ČR: Desiaty jubilejný ročník Symposia InterSystems 2011

Symp11_logoA_190.jpg Inter­Sys­tems přiví­tal par­tne­ry na zá­mku Lib­li­ce

Ve dnech 6. a 7. čer­vna se v kon­fe­ren­čním cen­tru Aka­de­mie věd Čes­ké re­pub­li­ky na zá­mku Lib­li­ce ko­nal de­sá­tý roč­ník me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce Sym­po­sium Inter­Sys­tems 2011 s po­dti­tu­lem „Do­sáhněte špič­ko­vé­ho vý­ko­nu“. Během dvou dnů by­ly před­sta­ve­ny no­vin­ky ve vy­so­ce vý­kon­né ob­jek­to­vé da­ta­bá­zi Cac­hé, v uni­ver­zál­ní plat­formě pro rych­lou in­teg­ra­ci a vý­voj En­semb­le a v softwaru Deep­See, kte­rý do tran­sak­čních sys­témů přidá­vá ves­tav­ný nás­troj pro po­dni­ko­vou in­te­li­gen­ci (bu­si­ness in­telli­gen­ce) fun­gu­jí­cí v reál­ném ča­se. Na Sym­po­siu vy­stou­pi­la řada od­bor­níků jak ze spo­leč­nos­ti Inter­Sys­tems, tak z řad je­jích ap­li­kač­ních par­tnerů. Le­toš­ní­ho roč­ní­ku se zú­čas­tni­lo ko­lem stov­ky návštěvníků.

V úvo­du kon­fe­ren­ce vy­stou­pil Ru­dolf Wal­dis­puehl, Coun­try Ma­na­ger švý­car­ské po­boč­ky spo­leč­nos­ti Inter­Sys­tems, kte­rý in­for­mo­val o roz­vo­ji a stra­te­gii spo­leč­nos­ti Inter­Sys­tems pro rok 2011. Na vi­ze spo­leč­nos­ti na­vá­zal Mic­hal To­mek, ob­chod­ní ředi­tel čes­ké po­boč­ky Inter­Sys­tems, a před­sta­vil pro­duk­to­vé no­vin­ky a po­uži­tí vy­spělých tec­hno­lo­gií Inter­Sys­tems pro průlo­mo­vé ap­li­ka­ce. Ve­dou­cí pro­duk­to­vý ma­na­žer An­dreas Di­ec­kow ho­vořil o no­vých tren­dech v říze­ní po­dni­ku: přip­ra­vo­va­ný nás­troj EMS (En­terpri­se Ma­na­ge­ment Sys­tem) vy­uží­vá webo­vé roz­hra­ní a umož­ňu­je cen­trálně ov­lá­dat in­stan­ce Cac­hé a En­semb­le v ce­lém po­dni­ku. Vý­ko­no­vý ben­chmar­king a šká­lo­va­tel­nost webo­vých ap­li­ka­cí s uti­li­tou WebStress před­sta­vil ve své před­náš­ce pro­duk­to­vý ma­na­žer Bi­ll McCor­mick. V prak­tic­ky za­měřené sek­ci uká­zal, jak si­mu­lo­vat ti­sí­ce si­mul­tán­ních uži­va­telů a jak zís­kat re­le­van­tní měření vý­ko­nu.

V rám­ci ce­lé­ho Sym­po­sia se ko­na­ly wor­ksho­py a dis­ku­se u ku­la­tých stolů a pro tec­hnic­ké a ob­chod­ní kon­zul­ta­ce by­li účas­tníkům kon­fe­ren­ce k dis­po­zi­ci i dal­ší od­bor­ní­ci z řad Inter­Sys­tems. Sou­čás­tí prog­ra­mu by­ly ta­ké prak­tic­ké ukáz­ky ak­tuál­ních ver­zí pro­duktů. V par­tner­ské čás­ti kon­fe­ren­ce před­sta­vi­li své zku­še­nos­ti a ap­li­ka­ce vy­ví­je­né na tech­no­lo­giích Inter­Sys­tems rovněž ap­li­kač­ní par­tneři Inter­Sys­tems.

„Jsme rá­di, že jsme se moh­li opět set­kat s na­ši­mi par­tne­ry a klien­ty, ten­tok­rát v ro­man­tic­kém prostředí ba­rok­ní­ho zá­mku Lib­li­ce, pro­to­že vzá­jem­ná ko­mu­ni­ka­ce s ni­mi a je­jich od­ez­va je pro nás vel­mi důle­ži­tá. Kromě tech­nic­kých a ob­chod­ních in­for­ma­cí, kte­ré si vzá­jemně předá­vá­me, se spo­lu může­me sez­ná­mit i ji­nak než v pra­cov­ním prostředí, a to vše nás pak in­spi­ru­je v dal­ším směřová­ní na­še­ho vý­vo­je,“ řekl Pe­ter W. Men­gel, mar­ke­tin­go­vý ředi­tel pro střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pu.

Ino­va­tiv­ní po­hled na tvor­bu ap­li­ka­cí vnesl do prog­ra­mu Ric­hard Currier, vice­pre­zi­dent pro stra­te­gic­ké říze­ní Inter­Sys­tems. Na kon­krét­ních přípa­do­vých stu­diích před­vedl tzv. „killer ap­li­ka­ce“, přev­rat­né stra­te­gie a tec­hno­lo­gie pro průnik na trh a je­ho ov­lád­nu­tí. Příspěvek spo­leč­nos­ti IHS In­for­ma­ti­ka, kte­rý před­nesl kon­zul­tant György Ho­do­si za po­dpo­ry Is­tvá­na Háh­na, Sa­les En­gi­nee­ra Inter­Sys­tems, před­sta­vil řeše­ní HIS­COM ur­če­né pro střed­ní a vel­ké zdra­vot­nic­ké in­sti­tu­ce, fa­kul­tní ne­moc­ni­ce a sku­pi­ny ne­moc­nic na re­gio­nál­ní úrov­ni. HIS­COM fun­gu­je na in­teg­rač­ní plat­formě En­semb­le, da­ta­bá­zi Cac­hé a webo­vé tec­hno­lo­gii Zen, sou­časně vy­uží­vá též prostředí Deep­See. O za­po­je­ní vý­kon­né ob­jek­to­vé da­ta­bá­ze Cac­hé v ITIL (In­for­ma­tion Tec­hno­lo­gy Infra­struc­tu­re Lib­ra­ry) před­ná­še­li ředi­tel Ján To­má­šik a ve­dou­cí vý­vo­jo­vé­ho tý­mu Eugen Pa­hu­lyi ze slo­ven­ské spo­leč­nos­ti me­diworx software so­lu­tions. Ja­cek Nowak, vý­kon­ný ředi­tel spo­leč­nos­ti CCA Euro­pe, po­lské­ho ap­li­kač­ní­ho par­tne­ra Inter­Sys­tems, po­ho­vořil o špič­ko­vém vý­ko­nu ap­li­ka­cí z per­spek­ti­vy po­dni­ko­vých pro­cesů, kte­ré­ho lze do­sáh­nout s tec­hno­lo­gie­mi Inter­Sys­tems.

Petr Nád­vor­ník, softwaro­vý ana­ly­tik a spo­lu­ma­ji­tel spo­leč­nos­ti VY­DAS – software, uvedl no­vin­ky a prak­tic­ké vy­uži­tí no­vé ver­ze re­por­to­va­cích nás­trojů, kte­ré na­bí­zí prostředí Zen sys­té­mu Cac­hé, ve fa­ci­li­ty ma­na­ge­men­tu. Řeše­ní pro po­dpo­ru pro­vo­zu ad­vo­kát­ních kan­ce­láří a in­kas­ních spo­leč­nos­tí FI­BEUS před­sta­vil Jan Kra­cík, ředi­tel spo­leč­nos­ti a po­ste­riori.cz. Ve svém příspěvku pre­zen­to­val řeše­ní op­ti­ma­li­za­ce pro­cesů a návrh roz­hra­ní s oh­le­dem na plat­for­mu Cac­hé a Deep­See a mož­nos­ti po­sky­to­va­né prostředím Zen. Zdeněk Vr­bka, Ac­count a Mar­ke­ting Ma­na­ger ze spo­leč­nos­ti Ad­vaICT, před­sta­vil net­ra­dič­ní vy­uži­tí da­ta­bá­ze Cac­hé v seg­men­tu ma­lých fi­rem. Ap­li­ka­ce Net­Hound, on­li­ne služ­ba pro vzdá­le­nou ana­lý­zu pro­vo­zu sí­tí, je­di­neč­ným způso­bem spo­ju­je ro­bus­tní a vý­kon­ný da­ta­bá­zo­vý stroj a schop­nost po­sky­to­vat fun­kcio­na­li­tu po­kro­či­lé ana­lý­zy pro­vo­zu v po­čí­ta­čo­vé sí­ti for­mou služ­by. Vznik­lo tak ce­losvětově uni­kát­ní řeše­ní.

Ve vý­vo­jářské sek­ci se Zden­ko Sta­ní­ček, Chief Sys­tem Ar­chi­tect ve spo­leč­nos­ti Myc­roft Mind, věno­val prog­ra­mo­vé­mu ma­na­ge­men­tu a po­rtfo­lio ma­na­ge­men­tu za­měřené­mu na vy­tváření sdí­le­ných hod­not po­mo­cí sys­témů slu­žeb ak­cep­tu­jí­cích tzv. ho­lis­tic­ké zpra­co­vá­ní udá­los­tí. Da­niel Ku­táč, Se­nior Sa­les En­gi­neer Inter­Sys­tems, pro­vedl účas­tní­ky Sym­po­sia no­vým sjed­no­ce­ným po­rtá­lem pro­duktů Inter­Sys­tems a v prak­tic­ké pre­zen­ta­ci se za­měřil na před­ve­de­ní no­vé fun­kčnos­ti En­semb­lu pro ještě snadnější prá­ci s vir­tuál­ní­mi do­ku­men­ty, zej­mé­na pak se sou­bo­ry po­uží­va­jí­cí­mi XML no­ta­ci ob­sa­hu. S mul­ti­di­men­zio­nál­ní­mi vý­ra­zy MDX, kte­ré slou­ží ja­ko do­ta­zo­va­cí ja­zyk pro OLAP da­ta­bá­ze, sez­ná­mil po­sluc­ha­če Šte­fan Hav­lí­ček, Sa­les En­gi­neer Inter­Sys­tems. Na kon­fe­ren­ci tra­dičně na­vá­za­lo spor­tov­ní od­po­led­ne a Sym­po­sium by­lo za­kon­če­no spo­le­čen­ským ve­če­rem, v je­hož úvo­du za­zně­la v zá­mec­kém Mra­mo­ro­vém sá­le dí­la An­to­ní­na Dvořáka v po­dá­ní Tria Ar­te­Miss.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter