­ná­rod­ný pos­ky­to­va­teľ IT slu­žieb, ozná­mil, že k 1.7.2011 ukon­čil ak­vi­zí­ciu spo­loč­nos­ti Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es – s cie­ľom stať sa no­vým IT šam­pió­nom s pred­bež­ný­mi roč­ný­mi vý­nos­mi za rok 2010 8,7 mi­liar­dy eur a 78 500 za­mes­tnan­ca­mi v 42 kra­ji­nách.

Tú­to tran­sak­ciu schvá­li­lo mi­mo­riad­ne val­né zhro­maž­de­nie ak­cio­ná­rov spo­loč­nos­ti Atos, kto­ré sa ko­na­lo v síd­le spo­loč­nos­ti Atos v Bez­ons, 99,99 per­cen­ta­mi hla­sov ak­cio­ná­rov. Atos tiež potvr­dil, že so Sie­men­som pod­pí­sal jed­nu z naj­väč­ších IT out­sour­cin­go­vých zmlúv v hod­no­te 5,5 mi­liar­dy eur na se­dem ro­kov, po­čas kto­rých pre­vez­me ria­de­nie všet­kej IT infra­štruk­tú­ry, ap­li­ká­cií a slu­žieb.

Am­bí­ciou je pat­riť me­dzi 10 naj­lep­ších
Thierry Bre­ton, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti, na mi­mo­riad­nom val­nom zhro­maž­de­ní po­ve­dal: “Dneš­ný deň je pre na­šu spo­loč­nosť veľ­mi vý­znam­ný, pre­to­že sa púš­ťa­me do no­vej ka­pi­to­ly na­šej his­tó­rie s cie­ľom dos­tať sa me­dzi pr­vých de­sať naj­väč­ších glo­bál­nych pos­ky­to­va­te­ľov IT slu­žieb. Spo­je­nie Atos Ori­gin & Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es pred­sta­vu­je vzru­šu­jú­ci no­vý vý­voj na IT tr­hu. Je to na­ša šan­ca za­ne­chať na IT tr­hu na­šu sto­pu, tvo­riť his­tó­riu s na­ši­mi klien­tmi, za­vá­dzať na trh no­vé my­šlien­ky a pok­ra­čo­vať v sil­ne­jú­com roz­vo­ji. To­to spo­je­nie pred­sta­vu­je vy­ni­ka­jú­cu príl­eži­tosť zrý­chliť vý­voj a pos­kyt­núť na­šim ak­cio­ná­rom, za­mes­tnan­com a klien­tom no­vé hod­no­ty. ”

“Spo­je­nie zna­los­tí a od­bor­nos­ti spo­loč­nos­tí Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es a Atos Ori­gin nám dá­va je­di­neč­nú po­zí­ciu po­môcť na­šim klien­tom v no­vej ére IT. My v spo­loč­nos­ti Atos dis­po­nu­je­me bez­kon­ku­ren­čný­mi zna­los­ťa­mi v tran­sak­čných služ­bách a ako európ­sky pos­ky­to­va­teľ dá­to­vých slu­žieb čís­lo jed­na sme v tej naj­lep­šej po­zí­cii asis­to­vať na­šim klien­tom pri ply­nu­lom pre­cho­de na cloud com­pu­ting a tým mať pros­pech zo zvý­še­nej flexibi­li­ty a zní­že­ných nák­la­dov.”

Vy­tvo­re­nie IT šam­pió­na
No­vá spo­loč­nosť, kto­rá sa ra­dí me­dzi pr­vých de­sať glo­bál­nych pos­ky­to­va­te­ľov IT slu­žieb a kto­rá je ce­los­ve­to­vo pia­tou v po­ra­dí v ob­las­ti ma­na­žo­va­ných slu­žieb a v Euró­pe hrá­čom čís­lo jed­na, je moc­nou kom­bi­ná­ciou dvoch spo­loč­nos­tí, kto­ré sa vý­bor­ne dopĺňa­jú. Spo­lu vy­tvo­ri­li pod me­nom Atos ve­dú­ce­ho pos­ky­to­va­te­ľa zá­klad­ných IT slu­žieb ako aj IT slu­žieb s pri­da­nou ob­chod­nou hod­no­tou, kto­rých rast bu­de zrý­chľo­vať. Ak­vi­zí­cia spo­loč­nos­ti Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es viac než zdvoj­ná­so­bí schop­nos­ti a ka­pa­ci­ty Ato­su v ob­las­ti ma­na­žo­va­ných slu­žieb, vďa­ka čo­mu sa Atos sta­ne jed­nou z ve­dú­cich spo­loč­nos­tí v ob­las­ti cloud com­pu­tin­gu s 30 hlav­ný­mi dá­to­vý­mi cen­tra­mi, 900 000 SAP pou­ží­va­teľ­mi a ria­de­ním viac než 90 000 server­ov na ce­lom sve­te. Ten­to ob­chod len upev­ňu­je zá­vä­zok Ato­su vy­tvá­rať ino­vá­cie a zrý­chľu­je je­ho stra­té­giu k ďal­šie­mu ras­tu v ob­las­ti tran­sak­čných slu­žieb. Atos bu­de mať vďa­ka spo­loč­ným plá­nom vstu­pu na trh a spo­loč­ným in­ves­tič­ným prog­ra­mom so Sie­men­som viac príl­eži­tos­tí roz­ší­riť svo­ju ús­peš­nú lí­niu pod­ni­ka­nia Atos Worldli­ne na no­vé tr­hy, do no­vých kra­jín a k no­vým klien­tom.

Par­tner­stvo pre ino­vá­cie a ob­chod­ný rast
Vzťah me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi Atos a Sie­mens má tri roz­me­ry. Sie­mens sa stá­va ak­cio­ná­rom spo­loč­nos­ti Atos s po­die­lom 15% a zá­ro­veň naj­väč­ším klien­tom Ato­su. Tie­to dve spo­loč­nos­ti ok­rem to­ho vy­tvo­ri­li stra­te­gic­ké glo­bál­ne par­tner­stvo s cie­ľom spo­loč­né­ho vý­vo­ja no­vých IT pro­duk­tov a rie­še­ní, do kto­ré­ho sa obe stra­ny za­via­za­li in­ves­to­vať po 50 mi­lió­nov eur. Ich stra­te­gic­ké par­tner­stvo umož­ní spo­lup­rá­cu na veľ­kých zá­kaz­kách a spo­loč­ných V&V ak­ti­vi­tách na kľú­čo­vých tr­hoch pre po­sil­ne­nie ino­vá­cie a za­is­te­nie no­vých ob­chod­ných príl­eži­tos­tí na všet­kých tr­hoch.

Atos na Slo­ven­sku
Pred tou­to ak­vi­zí­ciou ne­ma­la spo­loč­nosť Atos Ori­gin stá­le za­stú­pe­nie na Slo­ven­sku. Slo­ven­ský Atos je te­da pria­mym pok­ra­čo­va­ním do­te­raj­šej spo­loč­nos­ti Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es s.r.o. (za­uží­va­ná skrat­ka SITS). Spo­loč­nosť bo­la v mi­nu­lých ro­koch dru­hým naj­väč­ším sys­té­mo­vým in­teg­rá­to­rom a pos­ky­to­va­te­ľom IT slu­žieb na slo­ven­skom IT tr­hu, kde pô­so­bi­la v hlav­ných tr­ho­vých seg­men­toch: ve­rej­ný sek­tor, zdra­vot­níc­tvo, dop­ra­va, ener­ge­ti­ka, pod­ni­ky ve­rej­ných slu­žieb, te­le­ko­mu­ni­ká­cie, mé­dia, fi­nan­čné služ­by a vý­rob­ný prie­my­sel. Spo­loč­nosť v sú­čas­nos­ti za­mes­tná­va prib­liž­ne 480 za­mes­tnan­cov a má pra­co­vis­ká v Bra­tis­la­ve, Prie­vi­dzi, Ko­ši­ciach, Ži­li­ne, Mar­ti­ne, Ban­skej Bys­tri­ci a Pop­ra­de.

Na Slo­ven­sku bu­de spo­loč­nosť pô­so­biť naj­mä v ob­las­tiach Sys­té­mo­vá in­teg­rá­cia a Ma­na­žo­va­né služ­by. Pod­ľa vý­vo­ja tr­hu bu­de po­nú­kať zá­kaz­ní­kom aj rie­še­nia v ob­las­tiach tran­sak­čných slu­žieb a por­tfó­lia Atos Worldgrid.

Tran­sfor­má­cia SITS na Atos na Slo­ven­sku pre­beh­la s pl­ným za­cho­va­ním práv­nej sub­jek­ti­vi­ty spo­loč­nos­ti. Vzhľa­dom na to, že prev­za­tie úpl­nej kon­tro­ly no­vým vlas­tní­kom pre­beh­lo 1.7.2011, bu­de spo­loč­nosť až do ofi­ciál­ne­ho pre­me­no­va­nia eš­te nie­koľ­ko týž­dňov fi­gu­ro­vať v ob­chod­nom re­gis­tri pod pô­vod­ným ob­chod­ným náz­vom Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es s.r.o. Ko­na­teľ­mi spo­loč­nos­ti zos­tá­va­jú Pe­ter Pró­nay (CEO) a Jo­zef Ulbricht (CFO).

Zdroj: AtosOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter