V čerpaní fondov na informatizáciu zaznamenalo Slovensko pokrok

eura.jpg V čer­pa­ní pros­tried­kov z Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS) za­zna­me­na­lo Slo­ven­sko po­krok. Ako vy­plý­va z in­for­má­cií ge­ne­rál­nej ria­di­teľ­ky sek­cie Ria­dia­ce­ho or­gá­nu OPIS na Úra­de vlá­dy SR Er­ny Doh­ná­li­ko­vej, za­čiat­kom jú­na toh­to ro­ka bo­lo vy­čer­pa­ných už 4,74 % pros­tried­kov z OPIS-u a kon­tra­ho­va­ných bo­lo 423 mil. eur. Do kon­ca toh­to ro­ka tre­ba vy­čer­pať eš­te 32,6 mil. eur, kto­ré by inak mu­se­li pu­to­vať späť do roz­poč­tu EÚ. Po­dľa mi­nis­ter­stva fi­nan­cií by to však ne­mal byť prob­lém a oča­ká­va ich vy­uži­tie v sta­no­ve­nom ter­mí­ne. V ta­kom prí­pa­de bu­de čer­pa­nie pros­tried­kov z OPIS-u na úrov­ni 7 %.

Z jed­not­li­vých ná­rod­ných pro­jek­tov naj­vyš­šie pred­pok­la­da­né čer­pa­nie z Európ­ske­ho fon­du re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja v ab­so­lút­nych hod­no­tách do­siah­ne kon­com ro­ka 2011 ná­rod­ný pro­jekt Elek­tro­nic­kých slu­žieb pre os­ved­če­nie o evi­den­cii vo­zid­la. Pro­jekt z di­el­ne mi­nis­ter­stva vnút­ra by mal v sta­no­ve­nom ter­mí­ne čer­pať pros­tried­ky v hod­no­te prib­liž­ne 19 mil. eur. Nas­le­du­jú Elek­tro­nic­ké služ­by ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí, kto­rých čer­pa­nie kon­com ro­ka do­siah­ne úro­veň 15,6 mil. eur. Pro­jekt Elek­tro­nic­kých slu­žieb Mi­nis­ter­stva prá­ce, so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny SR by mal k 31. de­cem­bru do­siah­nuť čer­pa­nie 9,9 mil. eur, Elek­tro­nic­ké služ­by zdra­vot­níc­tva 9,5 mil. eur a In­for­mač­ný sys­tém Re­gis­tra fy­zic­kých osôb 8,8 mil. eur.

Po­dľa spl­no­moc­nen­ca vlá­dy SR pre in­for­ma­ti­zá­ciu spo­loč­nos­ti Ro­lan­da Sil­la Slo­ven­sko čer­pá pros­tried­ky z euro­fon­dov len po­lo­vič­nou rých­los­ťou v po­rov­na­ní s po­dob­ný­mi kra­ji­na­mi EÚ. Prob­lé­mo­vý je prá­ve Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti, na čo upo­zor­nil už aj Bru­sel. Na zá­kla­de do­ho­dy s Európ­skou ko­mi­siou vy­pra­co­va­lo Slo­ven­sko akč­ný plán na zrýc­hle­nie čer­pa­nia a im­ple­men­tá­cie jed­not­li­vých prio­rit­ných osí OPIS-u. V rám­ci ne­ho Slo­ven­sko kaž­dý me­siac za­sie­la ko­mi­sii od­poč­ty o ak­tuál­nom sta­ve.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter