Epson získal prestížne ocenenie od asociácie EDP (European Digital Press)

EDP_2011_Pro_4900_best_proofing_printer.jpg Aso­ciá­cia EDP (Euro­pean Di­gi­tal Press) vy­hod­no­ti­la tla­čia­reň Ep­son Sty­lus Pro 4900 ako naj­lep­šiu pro­duk­čnú tla­čia­reň a pri ude­ľo­va­ní pres­tíž­nych oce­ne­ní pre rok 2011 jej ude­li­la ti­tul „Best Proo­fing Prin­ter of the Year 2011“.

Tla­čia­reň Ep­son Sty­lus Pro 4900 za­pô­so­bi­la na po­ro­tu aso­ciácie EDP tým, že pros­tred­níc­tvom no­vej ge­ne­rá­cie ús­por­ných tla­čia­ren­ských hláv a vsta­va­né­ho spek­tro­fo­to­met­ra udá­va vy­ššie štan­dar­dy v ob­las­ti spra­co­va­nia nát­lač­kov.

Mar­co van Nie­kerk zo spo­loč­nos­ti Ep­son Euro­pe do­dá­va: „V spo­loč­nos­ti Ep­son neus­tá­le hľa­dá­me spô­so­by, ako vy­lep­šiť svoj pro­duk­to­vý rad, aby sme tak vy­ho­ve­li me­nia­cim sa po­tre­bám na­šich zá­kaz­ní­kov. To­to oce­ne­nie je uz­na­ním flexibi­li­ty a pro­duk­ti­vi­ty tla­čiar­ne Ep­son Sty­lus Pro 4900 a zá­ro­veň aj jej schop­nos­ti pri­ná­šať vý­sled­ky vy­so­kej kva­li­ty pri mi­ni­mál­nych nák­la­doch.“

Ep­son Sty­lus Pro 4900 je kom­pak­tná, 17pal­co­vá pro­duk­čná tla­čia­reň, kto­rá sa mô­že po­chvá­liť vý­ni­moč­nou kon­zis­ten­ciou fa­rieb a pres­nou fa­reb­nou zho­dou. 11fa­reb­né at­ra­men­ty Ep­son UltraC­hro­me HDR a zdo­ko­na­le­ná tla­čia­ren­ská hla­va TFP za­is­ťu­jú, že vý­tlač­ky ma­jú za­kaž­dým pro­fe­sio­nál­ny vzhľad. Tie­to at­ra­men­ty a tec­hno­ló­gie sú to­tož­né s tý­mi, kto­ré sú po­uží­va­né v pro­duk­čných tla­čiar­ňach Ep­son ur­če­ných na spra­co­va­nie väč­ších for­má­tov mé­dií do veľ­kos­ti 44 pal­cov.

Zdroj: EpsonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter