Produkty spoločnosti ZyXEL v distribúcii AT Computers, a. s.

ATComputers_logo.jpg Spo­loč­nosť ZyXEL, sve­to­vý vý­rob­ca sie­ťo­vých za­ria­de­ní a po­pred­ný dis­tri­bú­tor AT Com­pu­ters, a. s. spo­lu uzav­re­li kon­trakt. S plat­nos­ťou od 1. jú­la 2011 sa spo­loč­nosť AT Com­pu­ters stá­va auto­ri­zo­va­ným dis­tri­bú­to­rom kom­plet­né­ho pro­duk­to­vé­ho po­rtfó­lia spo­loč­nos­ti ZyXEL.

Po­pred­ný vý­rob­ca ak­tív­nych sie­ťo­vých tec­hno­ló­gií pre ma­lé a stred­né fir­my (SB/ SMB) i do­mác­nos­ti, spo­loč­nosť ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions Czech s. r. o., bu­de od 1. jú­la 2011 ob­cho­do­vať na čes­kom a slo­ven­skom tr­hu s no­vým IT dis­tri­bú­to­rom. Spo­loč­nosť AT Com­pu­ters, a. s. je po­pred­nou dis­tri­buč­nou spo­loč­nos­ťou po­nú­ka­jú­cou ICT za­ria­de­nia, spot­reb­nú elek­tro­ni­ku a vý­rob­ky mo­bil­ných tec­hno­ló­gií.

“Zyxel je líd­rom tr­hu nie len v seg­men­te IP Se­cu­ri­ty a lo­gic­ky vy­pĺňa med­ze­ru v na­šej do­te­raj­šej pro­duk­to­vej po­nu­ke. AT Com­pu­ters sa tak te­raz stá­va kom­plet­ným dis­tri­bú­to­rom v od­bo­re SO­HO/SMB networ­king rie­še­ní.” ko­men­tu­je dis­tri­buč­ný kon­trakt Mar­tin Ha­ra­zím, Head Of Pur­cha­sing AT Com­pu­ters.

Zmlu­va ZyXE­Lu so spo­loč­nos­ťou AT Com­pu­ters po­krý­va tak­tiež ved­ľa pre­da­ja vý­rob­kov kom­plet­né spek­trum slu­žieb vrá­ta­ne cer­ti­fi­kač­ných ško­le­ní, pred­pre­daj­né, mar­ke­tin­go­vé, tec­hnic­ké a servisn­é po­dpo­ry, kto­ré za­is­ťu­je lo­kál­ne za­stú­pe­nie spo­loč­nos­ti ZyXEL. „Po­zí­cia i po­pu­la­ri­ta AT Com­pu­ters v Če­chách a na Slo­ven­sku je neod­dis­ku­to­va­teľ­ná a pre ZyXEL je ga­ran­ciou kva­lit­ných slu­žieb pre na­šich re­selle­rov – te­da naj­mä dos­tup­nos­ťou pro­duk­tov a flexibil­nej lo­gis­ti­ky. Ne­mô­žem ani opo­me­núť nad­štan­dar­dnú ko­mu­ni­ká­ciu v po­do­be ško­le­ní, wor­ksho­pov a road­show, kto­ré sú pre ZyXEL kľú­čo­vé vzhľa­dom k príl­eži­tos­tiam osob­né­ho stret­nu­tia s na­ši­mi spo­loč­ný­mi zá­kaz­ník­mi“ do­dá­va Mar­tin Bra­ti­čák, In­di­rect Sa­les Cha­nel Ma­na­ger ZyXEL.

Zdroj: AT ComputersOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter