ČR: Konica Minolta je medzi stovkou najstabilnejších firiem v ČR

\\Skpdc\home\Marketing\2010\obrazky,loga,videa\KM_logo_jpg\Konica_Minolta_Logo_vertical.jpg Spo­leč­nost Ko­ni­ca Mi­nol­ta zís­ka­la pres­tiž­ní ocenění ČE­KIA Sta­bi­li­ty Award, kte­ré hod­no­tí sta­bi­li­tu jed­not­li­vých spo­leč­nos­tí. Vý­sle­dek ne­zá­vis­lé­ho audi­tu, kte­rý hod­no­tí fi­nan­ční i ne­fi­nan­ční bo­ni­tu fir­my, přinesl nej­vyš­ší mož­né hod­no­ce­ní stupněm AAA (exce­len­tní).
Po­dle kri­té­rií Čes­ké ka­pi­tá­lo­vé in­for­mač­ní agen­tu­ry mo­hou být tak­to hod­no­ce­né fir­my cha­rak­te­ri­zo­vá­ny ja­ko sta­bil­ní, pla­tí u nich vy­so­ká pravděpo­dob­nost spo­leh­li­vé­ho plnění zá­vazků z ob­chod­ní­ho sty­ku i vy­so­ká pravděpo­dob­nost náv­ra­tu in­ves­tic. Ocenění ga­ran­tu­je ta­ké níz­ké úvěro­vé ri­zi­ko a mi­ni­mál­ní ri­zi­ko úpad­ku.

„Ocenění vní­má­me předev­ším ja­ko důkaz kva­lit­ní a sys­te­ma­tic­ké prá­ce na­ší spo­leč­nos­ti. Pra­cu­je­me na zá­kladě stra­te­gic­kých plánů roz­vo­je a peč­livě hod­no­tí­me všech­ny in­ves­ti­ce. V po­sled­ních le­tech se nám daří za­chy­co­vat a udá­vat no­vé tren­dy na­še­ho od­větví. Zvlád­li jsme přerod z fir­my, kte­rá na­bí­zí ‚hardware‘, ve fir­mu, kte­rá po­sky­tu­je předev­ším kom­plexní tis­ko­vá a do­ku­men­to­vá řeše­ní. Přitom vy­ka­zu­je­me dlou­ho­do­bý nárůst ob­ra­tu i zis­ku,“ říká Jiří Je­lí­nek, ředi­tel pro roz­voj ob­cho­du Ko­ni­ca Mi­nol­ta. Čes­ká po­boč­ka Ko­ni­ca Mi­nol­ta do­sáh­la po­dle me­zi­ná­rod­ních účet­ních stan­dardů za fis­kál­ní rok 2010 (du­ben 2010 - březen 2011) cel­ko­vé­ho ob­ra­tu 1,29 mi­liar­dy ko­run, což před­sta­vu­je me­zi­roč­ní nárůst o 3,2 pro­cen­ta. Zisk spo­leč­nos­ti pak do­sáhl téměř 87 mi­lionů ko­run. Ve srov­ná­ní s před­cho­zím ro­kem jde o růst o ví­ce než 15 pro­cent.

Zdroj: Konica MinoltaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter