ICETA 2011

9. roč­ník med­zi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie ve­no­va­nej no­vým e-lear­nin­go­vým tec­hno­ló­giám a ich ap­li­ká­ciám a 8. roč­ník sú­ťa­že vzde­lá­va­cích pro­jek­tov "eLear­ning v praxi"

Od­bor­né po­du­ja­tie, za­me­ra­né na pro­pa­gá­ciu, po­dpo­ru roz­vo­ja a za­vád­za­nia naj­nov­ších ko­mu­ni­kač­ných tec­hno­ló­gií do vzde­lá­va­cej praxe.

Sta­rá Les­ná, Vy­so­ké Tat­ry, 27.–28. ok­tó­ber 2011

Nos­nou té­mou už 9. roč­ní­ka med­zi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie ICE­TA 2011, kto­rá sa bu­de ko­nať v dňoch 27. až 28. ok­tób­ra 2011 v Kon­gre­so­vom cen­tre Slo­ven­skej aka­dé­mie vied v Sta­rej Les­nej, bu­de vy­uží­va­nie in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tec­hno­ló­gií vo vzde­lá­va­ní.

Kon­fe­ren­cia je or­ga­ni­zo­va­ná v úz­kej spo­lup­rá­ci s Mi­nis­ter­stvom škol­stva SR, Tec­hnic­kou uni­ver­zi­tou v Ko­ši­ciach, Fa­kul­tou in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií Slo­ven­skej tec­hnic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve a Ame­ric­kou ob­chod­nou ko­mo­rou v SR, ako aj s ďal­ší­mi vý­znam­ný­mi aka­de­mic­ký­mi, ve­rej­ný­mi a súk­rom­ný­mi in­šti­tú­cia­mi v SR a v za­hra­ni­čí. Or­ga­ni­zá­to­rom kon­fe­ren­cie je spo­loč­nosť el­fa, s.r.o. a ge­ne­rál­nym par­tne­rom po­du­ja­tia spo­loč­nosť Cis­co Sys­tems Slo­va­kia. Hlav­ným me­diál­nym par­tne­rom je Slo­ven­ská tla­čo­vá agen­tú­ra (SI­TA). Me­diál­ny­mi par­tner­mi kon­fe­ren­cie sú PC Re­vue, In­foware, IT News, po­rtál edu­ca­tion.sk, eFo­cus.sk a Úspeš­náŠko­la.sk.

Kon­fe­ren­cia má am­bí­ciu udr­žať si svoj vy­so­ký štan­dard a ten­to roč­ník kon­fe­ren­cie ur­či­te bu­de pat­riť k jed­ným z naj­ús­peš­nej­ších v his­tó­rií kon­fe­ren­cií ICE­TA. Po­dľa vy­jad­re­ní via­ce­rých účas­tní­kov pred­chád­za­jú­cich roč­ní­kov, vý­znam­ných sve­to­vých exper­tov v ob­las­ti vy­uží­va­nia IKT vo vzde­lá­va­ní, sa sé­ria kon­fe­ren­cií ICE­TA ur­či­te za­ra­di­la med­zi naj­výz­nam­nej­šie od­bor­né po­du­ja­tia v Slo­ven­skej re­pub­li­ke, kto­ré sú za­me­ra­né na prob­le­ma­ti­ku prog­re­sív­nych ko­mu­ni­kač­ných tec­hno­ló­gií a ich vy­uži­tie v ob­las­ti vzde­lá­va­nia.

IMG_2378.JPG

Kon­fe­ren­cie ICE­TA sú zná­me med­zi od­bor­nou ve­rej­nos­ťou aj tým, že pre ich za­bez­pe­če­nie sa vy­uží­va špič­ko­vá ko­mu­ni­kač­ná infra­štruk­tú­ra. V mi­nu­los­ti bo­li prá­ve v rám­ci týc­hto kon­fe­ren­cií po­uži­té ale­bo pre­zen­to­va­né po pr­výk­rát v Slo­ven­skej re­pub­li­ke, aj vlas­tne v ce­lom stre­doeuróp­skom pries­to­re, uni­kát­ne pi­lot­né expe­ri­men­tál­ne rie­še­nia. Ani ten­to roč­ník kon­fe­ren­cie ne­zaos­ta­ne za pred­chád­za­jú­ci­mi čo sa tý­ka tec­hno­lo­gic­ké­ho za­bez­pe­če­nia. V prog­ra­me kon­fe­ren­cie bu­de vy­uži­tá naj­nov­šia vi­deo­kon­fe­ren­čná ko­mu­ni­kač­ná tec­hno­ló­gia, kto­rá umož­ňu­je reali­zá­ciu vi­deo­kon­fe­ren­čných pre­no­sov vo vy­so­kej pre­zen­tač­nej (HD) kva­li­te a zob­ra­ze­nie ko­mu­ni­ku­jú­cich osôb v ži­vot­nej veľ­kos­ti – Cis­co Te­lep­re­sen­ce pre pre­zen­tá­ciu pred­ná­šok.

Tra­dič­ne bu­de mož­né sle­do­vať ce­lý prog­ram kon­fe­ren­cie aj pros­tred­níc­tvom Inter­ne­tu: bu­dú vy­uži­té vi­deos­trea­min­go­vé tec­hno­ló­gie a vi­deo­záz­nam všet­kých pred­ná­šok bu­de sprís­tup­ne­ný zá­ujem­com pros­tred­níc­tvom vi­deoar­chí­vu ce­lej kon­fe­ren­cie na ad­re­se http://vi­deo­server.cnl.tu­ke.sk.

Pri zos­ta­vo­va­ní sa­mot­né­ho fi­nál­ne­ho prog­ra­mu kon­fe­ren­cie je hlav­ný dô­raz kla­de­ný na prak­tic­ké skú­se­nos­ti s prob­le­ma­ti­kou vy­uži­tia IKT a ich pre­zen­tá­ciu. Prog­ram kon­fe­ren­cie po­núk­ne prís­pev­ky za­me­ra­né na teo­re­tic­kú, prak­tic­kú a me­to­do­lo­gic­kú strán­ku IKT vzde­lá­va­cích rie­še­ní. Bu­dú pre­zen­to­va­né skú­se­nos­ti vý­znam­ných od­bor­ní­kov, stra­te­gic­ké zá­me­ry pred­sta­vi­te­ľov ve­rej­ných in­šti­tú­cií, rie­še­nia glo­bál­nych hrá­čov na po­li ko­mu­ni­kač­ných a in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií, skú­se­nos­ti vý­znam­ných aka­de­mic­kých pra­co­vísk. Vý­znam­né mies­to dos­ta­nú pre­zen­tá­cie ve­no­va­né pre­dov­šet­kým zdie­ľa­niu skú­se­nos­ti z vy­uží­va­nia IKT vo vzde­lá­va­ní s dô­ra­zom na no­vé for­my a me­to­do­ló­gie vzde­lá­va­cie­ho pro­ce­su, s dô­ra­zom na ich efek­tív­nosť - pre­zen­tá­cie ve­no­va­né no­vým úlo­hám uči­te­ľov v pe­da­go­gic­kom pro­ce­se reali­zo­va­nom v pros­tre­dí ne­bý­va­lej in­for­mač­nej expan­zie, kto­rú so se­bou pri­ná­ša­jú no­vé ko­mu­ni­kač­né tec­hno­ló­gie na bá­ze Inter­ne­tu a ich ši­ro­ké vy­uží­va­nie štu­den­tmi.

IMG_2410.JPG

O vý­zna­me kon­fe­ren­cie sved­čí aj to, že osob­nú zá­šti­tu nad kon­fe­ren­ciou prev­zal mi­nis­ter škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Eugen Jur­zy­ca. Kon­fe­ren­cia ICE­TA 2011 sa bu­de ko­nať s po­dpo­rou re­no­mo­va­nej med­zi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie In­sti­tu­te of Elec­tri­cal and Elec­tro­nics En­gi­neers (IEEE), čo sved­či o jej ras­tú­com med­zi­ná­rod­nom kre­di­te. Sprie­vod­nou ak­ti­vi­tou kon­fe­ren­cie bu­de 8. roč­ník med­zi­ná­rod­nej sú­ťa­že eLear­nin­go­vých pro­jek­tov „eLear­ning v praxi“. V dvoch ka­te­gó­riách bu­dú oce­ne­né 3 naj­lep­šie pro­jek­ty. Člen­mi hod­no­tia­cej po­ro­ty bu­dú uz­ná­va­ní od­bor­ní­ci pô­so­bia­ci v ob­las­ti za­vád­za­nia no­vých fo­riem vzde­lá­va­nia s po­dpo­rou IKT. Vy­hlá­se­nie ví­ťa­zov sú­ťa­že sa us­ku­toč­ní dňa 28.10.2011 v rám­ci zá­ve­reč­né­ho ce­re­mo­niá­lu ukon­če­nia kon­fe­ren­cie. Cie­ľom sú­ťa­že je sti­mu­lo­vať roz­ši­ro­va­nie no­vých fo­riem vzde­lá­va­nia na bá­ze vy­uží­va­nia rôz­nych IKT, zhod­no­tiť úro­veň ak­ti­vít v tej­to ob­las­ti, na­po­môcť zvý­še­niu kva­li­ty vzde­lá­va­cie­ho pro­ce­su, ot­vo­riť vzá­jom­nú ko­mu­ni­ká­ciu a dis­ku­siu med­zi jed­not­li­vý­mi vzde­lá­va­cí­mi in­šti­tú­cia­mi a ve­rej­nos­ťou o mož­nos­tiach, kto­ré pri­ná­ša­jú IKT, evo­ko­vať pro­duk­ciu eLear­nin­go­vých vzde­lá­va­cích ma­te­riálov.

Ďal­šie in­for­má­cie o prog­ra­me kon­fe­ren­cie sú uve­de­né na ad­re­se: www.ice­ta.sk.

Zdroj: elfaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter