Spoločnosť Oracle ocenila svojich najlepších partnerov na Slovensku

oracle_clr_485.jpg Po ús­peš­nom ukon­če­ní fi­nan­čné­ho ro­ka 2011 vy­hod­no­ti­la spo­loč­nosť Orac­le Slo­ven­sko spo­lup­rá­cu so svo­ji­mi ob­chod­ný­mi par­tner­mi a 23. jú­na 2011 od­ov­zda­la tým naj­lep­ším z nich oce­ne­nia. Ce­re­mo­niál sa us­ku­toč­nil v síd­le spo­loč­nos­ti Orac­le Slo­ven­sko na Gal­va­ni­ho uli­ci v Bra­tis­la­ve.

Oce­ne­nia sa kaž­do­roč­ne ude­ľu­jú za vý­ni­moč­né pod­ni­ka­teľ­ské vý­sled­ky a slú­žia ako uz­na­nie pre par­tne­rov, kto­rí bo­li schop­ní naj­lep­šie vy­užiť vý­ho­dy, kto­ré im pos­ky­tu­je par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťou Orac­le. Jed­not­li­vé oce­ne­nia ko­pí­ru­jú všet­ky ob­las­ti, v kto­rých spo­loč­nosť Orac­le na slo­ven­skom tr­hu pô­so­bí. Už tra­dič­ne sa tak oce­ňu­jú par­tne­ri za pre­daj ap­li­kač­ných pro­duk­tov Orac­le, ku kto­rým v pr­vom ra­de pa­tria pod­ni­ko­vé in­for­mač­né sys­té­my ty­pu ERP a CRM, za pre­daj mid­dleware pro­duk­tov a tech­no­lo­gic­kých rie­še­ní, ku kto­rým ok­rem iné­ho pat­rí aj vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti Orac­le, vy­spe­lá da­ta­bá­za Orac­le 11g, a naj­nov­šie aj za pre­daj har­dvé­ro­vých pro­duk­tov, kto­ré do ro­di­ny Orac­le pri­bud­li po spo­je­ní sa spo­loč­nos­ti SUN Mic­ro­sys­tems. Oce­ne­nie sa ude­ľu­je aj za ak­tív­nu spo­lup­rá­cu na pro­jek­toch a ší­re­nie dob­ré­ho me­na Orac­le na Slo­ven­sku.

Po­zí­ciu naj­výz­nam­nej­šie­ho par­tne­ra v ob­las­ti pre­da­ja mid­dleware pro­duk­tov za­uja­la spo­loč­nosť Gra­tex Inter­na­tio­nal, a. s., kto­rá prev­za­la ce­nu za Fu­sion Mid­dleware Par­tne­ra ro­ka 2011. Dr­ži­te­ľom ce­ny Ap­pli­ca­tion Par­tner ro­ka 2011 sa sta­la spo­loč­nosť Da­ta Sys­tem Soft, spol. s r. o., kto­rá za­zna­me­na­la vý­znam­ný ná­rast zá­kaz­ní­kov rie­še­ní Orac­le. Spo­loč­nosť CO­LUM­BEX INTER­NA­TIO­NAL, a. s., preb­ra­la oce­ne­nie Naj­dy­na­mic­kej­šie ras­tú­ce­ho ob­chod­né­ho par­tne­ra Orac­le v ro­ku 2011 za po­čet­né ak­ti­vi­ty reali­zo­va­né so spo­loč­nos­ťou Orac­le Slo­ven­sko, kto­ré vý­raz­ne po­moh­li pre­da­ju pro­duk­tov Orac­le na Slo­ven­sku. Oce­ne­nie Orac­le ISV Par­tner ro­ka 2011 prev­za­la spo­loč­nosť As­se­co So­lu­tions, a. s., kto­rá vý­znam­ne roz­ší­ri­la ra­dy zá­kaz­ní­kov svo­jich ap­li­kač­ných rie­še­ní pos­ta­ve­ných na tech­no­ló­giách Orac­le.

No­vým oce­ne­ním je pre spo­loč­nosť Orac­le Hardware Par­tner ro­ka 2011, kto­ré z rúk ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti Orac­le Slo­ven­sko, pá­na Ma­ro­ša Her­du, prev­za­la spo­loč­nosť TEM­PEST, a.s. Na Slo­ven­sku Orac­le mo­men­tál­ne spo­lup­ra­cu­je so 108 par­tner­ský­mi spo­loč­nos­ťa­mi, člen­mi Orac­le Par­tner­Network Prog­ra­mu. Pod­ľa úrov­ne spo­lup­rá­ce sú roz­de­le­ní na Sil­ver, Gold a Pla­ti­num. Ok­rem tých­to re­gis­tro­va­ných par­tne­rov spo­loč­nosť Orac­le spo­lup­ra­cu­je aj s men­ší­mi spo­loč­nos­ťa­mi, kto­ré reali­zu­jú len pár ob­chod­ných príl­eži­tos­tí do ro­ka. Vzhľa­dom na to, že pre nich nie je efek­tív­ne ab­sol­vo­vať ce­lý re­gis­trač­ný pro­ces, prip­ra­vi­la pre nich spo­loč­nosť Orac­le zá­klad­nú ver­ziu par­tner­ské­ho prog­ra­mu, tzv. Re­mar­ke­ter. Na­vy­še, spo­loč­nosť Orac­le spo­lup­ra­cu­je na Slo­ven­sku aj s dvo­ma dis­tri­bú­tor­mi, spo­loč­nos­ťa­mi As­bis a Av­net, kto­rí pred­sta­vu­jú vý­znam­nú pod­po­ru pri skva­lit­ňo­va­ní sta­ros­tli­vos­ti o par­tne­rov Orac­le a zá­ro­veň umož­ňu­jú šir­šie os­lo­ve­nia zá­kaz­ní­kov z ra­dov stred­ných a men­ších spo­loč­nos­tí.

„Za veľ­ký ús­pech up­ly­nu­lé­ho ro­ka po­va­žu­je­me hlad­kú in­teg­rá­ciu par­tner­ských prog­ra­mov Orac­le a SUN, rov­na­ko ako ras­tú­ci po­čet no­vo špe­cia­li­zo­va­ných par­tne­rov. Do ro­di­ny Orac­le Par­tner­Network Spe­cia­li­zed ich za up­ly­nu­lých 12 me­sia­cov pri­bud­lo 11,“ uvie­dol Ivan Vy­hli­dal, Allian­ce and Chan­nel Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Orac­le Slo­ven­sko.

„Veľ­mi si vá­ži­me všet­ky ús­pe­chy na­šich par­tne­rov. Spo­lup­rá­ca s ni­mi je pre nás kľú­čo­vá, pre­to­že nám pos­ky­tu­jú zá­sad­nú pod­po­ru pri os­lo­vo­va­ní tr­hu a oboz­na­mo­va­ní zá­kaz­ní­kov s na­ším stá­le sa roz­ras­ta­jú­cim por­tfó­liom pro­duk­tov, ku kto­rým za pos­led­ný rok vďa­ka spo­je­niu so spo­loč­nos­ťou SUN Mic­ro­sys­tems pri­bud­li pre­dov­šet­kým har­dvé­ro­vé pro­duk­ty. Oce­ne­ným par­tne­rom bla­ho­že­lá­me a te­ší­me sa na pok­ra­čo­va­nie na­šej spo­lup­rá­ce,“ po­ve­dal na zá­ver Ma­roš Her­da, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Orac­le Slo­ven­sko.

Zdroj: Oracle SlovenskoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter